آشنایی با موضوع

واکنش زنجیرهٔ پلیمراز (به انگلیسی: Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن (PCR) می‌باشد. این تکنیک نام خود را از یکی از ترکیبات کلیدی خود، DNA پلیمراز، که جهت تهیه تعداد بسیار زیادی از کپی از یک رشته DNA مورد نظر بکار گرفته می شود؛ می گیرد. با ادامه روند PCR از تعداد کپی های اولیه یک قطعه DNA، که ممکن است یک یا تعداد بسیار کمی باشند، به عنوان الگو استفاده شده و به میزان بسیار زیادی در حد چندین میلیون کپی تولید می گردد. که محصول نهایی PCR را به طور کلی آمپلیکون (Amplicon) گویند. که به معنی ماده تقویت شده یا آمپلی فاید شده است. یک واکنش PCR پایه ای نیازمند چندین جزء است است: دی ان ای الگو که حاوی ناحیه DNA ی هدف برای تکثیر است. تگ پلیمراز که یک DNA پلیمراز مقاوم به حرارت است. دو پرایمر DNA که مکمل انتهای 3’ رشته های سنس و آنتی سنس DNA ی الگو هستند ( بدون پرایمرها، جایگاه آغاز دورشته ای که DNA پلیمراز بتواند به آن متصل شود شناخته نمی شود). پرایمرهای خاصی که مکمل DNA هدف هستند از قبل انتخاب شده و به شکل سفارشی در آزمایشگاه ساخته یا از تامین کنندگان خریداری می شوند. دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته یا dNTPs بلوک های ساختاری هستند که DNA پلیمراز با استفاده از آن ها رشته های جدید را می سازد. یک محلول بافری که محیط شیمیایی مناسبی برای بهبود فعالیت و پایداری DNA پلیمراز فراهم می کند. کاتیون های دوظرفیتی مانند منیزیوم (Mg) یا منگنز (Mn)؛ کاتیون Mg2+ متداولتر است. همچنین کاتیون Mn2+ می تواند برای جهش زایی DNA ی حاصل از PCR استفاده شود و غلظت بالای این یون نرخ خطا را در طول سنتز افزایش می دهد. کاتیون های تک ظرفیتی، معمولاً یون های پتاسیم (K) بافر 10X واکنش معمولاً در حجم ۱۰ تا ۲۰۰ میکرولیتر در لوله های کوچک واکنش (با حجم ۲/۰-۵/۰ میلی لیتر) و در یک چرخه حرارتی انجام می شود. چرخه های حرارتی لوله های واکنش را به منظور فراهم کردن دمای لازم در هر مرحله سرد و گرم می کنند. بسیاری از چرخه های حرارتی پیشرفته از اثر پلتیر Peltier effect که اجازه گرم و سرد کردن لوله های PCR را بوسیله معکوس کردن جریان الکتریکی می دهد استفاده می کنند. اساس تکنیک PCR چرخه های حرارتی است. این چرخه ها شامل چرخه های گرمایی و سرمایی تکراری، ذوب DNA و تکثیر آنزیمی DNA است. پرایمرها (قطعات کوتاه DNA) که حاوی توالی مکمل ناحیه هدف اند به همراه یک DNA پلیمراز، اجزای اصلی واکنش PCR برای انتخاب و تکثیر قطعه مورد نظر را تشکیل می دهند. طی فرآیند PCR الگوی DNA بصورت لگاریتمی تکثیر می شود و DNA تکثیر شده خود به عنوان الگویی برای همانندسازی استفاده می شود. PCR می تواند به شکل گسترده ای برای انجام مراحل مختلف در دستکاری های ژنتیکی استفاده شود. PCR جهت تقویت ناحیه و یا قطعه خاصی از DNA (DNAهدف) بکار گرفته می شود. که می تواند یک ژن واحد، قسمتی از ژن یا توالی غیر کد کننده باشد. اکثر روشهای PCR بطور تیپیک قطعاتی با اندازه حدود 10Kbp را تقویت می کنند ولی در برخی روشها تا Kbp40 نیز قابل انجام است، با توجه به اینکه افزایش طول DNA خطر شکستن آن را در حین حملو نقل یا انجام آزمایش افزایش می دهد، افزایش طول قطعه DNA نیاز به رعایت و انجام اعمال اضافی دارد. یک سیستم PCR بطور اولیه شامل چندین ترکیب و مواد دارد که عبارتند از: ۱-DNA الگو که قصد تقویت آن است. ۲-دوقطعه پرایمر که به دوسر 3’ یا 5’ متصل می گردد که این اتصال وابسته به نوع پرایمر و پلیمراز است که به سر 3’ متصل شود یا 5’ ۳-Taq پلیمراز یا هر پلیمراز دیگری که درجه حرارت اپتیمم فعالیت آن در حدود 70 درجه باشد. ۴-دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته (dNTP) که اجزاء سازنده DNA هستند. ۵-محلول بافر که محیط مناسبی را جهت فعالیت و پایداری پلیمراز و خود DNA فراهم می آورد. ۶-کاتیونهای دو ظرفیتی مانند Mg++، Mn++، بطور معمول از Mg++ استفاده می شود زیرا افزایش میزان Mn++ با افزایش میزان موتاسیون در نتیجه ایجاد خطا در قرار دادن نوکلئوتیدها توسط پلیمراز، همراه بوده است.
