سیستم های تطبیقی ​​پیچیده

در این صفحه تعداد 130 مقاله تخصصی درباره سیستم های تطبیقی ​​پیچیده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های تطبیقی ​​پیچیده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Technology adaptation; Technology assimilation; Technology innovation; Complex adaptive systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; CAS; complex adaptive system; CASNET; Complex Adaptive Systems as a Model for Network Evaluations; ECB; evaluation capacity building; ISE; informal science education; NISE Net; Nanoscale Informal Science Education Network; NSF; National Science Foundation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Risk; Insurance; Social-ecological systems; Fisheries management; Sustainability; Complex adaptive systems; Agent-based model; Common-pool resource; Human behavior; Cooperation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; complex adaptive systems; psychology; stochastic models; Rasch models; self-organizing forms of life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; CEDP; Conflict and error detection and prognostics; LAN; Local area network; SC(s); Supply chain(s); SLA; Service level agreement; SN(s); Supply network(s); QoS; Quality of Service; WSN(s); Wireless sensor network(s); Collaborative Control Theory; Fault T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Complex adaptive systems; (Neo) institutional economics; Socio-technical systems; Agent-based modeling; Biofuel supply chains;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Enterprise Interoperability; Ontology of interoperability; Complex Adaptive Systems; Multi Agent Systems; Scala;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Agent-based modeling and simulation; Complex adaptive systems; Non-linear complexity; US electricity markets; Demand response; Transactive energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Resilience engineering; Resilience; Sustainability; Resilient control; Robust control; Complexity; Complex adaptive systems; Socio-technical systems
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Moran's eigenvector maps; Asymmetric eigenvector maps; Temporal scales; Time-series modelling; Complex adaptive systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Neolithic spread; West Mediterranean Neolithic; Agent based models; Socio-ecological modeling; Complex Adaptive Systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Agent-based model; Complex adaptive systems; Company strategic decisions; Fisheries management; Philippine purse seine fishery; Social norms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Supply chain management; Opportunism; Interdependence patterns; Complex adaptive systems; NK model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; DP; Dual predecessors; FTT; Fault-tolerance by teaming; NFP; Network formation protocol; NRP; Network re-configuration protocol; QoS; Quality of service; RBT; Resilience by Teaming; SLA; Service level agreement; SN(s); Supply network(s); SP; Single predec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Benefits of trust; Interorganizational relationships; Complex adaptive systems; NK fitness landscape model; Agent-based simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; Chinese health system reform; Essential drugs policy; Complex adaptive systems; Unintended consequences; Policy implementation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های تطبیقی ​​پیچیده; M10M10M10Self-organization; Complexity; Organizational cybernetics; Complex adaptive systems; Sciences of complexityAuto-organización; Complejidad; Cibernética organizacional; Sistemas adaptativos complejos; Ciencias de la complejidadAuto-organização; Com