آشنایی با موضوع

درون رایانه‌ای یا این سیلیکو In silico به فرایند شبیه سازی رایانه‌ای برای سامانه های زیستی گفته می شود. در حال حاضر روند توسعه داروهای جدید بیش از حد طولانی و گران است. با این حال راه‌هایی برای بهبود آن از هوش مصنوعی تا روش‌های سازمانی بهتر وجود دارد. انقلابی‌ترین درون رایانه‌ای یا In Silico است. در این روش از شبیه‌سازی رایانه‌ای فردی برای توسعه یا ارزیابی منظم یک محصول، دستگاه یا مداخله دارویی استفاده می‌شود. پیش از اینکه دارویی ساخته گردد، عملکرد آن، از طریق الگوهای مدلسازی، نظیر کیوسار یا نظریه تابعی چگالی، ارزیابی می‌شود. همچنین، در ساخت مدل‌های یاخته‌ای و ژنتیک نیز، بسیار به کار می‌رود. برهم کنش‌های زیستی و پیوندهای شیمیایی میان پروتئین‌ها و لیگاندها از دیگر موارد بررسی‌های درون رایانه‌ای هستند. مراحل شبیه‌سازی درون رایانه‌ای شامل انتخاب ساختار، داکینگ، طراحی از آغاز و بررسی مراحل پنجگانه ADMET (جذب،توزیع،متابولیسم،دفع،سم شناسی) است. آزمایش های درون رایانه ای: آزمایش‌های درون رایانه‌ای با استفاده از شبکه‌های پیشرفته‌ی زیستی یا روش اندام روی تراشه می‌تواند تجزیه و تحلیل بر روی هزاران هزار نمونه‌ی انتخابی داروها را در میلیاردها مدل فیزیولوژیکی مجازی انسان در هر ثانیه به وسیله‌ی ابر رایانه‌ها انجام دهد. این روش می‌تواند به روند کشف داروها سرعت ببخشد.
در این صفحه تعداد 293 مقاله تخصصی درباره درون رایانه‌ای، این سیلیکو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درون رایانه‌ای، این سیلیکو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; GAR; glycinamide ribonucleotide; GART; glycinamide ribonucleotide transformylase; DIA; 5-((4-carboxy-4-(4-(((2,4-diaminopyrido[3,2-d]pyrimidine-6-yl)methyl)amino)benzamido)butyl)carbamoyl)-isophthalic acid; DHFR; dihydrofolate reductase; PY899; 2,4-diamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Metabolic; Kinetic; Regulatory; Transcriptional; Modeling; Omics; Metabolomics; Fluxomics; Proteomics; Genomics; Genome-scale; Biofuels; Model organism; E. coli; Systems metabolic engineering; Systems biology; Synthetic biology; Design; Build; Test; Cycle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; ADME/Tox; absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity; CNM; cinnamoyloxy-mammeisin; HPLC; high performance liquid chromatography; HREIMS; high-resolution electron-spray ionization mass spectrometry; MeOH; methanol; NMR; nuclear magnetic r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; HLA; human leukocyte antigen; PBMC; peripheral blood mononuclear cell; DOPE; discrete optimized protein energy; NHS; normal human sera; ADH; alcohol dehydrogenase; SDAP; structural database of allergenic protein; In silico; B cell epitopes; T cell epitope
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; REACH; Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals; P; persistent; nP; non-persistent; vP; very persistent; nP/P; non-persistent/persistent; P/vP; persistent/very persistent; HL; half-lives; DT50; disappearance time 50; PBT; persi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; REACH; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; (Q)SAR; (quantitative) structure-activity relationship; ECHA; European Chemicals Agency; UBA; Umweltbundesamt; MCDM; multi-criteria decision making; WoE; weight of evidence; AD;