در این صفحه تعداد 1650 مقاله تخصصی درباره واکنش زنجیرهٔ پلیمراز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی واکنش زنجیرهٔ پلیمراز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
RAPD, randomly amplified polymorphic DNA; SSR, simple sequence repeats; ISSR, inter-simple sequence repeats; PCR, polymerase chain reaction; LOD, logarithm of oddsQuantitative trait locus; Linkage mapping; Macrophomina phaseolina; SSR
Keywords:
ICU, intensive care unit; CT, computed tomography; WOPN, walled-off pancreatic necrosis; PCR, polymerase chain reaction; ELISA, enzyme linked immunosorbent assay; SOFA, sepsis-related organ failure assessment scoreSeptic shock; Herpesviridae; Epididymo-or
Keywords:
Methylation-sensitive restriction enzyme; MSRE–qPCR; Methylation; Assay; ValidationMSRE, methylation-sensitive restriction enzyme; PCR, polymerase chain reaction; qPCR, quantitative PCR; HTT, huntingtin gene; CCND2, G1/S-specific cyclin D2 gene; RASSF1A,
Keywords:
5′RACE; NGS; Alternative promoters; Peg35′RACE, 5′ rapid amplification of cDNA ends; cDNA, complementary DNA; NGS, next-generation sequencing; RT, reverse transcription; mRNA, messenger RNA; PCR, polymerase chain reaction; dGTP, deoxyguanosine triphosphat
Keywords:
H syndrome; SLC29A3; Mutation; Direct sequencing; MoroccoSLC29A3, solute carrier family 29 (nucleoside transporter), member 3; hENT3, human equilibrative nucleoside transporter 3; DNA, deoxyribonucleic acid; PCR, polymerase chain reaction; PHID, pigmented
Keywords:
CVD, cardiovascular diseases; BMI, Body Mass Index; 3PMFs, the Prague Pre- and Post-Menopausal Females study; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; PCR, polymerase chain reaction; SCG, single-copy gene; T/S, telomere repeats/single-copy gene copy ratio;
Keywords:
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; DNA–DNA hybridization; Nontuberculous mycobacteriaNTM, nontuberculous mycobacteria; MAC, Mycobacterium avium complex; PCR, polymerase chain reaction; DDH, DNA–DNA hybridization;
Keywords:
AI, amelogenesis imperfect; DNA, desoxyribonucleic acid; MLPA, multiplex ligation-dependent probe amplification; PCR, polymerase chain reaction; SNP, single nucleotide polymorphism; UCSC, University of California Santa Cruz; WDR72, WD REPEAT-CONTAINING PR
Keywords:
ANOVA, Analysis of variance; CIs, Confidence intervals; ORs, Odds ratios; PCR, Polymerase chain reaction; RFLP, Restricted fragment length polymorphism; HCV, Hepatitis c virus; HCC, Hepatocellular carcinoma; FVL, Factor V Leiden; TSP-1, Thrombospondin-1Fa
Keywords:
GSSP, group specific sequencing primer; HLA, human leukocyte antigen; IMGT, immunogenetics project; Ile, isoleucine; MHC, major histocompatibility complex; PCR, polymerase chain reaction; SBT, sequence-based typing; UAE, United Arab Emirates; Val, valine;
Keywords:
HCC, Hepatocellular carcinoma; DNA, Deoxyribonucleic acid; mRNA, Messenger ribonucleic acid; AFP, Alpha feto protein; CEA, Carcinoembryonic antigen; MEIA, Microparticle enzyme immunoassay; PCR, Polymerase chain reaction; PCNA, Proliferating cell nuclear a
Keywords:
IL-6, interleukin-6; T2DM, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; MI, myocardial infarction; PCR, polymerase chain reaction; CRP, C-reactive proteinInterleukin-6; Cardiovascular disease; Type 2 diabetes; G(-174)C polymorphism; Risk allele
Keywords:
CLCuV, Cotton leaf curl virus; CP, coat protein; PCR, polymerase chain reaction; PDR, pathogen derived resistance; MS, Murashige and Skoog’s; A. tumefaciens, Agrobacterium tumefaciensTransgenic cotton plants; CLCuV resistance; Gene transfer; Molecular ver
Keywords:
Lanthanide Nd3+ ions; Plasmid DNA; Plasmid size; Pulsed-field agarose gel electrophoresis; Staphylococcus aureusMRSA, methicillin-resistant S. aureus; MGE, mobile genetic element; PCR, polymerase chain reaction; ccc, closed circular; oc, open circular; li
