آشنایی با موضوع

گَشتاوَر نیرو یا گشتاور چرخشی یک عامل حرکت دورانی در جسم است. گشتاور یک کمیت فیزیکی است در حرکت چرخشی که به بزرگی نیرو و مسیر و مکان اثر نیرو بستگی دارد. گشتاور یک کمیت بُرداری بوده و یکای آن درسامانه استاندارد بین‌المللی یکاها، نیوتن متر است. حاصلضرب خارجی بُردار مکان نقطهٔ اثر نیرو در بُردار نیروی وارد بر یک نقطه را گشتاور آن نیرو (حول مبدأ) گویند. همان‌طور که از تعریف برمی‌آید، گشتاور کمیت نسبی بوده و نسبت به یک نقطه (مبدأ) سنجیده می‌شود. جهت بُردار با استفاده از قانون دست راست تعیین می‌شود. گشتاور، نیروی گشتاور یا نیروی حرکتی جهت گیری یک نیرو به منظور چرخش یک شی حول محور، اهرم یا ن داده می شود. از لولا است. اگر تنها نیروی رانشی یا کششی در نظر گرفته شود، گشتاور همانند پیچ و تابی است که به آن داده می شود. از نظر ریاضی گشتاور به صورت حاصلضرب برداری فاصله بازوی اهرم و به صورت بردار نیرو تعریف می شود که سبب چرخش می شود. به عبارت ساده تر، گشتاور در واقع اندازه گیری میزان نیروی چرخشی بر روی یک شی مانند پیچ و مهره یا لنگر است. خصوصیات گشتاور نیرو: گشتاور نیرو کمیتی برداری است و مقدار بردار گشتاور نیرو برابر است با حاصلضرب نیرو در فاصله عمودی آن از محوری که جسم به دور آن می‌گردد. گشتاور نیرو با حرف (با تلقط تاو) نمایش داده می‌شود. فاصله عمودی نیرو از نقطه‌ای که جسم حول آن می‌گردد را بازوی گشتاور می‌نامند. نقطه چرخش را می‌توان روی تکیه گاه جسم یا روی محور چرخش جسم در نظر گرفت. رابطه گشتاور نیرو (d بازوی گشتاور) (مقدار نیرو × بازوی گشتاور). یکای گشتاور نیرو، نیوتن متر (N. m) است. روش دیگر محاسبه گشتاور نیرو: برای محاسبه گشتاور نیرو می‌توانیم نیرویF را به دو مؤلفه عمود بر هم تجزیه کنیم، بطوری که یکی از مؤلفه‌ها از محور دوران یا O گذشته و دیگری عمود بر این محور باشد. حال نیرویF را به دو مؤلفه Fxو Fyروی این دو محور تجزیه می‌کنیم، گشتاور نیروی F برابر برآِیند گشتاورهای دو نیروی Fy - Fx است. پس گشتاور هر یک از نیروهای Fx و Fy را محاسبه می‌کنیم، برآیند این دو گشتاور، گشتاور کل را تشکیل می‌دهد. اما بازوی گشتاور نیروی Fx برابر صفر است. علامت گشتاور نیرو: اگر گشتاور نیرو، جسم را در جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن مثبت و اگر در خلاف جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن را منفی در نظر می‌گیرند. گشتاور صفر: نیروهایی که امتداد آنها از نقطه O عبور می‌کند گشتاور نیرویی نسبت به این نقطه ندارند. بنابراین نیرویی که تکیه گاه بر میله وارد می‌کند دارای گشتاور صفر می‌باشد. قانون گشتاورها: در یک جسم متعادل، جمع گشتاورهای پاد ساعتگرد با جمع گشتاورهای ساعتگرد، حول هر نقطه دلخواه برابر است.
در این صفحه تعداد 388 مقاله تخصصی درباره گشتاور نیرو، گشتاور چرخشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گشتاور نیرو، گشتاور چرخشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گشتاور نیرو، گشتاور چرخشی; A; area; α; lattice constant; ACM; common mode gain; Ad; differential gain; B; conductivity factor; CMRR; common mode rejection ratio; D; beam length; E; energy; Ԑ; electric field; F; force; GF; gauge factor; H; planck's constant; I; inertia; ℑ; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گشتاور نیرو، گشتاور چرخشی; Muscular imbalance; Isokinetic strength; Soccer; Strength ratios; Torque; Injury risk; Desequilibrio muscular; Fuerza isocinética; Fútbol; Ratios de fuerza; Momento de fuerza; Riesgo de lesión; Desequilíbrio muscular; Força isocinética; Futebol; Rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گشتاور نیرو، گشتاور چرخشی; Minimum quantity lubrication; Drilling; Titanium aluminide; Chip transformation; Chip thickening; Burr; Thrust force; Torque;