اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427)

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); FTIR-PAS; Chemometric methods; Coffee defects; Species of coffee; Blends of coffee; Pyruvic acid (PubChem CID: 1060); Pyridine (PubChem CID: 1049); Quinic acid (PubChem CID: 6508); Trigonelline (PubChem CID: 5570); Caffeine (PubChem CID: 2519); Chlorogeni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Saccharose (PubChem CID: 5988); Gallic acid (PubChem CID: 370); Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Coumaric acid (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Lupeol (PubChem CID: 259846); Mangiferin (PubChem CID: 5281647); Gallic acid (PubChem CID: 370); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Ascorbic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Carotenoid; Polyphenol; Ascorbic acid; High-lycopene cultivar; Solanum lycopersicum; Caffeic acid (PubChem CID: 689043); p-coumaric acid (PubChem CID: 637542); trans-ferulic acid (PubChem CID: 445858); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Kaempferol (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Solanum lycopersicum L.; “Long storage” genotypes; Drought resistance; Carotenoids; Polyphenols; Targeted metabolic analysis; Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Neochlorogenic acid (PubChem CID: 5280633); Rutin (PubChem CID: 5280805); Quercetin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); p-coumaric acid (PubChem CID: 637542); trans-ferulic acid (PubChem CID: 445858); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Kaempferol (PubChem CID: 5280863); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Myricetin (PubChem CID: 5281
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Cider; Polyphenol; Olfactometry; Malus domestica; Sugars/acidity ratio; Fructose (PubChem CID: 5984); Malic acid (PubChem CID: 525); Shikimic acid (PubChem CID: 8742); 2-Phenylethanol (PubChem CID: 6054; cis-3-Hexenol (PubChem CID: 5281167; Sorbitol (Pubc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); GLT; guava leaves tea; SSF; solid state fermentation; DM; dried mass; UF; unfermentation processing; F; fermentation processing; FE; fermentation and enzymatic hydrolysis processing; SPUF; soluble phenolics of unfermented GLT; SPF; soluble phenolics of fe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); protocatechuic acid (PubChem CID: 72); caffeic acid (PubChem CID: 689043); para-coumaric acid (PubChem CID: 637542); chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); cryptochlorogenic acid (PubChem CID: 9798666); neochlorogenic acid (PubChem CID: 5280633); 3,4 di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Helenin (PubChem CID: 72724); Hispidulin (PubChem CID: 5281628); Luteolin (PubChem CID: 5280445); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Rutin (PubChem CID: 5280805); Antidiabetic; An
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Kaempferol (PubChem CID: 5280863); Luteolin (PubChem CID: 5280445); Lutein (PubChem CID: 5281243); Violaxanthin (PubChem CID: 448438); Neoxanthin (PubChem CID: 5281247); α-Carot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Gentistic acid (PubChem CID: 220285); Isorhamnetine (PubChem CID: 5281654); Kaempferol (PubChem CID: 5280863); Quercetin (PubChem CID: 5280343); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Xanthohumol (PubChem CID: 639665);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Ferulic acid (Pubchem CID: 445858); Coumaric acid (Pubchem CID: 637542); Protocatechuic acid (Pubchem CID: 72); p-hydroxybenzoic acid (Pubchem CID: 315); Chlorogenic acid (Pubchem CID: 1794427); Caffeic acid (Pubchem CID: 689043); Gallic acid (Pubchem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Cynarin (PubChem CID: 5281769); 1,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 122685); Apigenin glucoside (PubChem CID: 5280704); Antioxidant capacity; Caffeoylquinic acid; Cynara cardunculus; Flavonoids; HPLC; Mycorrhiz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chitosan (PubChem CID: 71853); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (PubChem CID: 15908); Hydroxybenzotriazole (PubChem CID: 75771); Folin-Ciocalteu reagent (PubChem CID: 452323); 2,2′-Azino-bis(3-ethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Cinnamic acid (PubChem CID: 444539); Gallic acid (PubChem CID: 370)Chitosan; Chlorogenic acid; Covalent complex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Avocado peel; Nisin; Antioxidant capacity; Optimization; Surface response; Nisin (PubChem CID: 16219761); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Quinic acid (PubChem CID 6508); AAPH (PubChem CID: 76344);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Cryptochlorogenic acid (PubChem CID: 9798666); Neochlorogenic acid (PubChem CID: 5280633); Antioxidative activity; Chlorogenic acid isomers; Caffeic acid; Thermodynamic parameter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Phloridzin (PubChem CID: 9912668); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); d(−)-Fructose (PubChem CID: 5984); d-Glucose (PubChem CID: 5793)UV-C irradiation; Antioxidant; Polyphenols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Neochlorogenic acid (PubChem CID: 5280633); Cryptochlorogenic acid (PubChem CID: 9798666); Phenylbutazone (PubChem CID: 4781); Ibuprofen (PubChem CID: 3672)Affinity; Chlorogenic acid; Food additive; Human serum alb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Edible plants; Antioxidant; Phenolics; Mineral content; AntifungalRutin (PubChem CID: 5280805); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechol (PubChem CID: 289); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Vanillic acid (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Coffee silverskin; Chlorogenic acid; Caffeine; Bioaccessibility; Metabolism; Type 2 diabetes; Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Hippuric acid (PubChem CID: 464); Caffeine (PubChem CID: 2519); Paraxanthine (PubChem CID: 4687); CGA; chlorogenic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Neochlorogenic acid (PubChem CID: 5280633); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Rutin (PubChem CID: 5280805); Quercitrin (PubChem CID: 5280459); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Organic farming; Fagopyrum esculentum; Hierarchical cluster analysis; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Gallic acid (PubChem CID: 370); Methyl gallate (PubChem CID: 7428); Propyl gallate (PubChem CID: 4947); Cinnamic acid (PubChem CID: 444539); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Feru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Kaempferol (PubChem CID: 5280863); Resveratrol (PubChem CID: 44154); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); Neohesperidin (PubChem CID: 442439); Rutin hydrate (PubChem CID: 16218542); Van
