توالی انعطاف پذیری موازی

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره توالی انعطاف پذیری موازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توالی انعطاف پذیری موازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; Primary adrenal insufficiency; Genetics; Steroid biosynthesis; Adrenal development; Massively parallel sequencing; Insuffisance surrénale primaire; Génétique; Stéroïdogenèse; Développement de la surrénale; Séquençage parallèle massif;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; Mucinous ovarian cancer; Massively parallel sequencing; Immunohistochemistry; Classification; Diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; 00-01; 99-00***; Body fluid prediction; Microbiome; Massively parallel sequencing; Principal component analysis; Linear discriminant analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; ABC; advanced breast cancer; CGH; comparative genomic hybridization; CNA; copy number alterations; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; cell-free tumor DNA; DEP; dielectrophoretic; DFS; disease-free survival; dPCR; digital PCR; EBC; early breast cancer; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; chromosome aberrations; comparative genomic hybridization; genome-wide association study; high-throughput nucleotide sequencing; molecular diagnosis; patient care; AVSD; atrioventricular septal defect; CHD; congenital heart disease; CMA; chromosomal micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; Forensics; Mixtures; Mitochondrial DNA; Massively parallel sequencing; Next-generation sequencing; Haplogroups; Deconvolution; Mixemt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; MPS; massively parallel sequencing; NMDS; non-metric multidimensional scaling; OTUs; operational taxonomic units; Metagenome; MPS-based technique; Operational taxonomic units; Eukaryotic biodiversity; Hiroshima Bay Sea; Ishigaki Island;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; MPS; massively parallel sequencing; NMDS; non-metric multidimensional scaling; OTUs; operational taxonomy units; Diurnal sampling; Metagenome; MPS-based method; Operational taxonomic units; Plankton biodiversity; Yatsushiro Sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; Massively parallel sequencing; High-throughput DNA sequencing; Next-generation sequencing; Myopathy; Muscular diseases; Exome; Genome; Medical genetics; Genetic testing; Mutation; Séquençage massif parallèle; Séquençage à haut débit; Séquençage d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; Targeted exome; Gene panel; Whole exome; Massively parallel sequencing; Genetic diagnosis; Neuromuscular disorders
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; Forensic genetics; Mitochondrial genome (mtGenome); Monozygotic twins; Massively parallel sequencing (MPS; STR; short tandem repeat; MZ; monozygotic; SNP; single nucleotide polymorphism; mtDNA; mitochondrial DNA; mtGenome; mitochondrial genome; STS; Sange
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انعطاف پذیری موازی; Creatine transporter deficiency; Duplication; Gene rearrangement; Massively parallel sequencing; Molecular diagnostics; Pseudogenes;