فروکتوز (PubChem CID: 5984)

در این صفحه تعداد 36 مقاله تخصصی درباره فروکتوز (PubChem CID: 5984) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فروکتوز (PubChem CID: 5984) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); 15-ADON; 15-acetyldeoxynivalenol; NBP; 4-(p-nitrobenzyl)pyridine; TEPA; tetraethylenepentamine; 15-Acetyldeoxynivalenol (PubChem CID: 10382483); Fructose (PubChem CID: 5984); Sucrose (PubChem CID: 5988); Complex medium; Fusarium graminearum; Inhibitor; Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Sucrose (PubChem CID: 5988); Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Malic acid (PubChem CID: 525); Citric acid (PubChem CID: 311); Glutamic acid (PubChem CID: 611); Glutamine (PubChem CID: 5961); Phenylalanine (PubChem CID: 6140); GCâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Fructose (PubChem CID: 5984); Sucrose (PubChem CID: 5988); Glucose (PubChem CID: 107526); Fructosylproline (PubChem CID: 119856); Fructosylvaline (PubChem CID: 71777427); Fructosylvaline (PubChem CID: 71316981); Black garlic; Thermal processing; Amadori c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); FTIR-PAS; Chemometric methods; Coffee defects; Species of coffee; Blends of coffee; Pyruvic acid (PubChem CID: 1060); Pyridine (PubChem CID: 1049); Quinic acid (PubChem CID: 6508); Trigonelline (PubChem CID: 5570); Caffeine (PubChem CID: 2519); Chlorogeni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Saccharose (PubChem CID: 5988); Gallic acid (PubChem CID: 370); Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Coumaric acid (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); ESI; electrospray ionization; BGE; background electrolyte; Mass spectrometry; Electrospray; Coffee adulteration; Soybean; Corn; Monosaccharide; Capillary electrophoresis; Fucose (PubChem CID: 17106); Galactose (PubChem CID: 439357); Arabinose (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Cider; Polyphenol; Olfactometry; Malus domestica; Sugars/acidity ratio; Fructose (PubChem CID: 5984); Malic acid (PubChem CID: 525); Shikimic acid (PubChem CID: 8742); 2-Phenylethanol (PubChem CID: 6054; cis-3-Hexenol (PubChem CID: 5281167; Sorbitol (Pubc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Impurities; Mathematical modelling; Solid-liquid equilibrium; Solubility; Sucrose; Sucrose (PubChem CID: 5988); Glucose (PubChem CID: 79025); Fructose (PubChem CID: 5984);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); AA; ascorbic acid; AMDIS; automated mass spectral deconvolution and identification system; BI; browning index; DHAA; dehydroascorbic acid; DFC; difference from control; HP; high pressure; HS-SPME-GC-MS; headspace-solid phase microextraction-gas chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); AA; ascorbic acid; AMDIS; automated mass spectral deconvolution and identification system; DHAA; dehydroascorbic acid; HPH; high pressure homogenization; HS-SPME-GC-MS; headspace-solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry; LV; late
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Citrulline (PubChem CID: 9750); Lycopene (PubChem CID: 446925); Fructose (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem CID: 79025); Sucrose (PubChem CID: 5988); Galacturonate (PubChem CID:841573); Cell wall; Citrullus lanatus (Thunb) Matsum & Nakai; Membrane perm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Isomaltulose (PubChem CID: 439559); Sucrose (PubChem CID: 5988); Fructose (PubChem CID: 5984); Citric acid (PubChem CID: 311); Potassium sorbate (PubChem CID: 23676745); 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) (PubChem CID: 2735032); isopropyl acetat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Cyandin 3-glucoside (Pubchem CID: 44256700); Cyanidin 3-glucoside (Pubchem CID: 441667); Cyanidin 3-xyloside (Pubchem CID: 71315022); Chlorogenic acid (Pubchem CID: 1794427); Neochlorogenic acid (Pubchem CID: 5280633); Quercetin (Pubchem CID: 5280343); Qu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Fructose (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem: CID 5793); Sucrose (PubChem: CID 5988); Furfural (PubChem: CID 7362); 5-Hydroxymethylfurfural (PubChem: CID 237332); Orange juice; Quality; Colour; Kinetics; Storage; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Isomaltulose (PubChem CID: 439559); Sucrose (PubChem CID: 5988); Fructose (PubChem CID: 5984); Pelargonidin-3-glucoside (PubChem CID: 443648); Citric acid (PubChem CID: 311); Potassium sorbate (PubChem CID: 23676745); 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Alfa-lipoic acid (PubChem CID: 6112); Fructose (PubChem CID: 5984); Alpha-lipoic acid; Cataract; Fructose; Oxidative stress; Hypertension; Diabetes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); FODMAPs; β-Farnesene; Methyl