آشنایی با موضوع

پیچیدگی(به انگلیسی: Complexity) همواره نقشی عمده و پر اهمّیّت در همه زمینه‌های علمی و فنّی بر عهده داشته است. هرچند بشر از آغاز تا به امروز، به صورتی پیوسته با این مشکل بزرگ دست به گریبان بوده است، امروزه، ظهور و نمود پیچیدگی رشد و شیوعی چنان روزافزون و سریع به‌خود گرفته است، که بسیاری، قرن جدید میلادی را سده پیچیدگی نام نهاده‌اند. نظریه پیچیدگی محاسباتی شاخه‌ای از نظریه محاسبات، علوم نظری رایانه و ریاضی است که به بررسی دشواری حل مسائل به وسیله رایانه (به عبارت دقیق‌تر به صورت الگوریتمی) می‌پردازد. این نظریه بخشی از نظریه محاسباتی است که با منابع مورد نیاز برای حل یک مسئله سروکار دارد. نظریه پیچیدگی: بطور کلی هرسیستم پیچیده یک سیستم کاملاً‌عملکردی است که شامل اجزای متغیرووابسته به هم است به عبارت دیگربرخلاف یک سیستم سنتی اجزا دارای ارتباطات دقیقاً‌تعریف شده ورفتارهای ثابت یامقادیرثابت نیستند دراین نظریه سیستم هاراباید به صورت یک کل نگریست وبرخلاف دیدگاههای سنتی ازتجزیه وساده سازی آنهاپرهیزکرد. انواع نظریه های پیچیدگی: 1-پیچیدگی ایستا: ساده ترین نوع پیچیدگی است که معمولاً‌ توسط ریاضی دانان ودانشمندان مورد مطالعه قرار می گیرد و در ارتباط با سیستم های ثابت است ودر اینجا فرض براین است که ساختارموردنظردرطول زمان تغییرنمی کندبه بیان دیگربه اصطلاح دانشمندان سیستم، بایک تصویرثابت ازسیستم سروکارداریم. پیچیدگی پویا: باافزایش بعدچهارم یعنی زمان،موقعیت بسیار بغرنجتر خواهد شداز زاویه دید مثبت شاید تشخیص الگوها با تغییراتشان درزمان ساده ترازحالت سکون آنهاباشد(فصول،ضربان)اماازسوی دیگر ممکن است بااجازه دادن به اجزابرای برای تغییر بازمان،الگوهای حالت سکونی راکه قبلاً‌ شناسایی کرده بودیم وطبقه بندی انجام گرفته برپایه آنهاازدست بروند(برگهاسبزهستند،به جزدرپاییزکه زردمی شوندودرزمستان که اصلاً‌وجودندارند) 3-پیچیدگی تکاملی: یکی ازپدیده های مهم دراطراف ما پدیده های ارگانیک هستندبهترین مثالهای مربوط به پدیده ها،مربوط به نظریه نوین داروین در انتخاب طبیعی است که طی آن سیستم هادرطول زمان تکامل پیدا می کنندوسیستم های دیگری ابداع می شوند(مثلاً یک موجود دریایی تبدیل به یک موجود خشکی می شود ) و این نوعی از تغییرات است که ظاهرا منتهایی برای آن وجود ندارد. 4-پیچیدگی خودسازمان دهی: دراین محدودیت های داخلی سیستم بسته( نظیرماشین ها) باتکامل خلاقانه سیستم های باز (نظیرمردم)با همدیگرتلفیق می شوند. دراین دیدگاه سیستم بامحیط خود تکامل ‌ می یابد به گونه ای که پس از مدتی،دیگرسیستم درطبقه بندی قبلی خود نمی گنجد دراینجا می بایستی عملکردها و وظایف سیستم به گونه ای تعریف شوندکه چگونگی ارتباط آنها با جهان وسیع خارج ازسیستم مشخص شود. 5-پیچیدگی از نظر دقت: مقصود از پیچیدگی تعداد کارها یا سیستم های فرعی است که دردرون یک سازمان انجام می شودیا وجود دارد. مقصود ازعمودی تعداد سطحی است که هرسلسله مراتب اختیارات وجود دارد پیچیدگی سازمان از نظر افقی مربوط به تعداد عنوان شغلی یا دوایری است که به صورت افقی در سراسر سازمان وجود دارند. پیچیدگی سازمان ازنظر فضایی به محل ها و مناطق جغرافیایی اطلاق می شود همیشه و همه جا سازمان های بزرگ،پیچیده ترهستند. شاخصهای تعیین پیچیدگی: الف) تفکیک افقی: بر تفکیک بین واحدها بر اساس افرادکار،کاری که انجام می دهند و تحصیلات وآموزشی که دارند،دلالت می کندوقتی سازمان به دانش و مهارت های تخصصی زیادی نیازدارد،پیچیدگی افزایش می یابد. ارتباطات بین افراد مشکل می گردد وهماهنگی مشکل تر می شود تخصصی کردن مشاغل این معضل را شدت می بخشد. دونوع شناخته شده ازتفکیک افقی،تخصص گرایی وتقسیم سازمان به بخش های مختلف است که افزایش هرکدام موجب افزایش پیچیدگی می شود. ب )تفکیک عمودی: برعمق ساختاردلالت دارد و افزایش این تفکیک. تعداد سطوح سلسله مراتب را افزایش می دهد سلسله مراتب زیاد،فاصله بین مدیریت عالی با عملیات واقعی وهم چنین تعریف ارتباطات راافزایش می دهد و هماهنگی بین تصمیمات کارکنان مدیریتی و نظارت بر عملیات را برای مدیریت عالی مشکل می سازد. تفکیک افقی وعمودی وابسته به هم هستند،افزایش تخصص گرایی وظایف هماهنگی را افزایش می دهد و افزایش نیاز به هماهنگی،موجب تفکیک عمودی می شود. ج)تفکیک جغرافیایی: با استقرار بخش هایی درنواحی جغرافیایی مختلف،پیچیدگی افزایش می یابد تفکیک جغرافیایی به پراکندگی ادارات،کارخانه ها وکارکنان سازمان درمناطق جغرافیایی مختلف اشاره دارد. تفکیک جغرافیایی. تفکیک افقی وعمودی را گسترش می دهد. یک سازمان وقتی واحد تولید وبازاریابی را ازهم تفکیک می کند،ممکن است این واحدبازاریابی درچندناحیه جغرافیایی فعالیت کندکه موجب پیچیده تر شدن سازمان می شود
در این صفحه تعداد 2296 مقاله تخصصی درباره پیچیدگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پیچیدگی
مقالات ISI پیچیدگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیچیدگی; Optimization algorithm; Artificial intelligence; Collaborative decisions; Decision making; Group decision; Social interactions; Complexity; Markov chains;