کیتوزان (PubChem CID: 71853)

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره کیتوزان (PubChem CID: 71853) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کیتوزان (PubChem CID: 71853) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); chitosan (PubChem CID: 71853); lactic acid (PubChem CID: 612); hexadecyl-oligo-oxyethylene hemisuccinate (no CID); Сh; chitosan; HOS; hexadecyl-oligo-oxyethylene hemisuccinate; PEC; polyelectrolyte complex; Ch-HOS; chitosan-hexadecyl-oligo-oxyethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Carboxymethyl cellulose (PubChem CID: 23706213); Chitosan (PubChem CID: 71853); Carboxymethyl cellulose; Chitosan; Coating; Mentha spicata essential oil; Strawberry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Polytherapy; Targeting; Doxorubicin; Temozolomide; Polysaccharides; Folic acid; chitosan (PubChem CID: 71853); alginic acid sodium salt (PubChem CID: 5102882); folic acid (PubChem CID: 6037); doxorubicin hydrochloride (PubChem CID: 443939); temozolomide (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitin (PubChem CID: 6857375); Chitosan (PubChem CID: 71853); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Chitosan; Functional snacks; Extrusion; Anti-oxidant; Hardness; Sensory analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Calcium chloride dihydrate (PubChem CID: 6093260); Zinc chloride (PubChem CID: 5727); Chitosan (PubChem CID: 71853); Polyethylenimine (PubChem CID: 8197); Cetylpyridinium chloride monohydrate (PubChem CID: 22324); C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Poly(vinyl alcohol) (PubChem CID: 3083375); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); Metamizol (PubChem CID: 3111); Acetyl salicylic acid (PubChem CID: 2244); Acetaminophen (PubChem CID: 1983
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan; Nanoparticles; Catechin; Quercetin; Antioxidant; Antibacterial; Quercetin (PubChem CID: 5280343); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Chitosan (PubChem CID: 71853); Sodium tripolyphosphate (PubChem CID: 24455); Genipin (PubChem CID: 442424);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Polyvinylpyrrolidone (PubChem CID: 6017); Propranolol hydrochloride (PubChem CID: 62882); Ethylcellulose (PubChem CID: 24832091); Child-appropriate dosage forms; Buccal administration; Mucoadhesion; Bilayered film; Propranol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Pectin (PubChem CID: 441476); Chitosan (PubChem CID: 71853); Lipase (PubChem CID: 54603431); Bile salts (PubChem CID: 439520); Food emulsions; Interfacial design; In vitro digestion; Layer-by-layer; Biopolymers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Rutin (PubChem CID: 5280805); Glycerol (PubChem CID: 753); Chitosan (PubChem CID: 71853); Encapsulation; Chitosan; Microparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Liquid products; Resistant starch acetate; Chitosan; Colon-targeting; Controlled release; pH-responsiveness; Thymopoietin (PubChem CID: 50587); Chitosan (PubChem CID: 71853); Fluorescein isothiocyanate isomer (PubChem CID: 18730);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Enrofloxacin (PubChem CID: 71188); Stearic acid (PubChem CID: 5281); Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Chitosan (PubChem CID: 71853); Dichloromethane (PubChem CID: 6344); Anhydrous calcium chloride (PubChem CID: 24854); Polyvinyl alcohol (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Starch (Pubchem CID: 439341); Trisodium trimeta phosphate (Pubchem CID: 24579); Tween 80 (Pubchem CID: 5281955); Chitosan (Pubchem CID: 71853); Span 80 (Pubchem CID: 5385498); AHP (Pubchem CID: 24402); Sodium hydroxide (Pubchem CID: 14798); Sodium chlorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); poly(vinyl alcohol) (PubChem CID: 3083375); hydrochloric acid (PubChem CID: 313); glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); copper(II) chloride