آشنایی با موضوع

لیپو پروتئین لیپاز مولکولی است که نقش اساسی در پردازش چربی در بدن دارد، بافت‌های زیادی از جمله بافت‌های عضلانی این مولکول را می‌سازند. اگر لیپوپروتئین لیپاز بدن کم باشد، بدن دچار مشکلاتی می‌شود، مثلا میزان بیماری قلبی بالا می‌رود. لیپوپروتئین لیپاز (LPL) یک آنزیم‌های کلیدی در متابولیسم چربی بوده و نقش مهمی در برداشت لیپوپروتئین‌ها از پلاسما دارد. ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻟﯿﭙﺎز (LPL) ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ و HDL ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻟﯿﭙﺎز در ﺳﻄﺢ اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج ﮐﺒـﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪﻫﺎی ﻟﯿﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫـﺎی ﻏﻨـﯽ از ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﻣﯽﺷـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻻ (HDL) و ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه (VLDL) ﻧﻘﺶ دارد. LPL ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪه ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮبی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫـﺎی ﺷﯿﻠﻮﻣﯿﮑﺮون، ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ LDL ﻣﯽ ﺷﻮد.
در این صفحه تعداد 729 مقاله تخصصی درباره لیپو پروتئین لیپاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیپو پروتئین لیپاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Fetal growth; Fetal fat accretion; Triglycerides; Lipoprotein lipase; Placenta; Newborn adiposity; BW; birthweight; CM-TG; chylomicrons; EL; endothelial lipase; FA; fatty acids; FFA; free fatty acid; GDM; gestational diabetes mellitus; IUGR; intrauterine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ALA; α-linolenic acid; CLA; Conjugated linoleic acid; DPA; Docosapentaenoic acid; FADS1; Fatty acid desaturase-1; FADS2; Fatty acid desaturase-2; EPA; Eicosapentaenoic acid; GAPDH; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; LPL; Lipoprotein lipase; LA; Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; NEFA; non-esterified fatty acids; TMR; total mixed ration; CNCPS; Cornell net carbohydrate and protein system; cDNA; complementary DNA; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; PPIA; peptidylprolyl isomerase A; YWHAZ; Tyrosine 3-monooxygenase/tryp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; α; apha; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate transaminase; β; beta; cART; combination antiretroviral therapy; C; control; DAB; liquid 3‵3-diaminobenzidine; DPX; distyrene/plasticizer/xylene; EFV; efavirenz; eGFR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Branched-chain amino acid ratio; Lipid metabolism; mTORC1 pathway; Mitochondrial biogenesis; Growing pigs; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; AMPKα; AMP-activated protein kinase α; ASA; Abdominal subcutaneous adipose tissue; BAT; Brown adipose tissue; BCAA; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ATP; Adenosine 5c-triphosphate; ALT; Alanine aminotransferase; aa; Amino acid; ASK1; Apoptosis signal- regulating kinase 1; AST; Aspartate aminotransferase; BASH; Both alcoholic and non-alcoholic liver disease; CCR2/CCR5; C-C chemokine receptor types 2 an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; AMPK; adenosine 5′-monophosphate (AMP)-activated protein kinase; ANGPTL4; angiopoietin-like protein 4; AX; arabinoxylan; CAZymes; carbohydrate active enzymes; CBMs; carbohydrate-binding modules; CVD; cerebrobascular disease; ERs; estrogen receptors; IL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Familial chylomicronemia syndrome; Hypertriglyceridemia; Volanesorsen; Lipoprotein lipase; Lipolysis; Genetics; Next-generation DNA sequencing; Genetic variation; Pancreatitis; Type I hyperlipoproteinemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; CS; chitosan; GAG; glycosaminoglycan; DDA; degree of deacetylation; ECM; extracellular matrix; FFSA; 5-formyl-2-furansulfonic acid; BZ1S; 