Keywords:
PCR, polymerase chain reaction; CABG, coronary artery bypass grafting; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; hsa-miR-1-3p, 3p strand of mature Homo sapiens microRNA-1; hsa-miR-208a-3p, 3p strand of mature Homo sapiens microRNA-208a; RT-qPCR, reverse tran
Keywords:
HBV, hepatitis B virus; OBI, occult HBV infection; HBsAg, hepatitis B surface antigen; PCR, polymerase chain reaction; ESRD, end-stage renal diseaseOccult HBV infection (OBI); Real time-PCR; Genotyping study; Hemodialysis
Keywords:
IL-37, interleukin-37; Asth, asthma; PBMC, peripheral blood mononuclear cell; IS, induced sputum; SMNCs, sputum mononuclear cells; rIL-37, recombinant IL-37; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, real-time polymerase chain reaction; ELISA, enzyme-linked
Keywords:
AIP, autoimmune pancreatitis; IgG4, immunoglobulin G fraction 4; HLA, human leukocyte antigen; HV, healthy volunteer; DNA, deoxyribonucleic acid; PCR, polymerase chain reaction; SNP, single nucleotide polymorphismAutoimmune pancreatitis; High-throughput s
Keywords:
hypoKPP, hypokalemic periodic paralysis; TPP, thyrotoxic periodic paralysis; FT3, free triiodothyronine; TSH, thyroid stimulating hormone; CK, creatine kinase; PCR, polymerase chain reaction; HEK 293, human embryonic kidney 293; DMEM, Dulbecco’s modified
Keywords:
ELISA, enzyme linked immunosorbent assay; HAV, hepatitis A virus; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; HEV, hepatitis E virus; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction; PPV, positive predictive val
Keywords:
K. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae; MA, MacConkey agar; TGB, thioglycollate broth; PCR, polymerase chain reaction; M. domestica, Musca domestica; TSB, tryptic soy broth; CLSI, National Committee for Clinical Laboratory StandardsKlebsiella pneumoniae; Mu
Keywords:
Bp, base pair; CL, cutaneous leishmaniasis; FFPE, formalin-fixed paraffin embedded; ITS, internal transcribed spacer; L. tropica, Leishmania tropica; MLST, multilocus sequence typing; NJ, neighbor-joining; PCR, polymerase chain reaction; PI, parasitic ind
Keywords:
Mt, mitochondrial; mtDNA, mitochondrial DNA; PCR, polymerase chain reaction; cox1–3, nad1–6 and nad4L, atp6, rrnS and rrnL, and cytb, genes encoding cytochrome coxidase subunits I and III, NADH dehydrogenase subunits 1–6 and 4L, ATPase subunits 6, small a
Keywords:
APC, Activated protein C; FVa, Factor FVa; PCR, Polymerase chain reaction; PE, Pulmonary embolism; VTE, Venous thromboembolismActivated protein C resistance; Factor V Leiden; Thrombophilia; Venous thrombosis; Pulmonary embolism
Keywords:
Mt, mitochondrial; mtDNA, mitochondrial DNA; PCR, polymerase chain reaction; cox1–3, nad1–6, and nad4L, atp6, rrnS and rrnL, and cytb, genes encode cytochrome oxidase subunits I, II, and IIINADH dehydrogenase subunits 1–6 and 4 L, ATPase subunits 6, small
Keywords:
A. salmonicida subsp. salmonicida, Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida; PCR, Polymerase chain reaction; MALDI-TOF, Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight; TSA-1, tryptic soy agar with 1% NaClSea bass; Aeromonas salmonicida sub
Keywords:
PCR, polymerase chain reaction; mitogenome, mitochondrial genome; mtDNA, mitochondrial DNA; ATP6 and ATP8, genes for adenosine triphosphate synthases 6 and 8 respectively; COXI-III, genes for cytochrome oxidase subunits I-III; Cytb, a gene for cytochrome
Keywords:
UC, Ulcerative colitis; IBD, Inflammatory bowel disease; GST, Glutathione S-transferase; MTHFR, Methylenetetrahydrofolate reductase; SAM, S-adenosyl methionine; n, Total number; SNP, Single nucleotide polymorphism; PCR, Polymerase chain reaction; RFLP, Re
Keywords:
