آشنایی با موضوع

یک مدل معروف برای پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) است که خاص تکنولوژی اطلاعاتی طراحی شده است. این مدل که مبنایی تئوریک دارد (نظریه عمل مستدل: TRA) نخستین بار توسط فرددیویس معرفی شد (1986) و از آن هنگام تاکنون بارها برای مطالعه پذیرش تکنولوژی های گوناگون اطلاعاتی به کار رفته است. انتقادهایی بر این مدل وارد شده که بیشتر بر نحوۀ استخراج این مدل تمرکز یافته است و نکاتش و دیویس در سال 2000 این مدل را بهبود بخشیده و مدل TAM2 را معرفی کرده اند. به طور کلی مدل پذیرش تکنولوژی، غالباً در محیط آمریکا به کاربرده شده و موارد کاربرد آن در کشورهای صنعیت غیرآمریکا، نادر (سوییس و ژاپن) و در کشورهای در حال توسعه نادرتر (مطالعه Straub و همکاران در کشورهای عربی) است. به نظر می رسد از آنجا که این مدل صرفاً بر تحلیل کاملاً عقلایی استوار است، برای کاربرد در کشورهای شرقی نیازمند اصلاحاتی خواهد بود. TAM بعنوان یک مدل فشرده، پیشگویانه و قدرتمند برای توضیح و پیشگویی رفتار در زمینه تصمیم گیری و پذیرش استفاده از یک تکنولوژی خاص خلق شده است. این مدل ادعا می‌کند که تصمیم یک فرد برای استفاده از تکنولوژی به دو باور رفتاری بخصوص شامل سودمندی ادراک شده(Perceived usefulness) و آسانی استفاده ادراک شده(Perceived ease of use) بستگی دارد. سودمندی ادراک شده عبارت است از انتظار ذهنی استفاده کننده یک تکنولوژی از این که استفاده از آن تکنولوژی خاص، عملکرد وی را بهبود بخشد. آسانی استفاده ادراک شده عبارت است از میزان انتظار فرد از این که استفاده از آن تکنولوژی، بی زحمت و آسان باشد. گذشته از این، مدل فوق ادعا می‌کند که سودمندی ادراک شده یک تکنولوژی، تحت تاثیر آسانی استفاده ادراک شده آن قرار دارد، چرا که هرچقدر استفاده از یک تکنولوژی برای یک فرد آسانتر باشد، آن تکنولوژی برای فرد سودمندتر بنظر خواهد رسید.
در این صفحه تعداد 158 مقاله تخصصی درباره مدل پذیرش تکنولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل پذیرش تکنولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Augmented reality; Data mining; Mobile phone information navigation; Query-answering system; Technology acceptance model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Self-service technology; Technology acceptance model; Structural equation modelling; Trust; Subjective norm; Performance risk and need for interaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Adoption intention; Local retail; Location-based service; Recommendation agent; Social networking site; Technology acceptance model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Mayores; Technology Acceptance Model; Características sociodemográficas; HeterogeneidadOlder adults; Technology Acceptance Model; Socio-demographic characteristics; Heterogeneity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Technology acceptance model; Statistics; Support of teacher; Needs of study; Statistical software SPSS; Structural equation modeling (SEM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Mobile cloud computing services; Technology acceptance model; Perceived mobility; Perceived connectedness; Perceived security; Perceived service and system quality
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Acceptability; Autonomous shuttle; Technology acceptance model; Theory of planned behavior; Acceptabilité; Navette autonome; Modèle d'acceptation de la technologie; Théorie du comportement planifié;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Health cloud; Dual factor theory; User resistance; Technology acceptance model; Status quo bias theory; Theory of planned behaviorA, attitude; AVE, average variance extracted; BI, behavioral intention; EMRs, electronic medical records; IaaS, infrastructur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; Diffusion of innovation theory; Technology acceptance model; Model of innovation resistance; Structural equation model; e-Book; Mobile; South Korea; Integrated model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پذیرش تکنولوژی; M10; M15; M31M10; M15; M31E-government services; Technology Acceptance Model; Trust; Time consciousness; Environmental concernServicios de e-administración; Modelo de Adopción Tecnológica (TAM); confianza; conciencia de tiempo; conciencia medioambiental