کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
895317 914631 2015 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Work stress and turnover intentions among hospital physicians: The mediating role of burnout and work satisfaction
ترجمه فارسی عنوان
استرس شغلی و قصد ترک شغل در میان پزشکان بیمارستان: نقش میانجی فرسودگی شغلی و رضایت شغلی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

استرس کاری

استرس کار، فرسودگی شغلی، نارضایتی کار و نیت ترک شغل

روش

شركت كنندگان

معیارها

نتایج

تجزیه و تحلیل بیشتر

بحث

جدول 1.ارتباط بین متغیر های تحقیق

شکل 1.مدل تحقیق

محدودیت ها

توصیه ها برای تحقیقات آینده

پیامدهای سازمانی و مدیریتی
ترجمه چکیده
استرس کاری عواقب بسیار مهمی برای فرد و سازمان دارد (بارلینگ، کلووی، و فرون، 2005). در این مطالعه رابطه بین استرس درک شده شغلی، فرسودگی شغلی، رضایتمندی در محل کار و نگرش های شغلی مورد بررسی قرار گرفت. چنین فرض کردیم که رابطه مثبتی بین استرس وفرسودگی شغلی وجود دارد و رابطه منفی میان فرسودگی شغلی و رضایتمندی، و بین رضایتمندی و قصد ترک شغل ممکن است وجود داشته باشد. نمونه در برگیرنده 124 پزشک بیمارستانی بود. همانطور که انتظار می رفت همه فرضیه های ما تأیید شدند. مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) ثابت کرد که فراتر از روابط مستقیم فرض شده، فرسودگی بصورت جزئی میان استرس کاری و رضایت کاری میانجیگری میکرد و رضایت شغلی قسما رابطه بین فرسودگی شغلی و قصد ترک شغل را متعادل میساخت. مقاله عواقب نظری را بررسی کرده و ایده هایی برای تحقیقات آینده پیشنهاد میکند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی روان شناسی کاربردی
چکیده انگلیسی

Work stress has extremely significant consequences to the individual and to the organization (Barling, Kelloway, & Frone, 2005). This study examined the relationship between perceived work stress, burnout, satisfaction at work, and turnover intentions. We hypothesized that a positive relationship would be found between work stress and burnout, and negative relationships would be found between burnout and satisfaction, and between satisfaction and turnover intentions. The sample included 124 hospital physicians. As expected, all our hypotheses were corroborated. Structural Equation Modeling (SEM) found that beyond the assumed direct relationships, burnout partially mediated between work stress and work satisfaction, and work satisfaction partially mediated the relationship between burnout and turnover intentions. The paper reviews the theoretical consequences and suggests ideas for future research.

ResumenEl estrés laboral tiene consecuencias muy importantes para la persona y para la organización (Barling, Kelloway y Frone, 2005). Este estudio analiza la relación entre estrés laboral percibido, agotamiento (burnout), satisfacción laboral e intención de abandono. Planteamos las hipótesis de que habría una relación positiva entre estrés laboral y agotamiento y negativa entre este último y satisfacción y entre esta y la intención de abandono. La muestra estaba compuesta por 124 médicos de hospital. Según lo esperado, se corroboraron todas las hipótesis. El modelo de ecuaciones estructurales demostró que más allá de las supuestas relaciones directas, el agotamiento mediaba parcialmente entre el estrés laboral y la satisfacción laboral y esta mediaba parcialmente la relación entre agotamiento e intención de abandono. El trabajo revisa las consecuencias teóricas y propone ideas para la futura investigación.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones - Volume 31, Issue 3, December 2015, Pages 207–213
نویسندگان
, , , ,