dihydrate (PubChem CID: 61482); sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); sodium borohydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Gallic acid (PubChem CID: 370); 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) (PubChem CID: 15908); Hydroxybenzotriazole (HOBt) (PubChem CID: 75771); Folin-Ciocalteu reagent (PubChem CID: 452323); 2,2′-Azino-bis 2,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (PubChem CID: 15908); Hydroxybenzotriazole (PubChem CID: 75771); Folin-Ciocalteu reagent (PubChem CID: 452323); 2,2′-Azino-bis(3-ethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Hydroxyethyl Cellulose (PubChem CID: 24846132); Graphene (PubChem CID: 5462310); Folic Acid (PubChem CID: 6037)Nano-biohybrid; Reduced graphene oxide; Chitosan; Hydroxyethyl cellulose; Stabilization; Drug delivery applicatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); 5-Methyltetrahydrofolate (PubChem CID: 444412); Folic acid (PubChem CID: 6037); Sodium alginate (PubChem CID: 5,102,882); Chitosan (PubChem CID: 71853); Poly-l-sysine (PubChem CID: 53628747); Tween 80 (PubChem CID: 5281955); Rhodamine B (PubChem CID: 6694
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); α-Glycerophosphate (PubChem CID: 14754); β-Glycerophosphate (PubChem CID: 6101544); Lactic acid (PubChem CID: 612); Giemsa stain (PubChem CID: 13735); Hematoxylin (PubChem CID: 442541); Eeosin (PubChem CID: 11048); Methano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Triclosan (PubChem CID: 5564); Polyethylene oxide (PubChem SID: 160698351); Cycloheptaamylose, beta-cyclodextrin (PubChem CID: 101136808); Electrospinning; Cyclodextrin polymer; Chitosan; Polyelectrolyte complex; Nanofibers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Acetic acid (PubChem CID: 176); Dioxane (PubChem CID: 31275); dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Chitosan; Water uptake capacity; Ternary solvents; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Biopolymer film; Pectin; Chitosan; Nanotechnology; Physical properties; Chitosan (PubChem CID: 71853); Pectin (PubChem CID: 441476); Sodium tripolyphosphate (PubChem CID: 24455);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Collagen (PubChem CID: 6913668); hyaluronan (PubChem CID: 24759); chitosan (PubChem CID: 71853); celulose (PubChem CID: 71853); Kaolin (PubChem CID: 56841936); silver (PubChem CID 104755); TiO2 (PubChem CID: 162651); propolis (PubChem CID: 10455788); tetr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan nanofiber; Ultrasonic atomization; Freeze casting; Marine polysaccharides; Chitosan (PubChem CID: 71853); Formic acid (PubChem CID: 284); Acetic acid (PubChem CID: 176); L-lactic acid (PubChem CID: 107689); Liquid nitrogen (PubChem CID: 947);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan; Honey; Wound dressing; Antibacterial; Nanofibers; Chitosan (PubChem CID: 71853); PVA (PubChem CID: 11199); Acetic acid (PubChem CID: 176); Glutaraldehyde (CID: 3485);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Curcumin (PubChem CID: 2889); Chitosan (PubChem CID: 71853); Phosphatidylcholine (PubChem CID: 6138); Cholesterol (PubChem CID: 5997); Acetic acid (PubChem CID: 176)Liposome; Curcumin; Chitosan; Phase transition temperature; Structure stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Alginate (PubChem CID: 6850754); Dextran (PubChem CID: 71315856); Chitosan (PubChem CID: 71853); Hyaluronic acid (PubChem CID: 24759); RGD peptide (PubChem CID: 104802); Fibroblast growth factor (PubChem CID: 5486993)Polysaccharides; Heart tissue engineer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); α-glycerophosphate (PubChem CID: 14754); β-glycerophosphate (PubChem CID: 6101544); acetic acid (PubChem CID: 176); lactic acid (PubChem CID: 612); Chitosan; β-Glycerophosphate; αβ-Glycerophosphate; Thermosensitive hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Self-healable