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Cyandin 3-glucoside (Pubchem CID: 44256700); Cyanidin 3-glucoside (Pubchem CID: 441667); Cyanidin 3-xyloside (Pubchem CID: 71315022); Chlorogenic acid (Pubchem CID: 1794427); Neochlorogenic acid (Pubchem CID: 5280633); Quercetin (Pubchem CID: 5280343); Qu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Cedrus deodara; Pine needle; Antioxidant; Free radical scavenging capacity; Cell-based antioxidant activity; Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); trans-p-Coumaric acid-4-O-β-D-glucopyranoside (PubChem CID: 9840292); 2R,3R-Dihydromyricetin (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Bilberries; Spreads; Industrial; Home-made; Phenolics; 2,4,6-Trihydroybenzaldehyde; Liquid chromatography-mass spectrometry; Cyanidin 3-glucoside (PubChem CID: 197081); Delphinidin 3-glucoside (PubChem CID: 443650); Chlorogenic acid (PubChem CID: 179442
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 2,4-Dinitrophenylhydrazine (PubChem CID: 3772977); 5,5′-Dithio-bis(2-nitrobenzoic acid) (PubChem CID: 6254); 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid (PubChem CID: 498085); Bromophenol blue (PubChem CID: 8272); β-Mercapt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Catechin (PubChem CID: 9064); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); β-Carotene (PubChem CID: 5280489)Dieta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Lupeol (PubChem CID: 259846); Mangiferin (PubChem CID: 5281647); Gallic acid (PubChem CID: 370); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Ascorbic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Amentoflavone (PubChem CID: 5281600); Castalagin (PubChem CID: 12302512); Catechin (PubChem CID: 9064); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Geraniin (PubChem CID: 3001497); Naringenin (PubChem CID: 439246); Nothofagin (PubChem CID: 21722188); Phloriz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chaenomeles speciosa; Antioxidant; α-glucosidase; Jejunum contraction; Gallic acid (PubChem CID: 370); Rutin (PubChem CID: 5280805); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Catechin (PubChem CID: 9064); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Epicatechin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Cyanidin-3-glucoside (PubChem CID: 441667); Cyanidin-3,5-diglucoside (PubChem CID: 441688); Peonidin-3-glucoside (PubChem CID: 443654); Pelargonidin-3-glucoside (PubChem CID: 443648); Cyanidin-3-rutinoside (PubChem CID: 44256716); Peonidin-3-rutinoside (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Catechin (PubChem CID: 9064); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Rutin (PubChem CID: 5280805); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Gentisic acid (PubChem CID: 3469); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Mangifera indica L.; Terpenoid biosynthesis; Fe2+; Mg2+; Mn2+; Health-promoting compounds; Lupeol (PubChem CID: 259846); Mangiferin (PubChem CID: 5281647); Gallic acid (PubChem CID: 370); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Vanillic acid (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechin (PubChem CID: 9064); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Rutin (PubChem CID: 5280805); P-coumaric (PubChem CID: 637542); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067).; Antioxidant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Salicylic acid (PubChem CID: 338); P-anisic (PubChem CID: 7478); Mandelic acid (PubChem CID: 1292); Vanillin (PubChem CID: 1183); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); P-coumaric acid (PubChem CID: 637542); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Gallic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); isomitraphylline (PubChem CID: 11726520); isorhyncophylline (PubChem CID: 3037048); mitraphylline (PubChem CID: 94160); quinic acid (PubChem CID: 6508); rutin (PubChem CID: 5280805); Allergic asthma; Anti-inflammat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Sinapic acid (PubChem CID: 637775); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); Kei-apple; Schizosaccharomyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); trans-Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Myricetin (PubChem CID: 5281672); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Syringic acid (PubChem CID: 10742); Naringin (PubChem CID: 442428); Hesperidin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); 4-O-Caffeoylquinic acid (PubChem CID: 9798666); 5-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 15901362); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Cyanidin (PubChem CID: 128861); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); p-Coumaric aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Vanilinic acid (PubChem CID: 8468); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); p-coumaric acid (PubChem CID: 637542); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Rutin (PubChem CID: 5280805); Rosmarinic acid (PubChem CID: 5281792
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Cyanidin 3-O-glucoside (PubChem CID: 441667); Cyanidin 3-O-(6″-malonyl)glucoside (PubChem CID: 443915); Narirutin (PubChem CID: 442431); Hesperidin (PubChem CID: 10621); Didymin (PubChem CID: 16760075); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Ferulic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Ethyl ferulate (PubChem CID: 736681); Methyl ferulate (PubChem CID: 5357283); Methyl p-coumarate (PubChem CID: 5319562); Methyl sinapate (PubChem CID: 5321318); Ethyl caffeate (PubChem CID: 5317238); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Phenethyl caff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechin (PubChem CID: 9064); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Rutin (PubChem CID: 5280805) P-coumaric (PubChem CID: 637542); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Inulin (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید کلرژنیک (PubChem CID: 1794427); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Gallic acid (PubChem CID: 370); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 1,1-Diphenil-2-picrylhydrazil (DPPH) (PubChem CID: 2735032); 2,2-Azinobis-3-