کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Lignocellulosic biomass; Fast pyrolysis; Bio-oil; Centrifugal partition chromatography; CPC; Comprehensive off-line CPC×LC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; HSCCC; high-speed counter-current chromatography; CCC; counter-current chromatography; CPC; centrifugal partition chromatography; HPLC; high performance liquid chromatography; MP; mobile phase; SP; stationary phase; DM; dual-mode elution; MDM; multiple du
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal partition chromatography; Countercurrent chromatography; Proteins contamination; Coomassie brillant blue; Bovine serum albumin; CPC; Centrifugal partition Chromatography; BSA; Bovin Serum Albumin; ADECA; Amino Density Estimation by Colorimetri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal partition chromatography; Preparative HPLC; Centaurium erythraea Rafn; Gentianaceae; Secoiridoid glycoside;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Whole cell catalysis; Cell immobilization without solid support; Centrifugal Partition Chromatography; Reduction of β-ketoesters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal partition chromatography; Countercurrent chromatography; Scale-up; Rosemary; Carnosol; Throughput;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Countercurrent chromatography; Centrifugal partition chromatography; Deep eutectic solvents; Non-aqueous biphasic liquid systems; Centrifugal partition extractor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal partition chromatography; Countercurrent chromatography; Stationary phase retention; Mobile phase velocity; Efficiency; Productivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; EPA; environmental protect agency; AOAC; association of analytical communities; SFE; supercritical fluid extraction; UAE; ultrasonic assisted extraction; PLE; pressurized liquid extraction; MWE; microwave extraction; CE; capillary electrophoresis; SFC; su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; AAs; aristolochic acids; MP; mobile phase; Lc; liter of column; SIX-CPC; Strong Ion eXchange Centrifugal Partition Chromatography; SP; stationary phase; Aristolochic acids; Aristolochia bracteolata; Ion-exchange; Counter-current chromatography; Centrifuga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Counter-current chromatography; Centrifugal partition chromatography; Aqueous two-phase system; Protein separation; Ionic liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal Partition Chromatography; Centrifugal Partition Reactor; Enzymatic two phase reaction; lipase esterification; Process intensification; Continuous reactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Monosaccharide separation; Sugar beet pulp; Whole crop biorefinery; Hydrolyzed pectin; Centrifugal partition chromatography; Sustainable bio-derived feedstocks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal Partition Chromatography; Countercurrent chromatography; Multi-phase reaction system; Biocatalysis; Lipase Candida rugosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Countercurrent chromatography; Counter-current chromatography; CCC; centrifugal partition chromatography; CPC; GUESSmix
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal partition chromatography; Counter-current chromatography; Scale-up; Preparative chromatography; Productivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; VLP; Aqueous two-phase systems; Centrifugal partition chromatography; High-throughput screening; DNA removal; Parvovirus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; CPC; centrifugal partition chromatography; IC50; inhibition concentration at 50 percent; BHT; butylated hydroxytoluene; BHA; butylated hydroxyanisole; n-hept; n-heptane; EtOAc; ethyl acetate; MeOH; methanol; TFA; trifluoroacetic acid; MeCN; Acetonitrile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Oak wood; Centrifugal partition chromatography; Glucoside gallate precursors; Vanillin; 3,4,5-Trimethoxyphenyl; 3-Oxo-α-ionol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Deep eutectic solvents; Liquid-liquid equilibrium; Partition coefficient; Countercurrent chromatography; Centrifugal partition chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; CID; collision induced dissociation; CPC; centrifugal partition chromatography; CPE; centrifugal partition extractor; UPLC-ESI-HRMS; ultra pressure liquid chromatography - electrospray ionization - high resolution mass spectrometry; EVOO; Polyphenols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Ligustrum lucidum; Neuraminidase inhibitor; Ultrafiltration; Pressurized liquid extraction; Centrifugal partition chromatography; Preparative liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Oxidative stress; Olive oil; Total polyphenolic fraction; Cell lines; OO; olive oil; TPF; total phenolic fraction; EVOO; extra virgin olive oil; ROS; reactive oxygen species; GSH; glutathione; HT; hydroxytyrosol; EFSA; european food safety authority; DMEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; APPI; atmospheric pressure photoionization; CCS; collision cross section; CPC; centrifugal partition chromatography; DAD; diode array detector; DIP; direct inlet probe; EFSA; European Food Safety Authority;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Countercurrent chromatography; Centrifugal partition chromatography; Method transfer; Schinus terebinthifolius;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Centrifugal partition chromatography; HPLC; Isolation; Pinoresinol; Epipinoresinol; Colon cancer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Countercurrent chromatography; Centrifugal partition chromatography; Liquid-liquid chromatography; Ternary paraben separation; Trapping multiple dual mode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی پارتیشن گریز از مرکز; Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Gallic acid (PubChem CID: 370); Proocatechuic acid (PubChem CID: 8468); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); Sinapinic acid (PubChem CID: 63