2-formylbenzene sulfonic acid; BZ2S; 4-formyl-1,3-benzenedisulfonic acid; APTT; activated partial thromboplastin time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; As(III); arsenite; As(V); arsenate; MMA; monomethylarsonic acid; Nox 2; NADPH oxidase; NOS; nitric oxide synthases; ETC; electron transport chain; WAT; white adipose tissue; BAT; brown adipose Tissue; UCP; uncoupling protein; α-KDGH; α-ketoglutarate deh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ABCC8; ATP Binding Cassette Subfamily C Member 8; CAPN10; calpain 10; Cdkal1; Cdk5 regulatory associated protein 1-like 1; DM; diabetes mellitus; GLIS3; GLIS Family Zinc Finger 3; HMGA1; high mobility group A1; HNF1A; hepatocyte nuclear factor 1A; HNF1Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; AT-MSCs; adipose tissue-derived MSCs; BAT; brown adipose tissue; BH4; tetrahydrobiopterin; BMP; bone morphogenetic protein; DHEA; dehydroepiandrosterone; eWAT; epididymal white adipose tissue; FAs; fatty acids; G3PHD; glycerol 3-phosphate dehydrogenase; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Lipolysis; Lipogenesis; Synthesis; Oxidation; Fish; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; ATGL; Adipose triacylglyceride lipase; CM; Chylomicron; CO; Canola oil; CPT; Carnitine palmitoyltransferase; ELOVL; Elongation of very long chain fatty acids; FABP; Fatty aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; 27-HC; 27-Hydroxycholesterol; 3PO; 3-(3-pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one; ABCG1; ATP-binding cassette subfamily G1; ACBA1; ATP-binding cassette subfamily A1; ACC1; Acetyl-Co-A carboxylase-1; AKAP4; A-kinase anchoring protein 4; ALDO; Aldolase; AM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; AMPK; AMP-activated protein kinase; BARCIST; Brown Adipose Reporting Criteria in Imaging Studies; BAT; Brown adipose tissue; BMI; Body mass index; β1-AR; β1-adrenergic receptor; β3-AR; β3-adrenergic receptor; CIT; Cold-induced thermogenesis; CO2; diox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ANGPTL; angiopoietin-like protein; DGF; delayed graft function; ESRD; end stage renal disease; FFA; free fatty acid; LPL; lipoprotein lipase; mTOR; mammalian target of rapamycin; SKP; simultaneous kidney and pancreas; UPC; urine protein to creatinine rati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Lipoprotein lipase; Triglycerides; Chylomicrons; Very low density lipoproteins; Remnant lipoproteins; RLP-TG; RLP-C; Hepatic triglyceride lipase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Adipose tissue; Hypoxia; Obesity; Obstructive sleep apnea syndrome; ADIPOQ; adiponectin; AHI; apnea hypopnea index; ATBF; adipose tissue blood flow; CD 14; panmacrophage marker; CD 86; M1 macrophage marker; CDH5; cadherin 5 (CD144); COL; collagen; CPAP; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Acetyl-coenzyme A carboxylase alpha; (Acaca); Adipose tissue triglyceride lipase; (ATGL); (BM1); basal media 1; (BM2); basal media 2; (Cebpa); CCAAT/enhancer binding protein alpha; (Cebpb); CCAAT/enhancer binding protein beta; (Cebpd); CCAAT/enhancer bind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; ADPN; adiponectin; AL; Alentejano; BW; body weight; C; commercial; CB; C diet supplemented with betaine; FA; fatty acid; FASN; Fatty acid synthase; H-FABP; Heart-type fatty acid binding protein; HMGCR; 3-Hydroxy-3-methyl-gluta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; BAT; brown adipose tissue; WAT; white adipose tissue; PET; positron emission tomography; FDG; 2-fluor-2-desoxy-d-glucose; LCFA; long chain fatty acids; FA; fatty acids; TG; triglycerides; UCP1; uncoupling protein 1; TRLs; triglyceride-rich lipoproteins; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Plasma triglycerides; Lipoprotein metabolism; Lipolysis; Lipase inhibition; ANGPTL4; angiopoietin-like 4; LPL; lipoprotein lipase; GPIHBP1; glycosylphosphatidylinositol-anchored high-density lipoprotein binding protein 1; sWAT; subcutaneous white adipose