HSP, heat shock protein; NO, nitric oxide; ORF, open reading frame; PCR, polymerase chain reaction; RACE, Rapid amplification cDNA ends; ROS, reactive oxygen species; RT, reverse transcription; and UTR, untranslated regionHeat shock protein 90; cDNA; Boti
Keywords:
ETEC, enterotoxigenic Escherichia coli; TD, traveler's diarrhea; LT/ST, heat labile/heat stable toxin; gyrA, gyraseA; gyrB, gyraseB; QRDR, quinolone resistance determining region; PCR, polymerase chain reaction; DS, discovery studio software; SDF, structu
Keywords:
acrodermatitis chronica atrophicans; Borrelia burgdorferi; borreliosis; granuloma annulare; lichenoid dermatitis; plasma cellsACA, acrodermatitis chronica atrophicans; GA, granuloma annulare; PCR, polymerase chain reaction
Keywords:
MCs, microcystins; MCLR, microcystin-LR; DGGE, denatured gradient gel electrophoresis; FW, fresh weight; HPLC, high performance liquid chromatography; PCR, polymerase chain reaction; HTS, high-throughput sequencing; OTU, operational taxonomic unit; GAC, g
Keywords:
AFLP, amplified fragment length polymorphism; PCR, polymerase chain reaction; MAP, modified atmosphere packaging; SSO, specific spoilage organism; UPGMA, unweighted pair group with arithmetic mean; TTGE, temporal temperature gradient gel electrophoresisPh
Keywords:
DM, Deltamethrin; DMSO, Dimethyl sulphoxide; es, Elution solution; GAPDH, Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; PCR, Polymerase chain reaction; qPCR, Quantitative real-time PCR; dsRNA, Double-stranded RNA; RNAi, RNA interference; CCK-8, Cell Counting
Keywords:
HbFDP, Hevea brasiliensis farnesyl diphosphate synthase; PCR, Polymerase chain reaction; RT-PCR, Reverse transcription polymerase chain reaction; RRII, Rubber Research Institute of India; RRIM, Rubber Research Institute of MalaysiaCloning; Farnesyl diphos
Keywords:
HRP, horseradish peroxidase; PCR, polymerase chain reaction; ORF, open reading frame; LB, Luria–Bertani; OD600, optical density at 600 nm; IPTG, isopropyl β-D-thiogalactopyranoside; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; PVDF
Keywords:
mRNA, messenger RNA; cDNA, complementary DNA; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcriptase-PCR; RT-qPCR, real-time quantitative reverse transcriptase PCR; NTZ, nitazoxanide; MTZ, metronidazole; ABZ, albendazole; CWP1, cyst wall protein; C
Keywords:
PCR, Polymerase chain reaction; ATP6 and ATP8, Subunits 6 and 8 of the F0 ATPase; Cytb, Cytochrome b; COI–COIII, Cytochrome c oxidase subunits 1–3; Ile, Isoleucine; Leu, Leucine; ND1–ND6 and ND4L, NADH dehydrogenase subunit 1–6 and 4 L; lrRNA and srRNA, L
Keywords:
Fusarium oxysporum f. sp. cubense; Musa spp.; G-protein subunits; Pathogenicity; Cyclic AMP-dependent protein kinase A pathwayFoc, Fusarium oxysporum f. sp. cubense; PDA, potato dextrose agar; PDB, potato dextrose broth; PCR, polymerase chain reaction; PE
Keywords:
RBBP4, retinoblastoma binding protein 4; As-RBBP4, retinoblastoma binding protein 4 from Artemia sinica; ORF, open reading frame; PCR, polymerase chain reaction; UTR, untranslated region; ISH, in situ hybridization; DIG, digoxigeninArtemia sinica; RBBP4;
Keywords:
D, day; Den, denervated; DT, dystonin-deficient; kDa, kilodalton; PCR, polymerase chain reaction; PND, post natal day; RBM, RNA Binding Motif; WT, wild-typeRBM5; RBM10; Gene expression; Mouse; Primary tissue; C2C12; Denervation
Keywords:
Baculovirus; Insect cells; Recombinant protein production; Sf-rhabdovirus; Sf-RVN cellsMALDI-TOF MS, matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry; PCR, polymerase chain reaction; PNGase, peptide-N4-(N-acetyl-β-glucosaminyl)
Keywords:
VSG, variant surface glycoprotein; VAT, variant antigen type; RoTat, RodeTrypanozoon antigen type; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; MHC, microhematocrit centrifuge; PCR, polymerase chain reaction; ITS1, internal transcribed spacer 1 region; MPP,