salicylate; Cyanidin-3-O-glucoside; Gallic acid; Flavonoids; Berries; Catechin (PubChem CID: 73160); Cyanidin-3-O-glucoside (PubChem CID: 441667); Delphinidin-3-O-glucoside (PubChem CID: 443650); Gallocatechin (PubChem CID: 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Fructose (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem CID: 79025); Sucrose (PubChem CID: 5988); Maltose (PubChem CID: 23615261); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Food analysis; Food composition; Stingless bees (Heterotrigona itama) honey; Sugar contents; FTIR-A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); miR-200a; microRNA-200a; TXNIP; thioredoxin interacting protein; NLRP3; NOD-like receptor pyrin domain containing 3; ASC; adaptor apoptosis-associated speck-like protein containing CARD; caspase1; cysteinyl aspartate specific proteinase 1; NAFLD; nonalcoh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Annona crassiflora Mart.; Carbohydrate content; Short-chain carbohydrates; Bioactive compounds; Oligosaccharides; Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Sucrose (PubChem CID: 5988); Maltose (PubChem CID: 6255); 1-Kestose (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Inulin from chicory (PubChem CID: 16219508); Fructose (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem CID: 5793); Myo-inositol (PubChem CID: 892); Ethanol (PubChem CID: 702); Trifluoroacetic acid (PubChem CID: 6422); Hexamethyldisilazane (PubChem CID: 13838); Chlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Cichorium intybus; Hydrophilic interaction liquid chromatography; High performance liquid chromatography; Evaporative light scattering detector; Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Sucrose (PubChem CID: 5988); Glutamine (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Citrus unshiu nectar; Honey sac; Honey; FTIR spectroscopy; Nectar-to-honey transformation pathway; Compositional changes; Fructose (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem CID: 79025); Sucrose (PubChem CID: 5988); Water (PubChem CID: 962);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Magnesium isoglycyrrhizinate (PubChem CID: 91667710); Pioglitazone (PubChem CID: 60560); Glucose (PubChem CID: 79025); Fructose (PubChem CID: 5984); Sodium pentobarbital (PubChem CID: 23676152); Dimethyl sulphoxide (PubChem CID: 679); Hematoxylin (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Chinese chestnut; Cooking method; Nutritional quality; Volatile compound; Sucrose (PubChem CID: 5988); Fructose (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem CID: 5793); l-Aspartic acid (PubChem CID: 5960); l-Glutamic acid (PubChem CID: 611); l-Arginine (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); FOS; fructo-oligosaccharides; DP; degree of polymerization; DP3; degree of polymerization equal to three; DP4; degree of polymerization equal to four; DP5; degree of polymerization equal to five; HPLC; high performance liquid chromatography; FTIR; Fourier
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Singlet oxygen; Antagonistic; Synergistic; Matrix effects; AOA; antioxidant activity; AOC; antioxidant capacity; β-Caro; β-Carotene; df; dilution factor; EAC; experimental antioxidant capacity; IE; interaction effect; Lut; Lutein; Lyc; Lycopene; TAC; th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Sweet wine; Immobilized yeast; Biocapsules; Amino acids; Volatile compounds; Glucose (PubChem CID: 79025); Fructose (PubChem CID: 5984); Acetaldehyde (PubChem CID: 177); Glycerol (PubChem CID: 753); Propanol (PubChem CID: 1031); Isobutanol (PubChem CID: 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Exopolysaccharide; Lactobacillus plantarum; Rheology; Structural characterization; Glucose (PubChem CID: 79025); Fructose (PubChem CID: 5984); Rhamnose (PubChem CID: 25310); Glycerol (PubChem CID: 753); Glucuronic acid (PubChem CID: 444791); Sodium nitrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Ethanol (PubChem CID: 702); Hexane (PubChem CID: 8058); Dichloromethane (PubChem CID: 6344); Chloroform (PubChem CID: 6212); Ethyl acetate (PubChem CID: 8095); Acetone (PubChem CID: 180); Metformin (PubChem CID: 4091); Fructose (PubChem CID: 5984); Glucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Carboxymethyl cellulose (PubChem CID: 24748); Fructose (PubChem CID: 5984); Acetylcholine (PubChem CID: 187); Phenylephrine (PubChem CID: 6041)Levocetirizine; Insulin resistance; Lipid profile; Oxidative stress; Aortic rings
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فروکتوز (PubChem CID: 5984); Sucrose (PubChem CID: 5988); Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Rind breakdown; Visible-NIR spectroscopy; Citrus; Non-destructive; Spectral pre-processing; Rind physiological disorder; Postharvest technology;