آشنایی با موضوع

اندازه گیری عملکرد (PERFORMANCE MEASUREMENT) به عنوان یک موضوع عمومی، عملکردهای مختلف موجود در صحنه کسب و کار را شامل می شود. عملکردهایی که هم مربوط به سازمان و هم مربوط به واحدها، فرایندها، افراد، مشتریان و یا پیمانکاران آن است. برای این که سازمان ها از عملکرد خود به درستی آگاه شوند و اقدامات لازم را برای بهبود انجام دهند، نخست باید بتوانند عملکردشان را به درستی اندازه گیری کنند. برای اندازه گیری عملکرد سازمان ها الگوهای مختلفی وجود دارد؛ الگوهایی نظیر الگوی سینک و تیوتل، کارت امتیازی متوازن، هرم عملکرد، منشور عملکرد، ماتریس اندازه گیری عملکرد، مدل های تعالی سازمانی و. . . اندازه گیری عملکرد ازعواملی است که تمام سازمانها به نحوی آن را انجام می دهند. سازمانها ممکن است آن را به طور سیستماتیک و کامل ویا به دلیل خاصی بطور سطحی انجام دهند. اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد. از آنجا که اندازه گیری عملکرد به عنوان چراغ راه و هدایت گر کلیه فعالیتهای مدیریتی مطرح است و رشد و توسعه پایدار سازمانها و موسسات کشور و پیامد‌ آن یعنی رشد اقتصاد ملی مرهون سنجش، اندازه گیری، تجزیه وتحلیل، مقایسه و انجام اقدامات لازم و ضــروری در ایــن زمینــه است، مبحث اندازه گیری عملکرد روز به روز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. شاخصهای مورداستفاده برای اندازه گیری عملکرد باید حداقل دارای ویژگیها و مشخصات زیر باشد: الف - خاص و معین باشد: یعنی شاخص، شاخص اندازه گیری عملکرد واحد موردبررسی (شرکت، فرایند، واحد و فرد) بوده و اختصاص به آن داشته باشد. مثلاً شاخص افزایش یا کاهش تولید اساساً ارتباطی با عملکرد واحد کنترل کیفیت ندارد، بنابراین، نمی تواند به عنوان شاخص این واحد تلقی شود. ب - قابل اندازه گیری باشد: هر شاخصی که شناسایی می شود باید قابل اندازه گیری و سنجش بــاشد و چنانچه نتوان شاخص را اندازه گیری کرد عملاً نمی توان از آن استفاده کرد. مثلاً ممکن است شاخص روحیه کارکنان را نتوان اندازه گیری کرد، ولی می توان نرخ ضایعات تولید را موردسنجش قرار داد. ج - قابـل حصــول و دست یـافتنی باشد: هدف گذاری برای شاخص باید قابل حصول و دست یافتنی باشد، ازاین رو در هدف گذاری برای هر شاخص بایستی توجه داشت که اهداف تعیین شده قابل حصول باشند. مثلاً ممکن است نتوان ضایعات تولید را از 50% به صفر رساند ولی امکان حصول به 4% ضایعات عملی و امکانپذیر است. د - واقعی و حقیقی باشد: شاخصها باید با ماموریتها، وظایف واحدها و فرایندها مرتبط باشند. ازسوی دیگر در شناسایی شاخصها لزوماً تعداد و کمیت آنها مهم نیست بلکه کیفیت شاخصها نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت. ه - دارای محدوده زمانی معینی باشد: هر شاخص باید در یک محدوده یا بازده زمانی موردسنجش و ارزیابی قرار بگیرد. در این میان تعیین محدوده زمانی شاخصها به عوامل متعددی مثل نوع و ماهیت شاخص، ارتباط آن با سایر شاخصها به وجود یا عدم وجود اطلاعات موردنیاز، فواصل جمع آوری و استخراج داده ها و اطلاعات موردنیاز و. . . ارتباط دارد. و - وجود اطلاعات موردنیاز برای سنجش و اندازه گیری شاخصها: هر شاخص زمانی مفید و مطلوب است که اطلاعات و داده های موردنیاز برای سنجش و اندازه گیری آنها دراختیار باشد. از این رو هر شاخص حتی اگر کامل، مناسب و فرموله باشد چنانچه اطلاعات لازم برای سنجش آن دردسترس نباشد عملاً ازنظر ما کیفیت لازم برای استفاده و کاربرد را نخواهد داشت.
در این صفحه تعداد 521 مقاله تخصصی درباره اندازه گیری عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اندازه گیری عملکرد
مقالات ISI اندازه گیری عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری عملکرد; Healthcare logistics; Performance measurement; Inventory management; Internal distribution; Multi-criteria decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری عملکرد; Sustainable supply chain management; Green supply chain management; Performance measurement; Framework; Metrics; Multi criteria analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری عملکرد; Low-cost country sourcing; Contingency theory; Performance measurement; Project management; Supply chain management; Structural equation modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری عملکرد; Grid modernization; Distribution utility; Investor-owned utility; IOU; Performance measurement; Performance benchmarking; Characteristics; Performance-based compensation; Distribution rate base; Distribution O&M; Reliability; Customer satisfaction; Custom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری عملکرد; Reverse Supply Chain; Reverse Logistics; Supply Chain Management; Performance Measurement; Performance Measurement System;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری عملکرد; Bibliometrics; Bibliographic coupling; Citation analysis; Journal rating; Performance measurement; Science studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری عملکرد; Data Envelopment Analysis (DEA); Performance measurement; Robust efficiency analysis; Perfect efficiency; Potential efficiency; Imprecise data;