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; IMCL; Intramyocellular lipid; DAG; diacylglycerol; CPT1; carnitine palmitoyl transferase1; ACAT1; acetyl-CoA acetyltransferase1; FASN; fatty acid synthase; SUCLG1; succinyl-CoA ligase (synthetase); NF-kB; nuclear factor kappaB; TNFa; tumour necrosis facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Atherosclerosis; Brown adipose tissue; Hypercholesterolemia; Cholesterol metabolism; Lipid and lipoprotein metabolism; ApoE; apolipoprotein E; β3-AR; β3-adrenergic receptor; (i)BAT; (interscapular) brown adipose tissue; (T)C; (total) cholesterol; CETP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Lipoprotein lipase; Hypertriglyceridemia; Hyperchylomicronemia; Triglycerides; Lipolysis; Multifactorial chylomicronemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Acox1; peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1; AKT; protein kinase B; CD36; fatty acid translocase; CPT1B; carnitine palmitoyltransferase 1b; E; embryonic day; FATP; fatty acid transport protein; GDM; gestational diabetes mellitus; GLUT; glucose transporte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ApoB; apolipoprotein B; ApoCII; apolipoprotein C-II; APPL-1; adaptor protein containing pleckstrin homology domain, phosphotyrosine binding domain and a leucine zipper motif; CD36; fatty acid translocase; CETP; cholesteryl est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; DM; dry matter; FAS; fatty acid synthase; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; HDL-C; high-density-lipoprotein cholesterol; HL; hepatic lipase; HMWC; high molecular weight chitosan; HSL; hormone sensitive lipase; LDL-C; low-density-lipoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ABCA1; ATP-binding cassette transporter 1; ABCG1; ATP Binding Cassette G1; AMPK; 5′AMP-activated protein kinase; AP-1; activator protein 1; apo A-I; apolipoproteins A-I; AT; adipose tissue; CCK-1; cholecystokinin; CD; Crohn's disease; CVD; cardiovascula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; Cardioprotection; Gamma-oryzanol rich fractions-palm oil blend nanoemulsion; Lipid parameter; F2-isoprostane; Heart weight; Hepatic cholesterol metabolism; ABCA; ATP-binding cassette; BF3; boron trifluoride; CVD; cardiovascular disease; EORY; gamma-oryz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; CM; chylomicrons; VLDL; very low density lipoproteins; HTGL; hepatic triglyceride lipase; LRP-1; low density lipoprotein receptor-related protein 1; LPL; lipoprotein lipase; RLP; remnant-like lipoprotein particles; RLP-C; remnant-like lipoprotein particle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ACSL1; long-chain acyl-CoA synthetase 1; ATGL; adipose triglyceride lipase; CerS5; ceramide synthase 5; CPT; carnitine palmitoyltransferase; DAG; diacylglycerol; DGAT; diacylglycerol acyltransferase; ER; endoplasmic reticulum; ERK; extracellular signal re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; AA; arachidonic acid; ABCA1; adenosine triphosphate-binding cassette transporter A1; ACE-I; angiotensin-converting enzyme inhibitor; ACSL1; acyl-CoA synthase 1; ADMA; asymmetric dimethylarginine; Akt; protein kinase B; Aldo; aldosterone; AMPK; adenosine m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; 4E-BP; eukaryotic initiation factor 4E-binding protein;; ATscKO; Tsc1Lox/Lox adiponectin-cre+/− mice; ATscWT; Tsc1Lox/Lox adiponectin-cre−/− mice; C/EBP; CCAAT/enhancer-binding protein; CYC1; cytochrome c-1; DEPTOR; DEP domain-containing mTOR-intera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپو پروتئین لیپاز; ACACA; acetyl-CoA carboxylase 1; BH; biohydrogenation; C; concentrate; CLA; conjugated linoleic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; EC; experimental concentrate; ELOVL5; fatty acid elongase 5 (elongase 5); EPA; eicosapentaenoic ac