نسبت تراکم

در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره نسبت تراکم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نسبت تراکم
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; wireless sensor networks; compressed sensing; subspace pursuit; compression ratio; peak signal to noise ratio;
مقالات ISI نسبت تراکم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; HCNG; Particulates; Gaseous emissions; Knocking; Hydrogen engine; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake thermal efficiency; CH4; methane; CI; compression ignition; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; ICE; Internal combustion engines; RVP; Reid vapor pressure; LUC; Land-use change; GHS; Greenhouse gases; RON; Research octane number; MON; Moto octane number; TEL; Tetraethyl lead; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; VEL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; NAP; national alcohol program; REP; Reid evaporation pressure; ICE; Internal combustion engines; RVP; Reid vapor pressure; LUC; Land-use change; GHS; Greenhouse gases; RON; Research octane number; MON; Moto octane number; TEL; Tetraethyl lead; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; A/F; Air-fuel ratio; bmep; Brake mean effective pressure; b/c; Bowl/crevices volume ratio; CA50; Combustion phasing; CDC; Conventional diesel combustion; CH4; Methane; CI; Compression ignition; CO2; Carbon dioxide; COVimep; Coefficient of variation of ime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; AIM; Aerosol Instrument Manager; aTDC; after top dead center; CAD; crank angle degree; CA10; crank angle at 10% mass fraction burned; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CA90; crank angle at 90% mass fraction burned; CDC; conventional diesel co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; BSFC; brake-specific fuel consumption; C2H6; ethane; C3H8; propane; CH4; methane; CI; compression-ignition; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CO2eq; carbon dioxide equivalent; CR; compression ratio; DF; dual fuel; DGB; dynamic gas blending; DLE; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; AFR; Air to Fuel Ratio; b/c; bowl/crevices Volume Ratio; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO2; Carbon dioxide; COV; Coefficient of Variation; CR; Compr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; CA btdc; crank angle before top dead centre; CI; compression ignition; CN; cetane number; CO; carbon monoxide; CR; compression ratio; DI; direct injection; HC; unburned hydrocarbon; IC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; aTDC; After top dead center; BOB; Blendstock for oxygenate blending; bTDC; Before top dead center; CA50; Crank angle at which 50% of the fuel mass has been burned; CAD; Crank angle degrees; cc; Cubic centimeters; CoV; Coefficient of variation; CO2; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; 32/40DF and 51/60DF; Engine models from M/S MAN Diesel; 34DF and 50DF; Engine models from M/S Wartsila; BDC; Bottom dead centre; BMEP; Brake mean effective pressure; C-10 DFNG; C-12 DFNG, and C-15 DFNG, Engine models from M/S Caterpillar; CA; Crank angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; NG; natural gas; NOx; nitrogen oxides; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbon compounds; PM; particulate matters; CO2; carbon dioxide; CFD; computational fluid dynamics; CR; compression ratio; HRR; heat release rate; AME; arithmetical mean error; DRGEPSA; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; non-condensable gas; vapor-gas medium; physical-and-mathematical model; extremal characteristic; potential of jet pump; compression ratio; ejection coefficient by dry gas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; Air-condensed; Vapor-compression; Compression ratio; Fan speed; Ammonia recycling system; Energy-consumptionCondensation par air; Compression de vapeur; Taux de compression; Vitesse de ventilateur; Système de recyclage d'ammoniac; Consommation énergétique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; Compression ratio; Volumetric efficiency; Rotary compressor; Design parameter; Cylinder slenderness; Taux de compression; Rendement volumétrique; Compresseur rotatif; Paramètre de conception; Élancement cylindrique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; 1C; single cylinder; 4C; four cylinders; BMEP; brake mean effective pressure; BP; brake power; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CR; compression ratio; DOHC; double overhead cam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت تراکم; AC; air cooled; B10; 10% biodiesel mix with diesel; B20; 20% biodiesel mix with diesel; B25; 25% biodiesel mix with diesel; B50; 50% biodiesel mix with diesel; B80; 80% biodiesel mix with diesel; B100; pure or 100% biodiesel; B20A4; 20% bio-diesel and 4%