آشنایی با موضوع

روش POD یا تجزیه متعامد سره که تحت عنوان تجزیه کارهونن ـ لووی نیز شناخته می شود ابتدا به صورت مستقل توسط کارهونن، لووی، پوگاچف و ابوخف معرفی شد. این روش که یک روش عددی نیز می باشد بر مبنای کاهش مرتبه سیستم های با مقیاس بزرگ بنا شده است. این روش بطور گسترده برای تجزیه و تحلیل آماری سیستم های با مقیاس بزرگ در PDEهای غیرخطی به کار برده می شود. روش تجزیه متعامد سره بر مبنای طرح و الگوی تولید شده توسط شبیه سازی داده ها یا نتایج داده ها بنا شده است.
در این صفحه تعداد 411 مقاله تخصصی درباره تجزیه متعامد سره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه متعامد سره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Uncertainty quantification; Sparse polynomial chaos expansions; Proper orthogonal decomposition; Reduced order model; Coarse discretization analysis; Stepwise regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Bridge deck; Distributed aerodynamic pressures; Proper orthogonal decomposition; Pressure modal admittance function; Colligated least-square method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Multivariate stationary stochastic processes; Spectral representation; Proper orthogonal decomposition; Random function; Dimension reduction; Fast Fourier Transform; Wind velocity field;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Design space reduction; Aero shape optimization; Proper orthogonal decomposition; Curse of dimensionality; Geometric filtration; 00-01; 99-00;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Slug flow; Dispersed flow; Two-phase flow; Multiphase flow; X-ray computed tomography; Proper orthogonal decomposition; Reduced-order description;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Non-intrusive reduced basis method; Proper orthogonal decomposition; Multi-layer perceptron; Levenberg-Marquardt algorithm; Poisson equation; Driven cavity flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Reduced basis method; Nonlinear structural analysis; Proper orthogonal decomposition; Gaussian process regression; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Cardiac electrophysiology; Parametrized monodomain model; Local reduced order model; Reduced basis method; Proper orthogonal decomposition; Empirical interpolation method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Reduced order models (ROMs); Proper orthogonal decomposition; Convection-dominated equations; ROM initial condition; Differential filter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Distributed parameter systems; Nonlinearity measure; Proper orthogonal decomposition; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Nonlinear model reduction; Proper orthogonal decomposition; Empirical interpolation; Computer aided modeling; Differential algebraic systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Simulation; Nonstationary process; Time-varying coherence; Cholesky decomposition; Proper orthogonal decomposition; Fast Fourier transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Heat source array; Conjugate natural convection; Velocity measurements; Particle image velocimetry; Micro-thermocouple; Proper orthogonal decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه متعامد سره; Nonlinear model reduction; Proper orthogonal decomposition; Smooth orthogonal decomposition; Complex dynamical system; Subspace robustness;