آشنایی با موضوع

حداکثر آنتروپی (به انگلیسی: Maximum Entropy) در فیزیک به ترکیب ترمودینامیک تعادلی و مکانیک آماری در استنتاج گویند. استنتاج به‌وسیله این تکنیک ریشه در نظریه اطلاعات شانون، احتمالات بیزی و اصل حداکثر آنتروپی دارد. کاربرد این نظریه در پیش بینی‌هایی است که از اطلاعات ناکامل و ناکافی استفاده می‌کند. اصل حداکثر آنتروپی در زمینه مدل سازی بارش - رواناب نیز توسط محققین به کار گرفته شده است. برای نمونه، سوناگا اصل حداکثر آنتروپی را در تحلیل فراوانی سیلاب به کار برد. او از اطلاعات موجود شامل میانگین و انحراف معیار برای تخمین پارامترهای تابع توزیع استفاده نمود. آموروچو و اسپیلدورا آنتروپی را برای ارزیابی عدم قطعیت مدل حوضه استانفورد در شبیه سازی رواناب یک حوضه در کالیفرنیا، به کار بردند. سوناگا اصل حداکثر آنتروپی را برای مدل سازی فرایند بارش- رواناب به کار برد. او عبارت آنتروپی شرطی را بر اساس قیود مع ین برای به دست آوردن توزیع شرطی رواناب براساس رخداد بارش معین بیشینه نمود، آنگاه پارامترهای تابع توزیع مذکور را براساس اطلاعات موجود شامل میانگین سری زمانی داده های بارش و رواناب و کوواریانس آنها تخمین زد. آگراوال و همکاران یک مدل توزیع احتمالی شرطی براساس حداکثر آنتروپی برای تخمین رواناب هفتگی و ماهانه حوضه سد ماتاتیلا روی رودخانه بتوا در هندوستان برای هفت ه ها و ماه هایی که مونسون فعال است، در یک دوره ۱۵ ساله، توسعه دادند. آنها پارامترهای مدل توزیع احتمال شرطی را ب رای ضرایب رواناب مختلف، در هر هفته و هر ماه در دوره زمانی مورد مطالعه تعیین نمودند. مدل توسعه داده شده برای تخمین رواناب هفتگی و ماهانه برای مقادیر مختلف ضریب رواناب و دوره های بازگشت در سطوح احتمال وقوع بارش مختلف در آن حوضه به کار رفت. نتایج نشان داد که مقدار رواناب تخمینی، در یک سطح احتمال و قوع بارش ثابت و ضریب رواناب معین، با افزایش دوره بازگشت کاهش می یابد.
در این صفحه تعداد 355 مقاله تخصصی درباره حداکثر آنتروپی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده حداکثر آنتروپی
مقالات ISI حداکثر آنتروپی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر آنتروپی; Maximum entropy; Uncertain probability density function; Inequality constraints on statistical moments; Bounds on failure probability; Bounds on performance metric;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر آنتروپی; Maximum entropy; Maxent; Spatial electricity load; Sectoral and spatial disaggregation; Electricity consumption; Load estimation; Representative load curves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر آنتروپی; Generalized linear models; Last Glacial Maximum; Mahalanobis distance; Maximum entropy; Mid-Holocene; Niche models; Species distribution modelling; Sweet chestnut;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر آنتروپی; Tsallis entropy; Maximum entropy; Generalized Gini index; Gini mean difference; Euler's equation; Generalized Pareto distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر آنتروپی; Sentiment analysis; Aspect term extraction; Feature selection; Ensemble; Conditional random field; Support vector machine; Maximum entropy; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر آنتروپی; Fisheries management; Essential fish habitat; Ecosystem-based fisheries management; Species distribution modelling; Generalised Additive Models; Boosted Regression Trees; Maximum Entropy; Hawaiian bottom fishery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر آنتروپی; LME; Local Maximum Entropy; Max-ent; Maximum entropy; FEM; Finite Element Method; GFEM; Generalized Finite Element Method; IGA; Isogeometric Analysis; XIGA; eXtended Isogeometric Analysis; XFEM; eXtended Finite Element Method; PDE; Partial Differential Eq