hydrogel; Localized injection therapy; Controllable release; 5-FU; Hydrogel shell; Chitosan (PubChem CID: 71853); Polyvinyl alcohol (PubChem CID: 11199); Fluorouracil (PubChem CID: 3385); Propidium iodide (PubChem CID:104981); 3-(4,5-dimethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Epigallocatechin gallate (EGCG) (PubChem CID: 44134699); Chitosan (PubChem CID: 71853); Hydrogen peroxide (H2O2) (PubChem CID: 784); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Acetic acid (PubChem CID: 176); 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Acetic acid (PubChem CID: 176); Fluorescein diacetate (PubChem CID: 65047); Propidium iodide (PubChem CID: 104981); Fluorescein isothiocyanate (PubChem CID: 18730); Ceratocystis fimbriata; Sweet potato; Chitosan; Antimicrobi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); 2-chloro-N,N-diethylethylamine hydrochloride (PubChem CID: 13363); Dodecyl aldehyde (PubChem CID: 8194); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Pyrene (PubChem CID: 31423); 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Chitosan (PubChem CID: 71853); Calcium chloride (PubChem CID: 5284359); Chloroform (PubChem CID: 6212); Methanol (PubChem CID: 887); Ammonium thiocyanate (PubChem CID: 15666); Iron (II) chloride (PubChem CID: 24458)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Nicotinamide (PubChem CID: 936); Isonicotinamide (PubChem CID: 15074); Acetic acid (PubChem CID: 176); Acetylacetone (PubChem CID: 31261); Ethanol (PubChem CID: 702); Methanol (PubChem CID:887); Diethyl ether (PubChem CID: 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Acrylic acid (PubChem CID: 6581); N,N,Ń,Ń-Tetramethylenediamine (PubChem CID: 8037); N,Ń-Methylenebisacrylamide (PubChem CID: 8041); Methylene blue (PubChem CID: 6099); Sodium persulfate (PubChem CID: 62655); Hydrochloric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Glycyl-glycine (PubChem CID: 11163); Alanyl-alanine (PubChem CID: 601); Chitosan; Trimethyl chitosan; Insulin; Nanoparticles; Oral drug delivery; Boiavailability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Bifidobacterium; Microencapsulation; Spray drying; Functionality; Flow cytometry; Chitosan (PubChem CID: 71853); Starch (PubChem CID: 439341); Sodium Alginate (PubChem CID: 5102882); Tween 80 (PubChem CID: 5281955); Calcium chloride (PubChem CID: 5284359)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Tetracycline hydrochloride (PubChem CID: 54704426); Carbon disulfide (PubChem CID: 6348); Glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); Cadmium nitrate tetrahydrate (PubChem CID: 56924536); EDTA (PubChem CID: 6049); Acetic acid (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan (PubChem CID: 71853); Tripolyphosphate (PubChem CID: 24455); Methotrexate sodium (PubChem CID: 11329481); Hyaluronic acid (PubChem CID: 3084050); Serum albumin (PubChem CID: 16132389); Chitosan; Nanoparticles; Hyaluronic acid; Human serum albumin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Chitosan; Antifungal index; Spore germination; Morphology; Cell membrane; Plant pathogenic fungi; Chitosan (PubChem CID: 71853); Acetic acid (PubChem CID: 176); Oleic acid (PubChem CID: 445639); Dextrose (PubChem CID: 79025); Agar (PubChem CID: 76645041);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy (PubChem CID: 2724126); 2,2-Di(4-Tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl (PubChem CID: 16211728); Fluorescein isothiocyanate (PubChem CID: 18730); Chitosan (PubChem CID: 71853); Beta-carotene (PubChem CID: 5280489); Sodium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیتوزان (PubChem CID: 71853); Alkaline deproteinization; Response surface methodology; Desirability functions; Antioxidant activity; Emulsifying activity; Chitosan (PubChem CID: 71853); N-acetyl-d-glucosamine (PubChem CID: 11861101); d-glucosamine (PubChem CID: 439213); Acetic acid (P