کنترل پیش بینی نشده غیر خطی

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره کنترل پیش بینی نشده غیر خطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کنترل پیش بینی نشده غیر خطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Nonlinear model predictive control; Direct- and indirect-fired strip annealing furnace; Reheating and heat treatment of metal strips; Nonlinear MIMO system; Unconstrained optimization; Gauss-Newton method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Bernstein polynomials; Global optimization; Nonlinear model predictive control; Single machine infinite bus; Synchronous Generators; Excitation control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Spacecraft autonomous rendezvous; Line-of-Sight; Nonlinear model predictive control; Quadratic programming; Measurement uncertainties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Functional electrical stimulation; Nonlinear model predictive control; Muscle parameter identification; Rehabilitation engineering; Gradient projection algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; RŒNOBIO; Robust energy-optimization of fermentation processes for the production of biogas and wine; MPC; model predictive control; ENMPC; economic nonlinear model predictive control; PSE; parameter and state estimation; SQP; sequential quadratic program
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Nonlinear model predictive control; Phenomenological model; Moving-horizon estimation; Batch fluidized bed dryer; Near-infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Refrigeration system; Vapour-compression cycle; Controllability analysis; Hierarchical control; Nonlinear model predictive control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Drilling automation; Nonlinear model predictive control; Switched control; High fidelity control models; Managed pressure drilling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Autonomous mobile robot; bicycle model; obstacle detection and avoidance; nonlinear model predictive control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Nonlinear model predictive control; 2-Link vertical robotic manipulator; PID; Adaptive nonlinear modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Adaptive model predictive control; Robust model predictive control; Nonlinear model predictive control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Steel industry; Annealing furnace; Direct- and indirect-fired sections; Nonlinear model predictive control; Receding horizon control; Vector-valued Lagrangian; Adjoint-based method; Gauss-Newton method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Thin film deposition process; Power series expansion; Nonlinear model predictive control; Model parameter uncertainty; Robust control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Support vector machine; Genetic algorithm; Nonlinear model predictive control; Neural network; Modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Thin film deposition process; Power series expansion; Nonlinear model predictive control; Model parameter uncertainty; Robust control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Nonlinear model predictive control; Extended Kalman filter; Fault detection and diagnosis; Attraction region; Actuator fault; CSTR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; ACQS; air quality control system; AD; Aspen Plus Dynamics; AH; air heater; AP; Aspen Plus; ASU; air separation unit; AT1, 2, 3; spray water attemperators; BI_O2; boiler inlet O2; CC_O2; flue gas O2 control; CC_OXY; oxidant O2 control; CCS; carbon capture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Nonlinear model predictive control; Tree–seed algorithm; Heuristic rolling optimization; Multi-mode control; Comprehensive governing and excitation control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کنترل پیش بینی نشده غیر خطی; Nonlinear model predictive control; Adaptive control; Neural network; Graph search; Nonlinear optimization