آشنایی با موضوع

الگوریتم تکامل دیفرانسیل یا الگوریتم تکاملی تفاضلی (DE) نخستین بار در سال 1995 توسط استورن و پرایس معرفی شد. این دو نشان دادند که این الگوریتم توانایی خوبی در بهینه سازی توابع غیرخطی مشتق ناپذیر دارد که به عنوان روشی قدرتمند و سریع برای مسائل بهینه سازی در فضاهای پیوسته معرفی شده است. الگوریتم (DE) جهت غلبه بر عیب اصلی الگوریتم ژنتیک، یعنی فقدان جستجوی محلی دراین الگوریتم ارائه شده است، تفاوت اصلی بین الگوریتم های ژنتیکی و الگوریتم (DE)در عملگر انتخاب selection operators می باشد. در اپراتور انتخاب GA،شانس انتخاب یک جواب به عنوان یکی از والدین وابسته به مقدار شایستگی آن می باشد،اما در الگوریتم DE همه جواب ها دارای شانس مساوی جهت انتخاب شدن می باشند. یعنی شانس انتخاب شدن آنها وابسته به مقدار شایستگی آنها نمی باشد، پس از این که یک جواب جدید با استفاده از یک اپراتور جهش خود-تنظیم و اپراتور crossover تولید شد،جواب جدید با مقدار قبلی مقایسه می شود و در صورت بهتر بودن جایگزین می گردد. در این الگوریتم بر خلاف دیگر الگورتیم ها که اول عملگر crossover و سپس عملگر mutation انجام می شود به گونه ای که ابتدا عملگرجهش اعمال شده و سپس عملگر تقاطع اعمال می شود تا بدین وسیله نسل جدید ایجاد گردد. برای اعمال عملگر mutation از توزیع خاصی استفاده نمی شود بلکه طول گام جهش برابر با مقدار از فاصله میان اعضای فعلی تعیین می شود. یکی از روش‌های محاسبه توابع حقیقی (Real value) با استفاده از استراتژی‌های تکاملی است. روند تکامل در این الگوریتم مبتنی بر ایجاد بهبود تدریجی و مستمر در حدس اولیه (پاسخ کاندید) بوده و طبق اصول تمامی الگوریتم‌های رده تکاملی، به یک تابع برازندگی (Fitness function) جهت مقایسه پاسخها نیاز داریم. نقطه قوت الگوریتم DE در مقایسه با روشهای حل معادلات حقیقی دیگر (مانند روشهای نیوتن)، عدم نیاز آن به گرادیان یا شیب تابع است. در نتیجه با استفاده از این الگوریتم، بدون وجود هر گونه اطلاعاتی در مورد نوع تابع میتوان به محاسبه یک پاسخ نسبتا بهینه برای انواع توابع چند بعدی پیوسته/غیر پیوسته، متغیر زمانی و نامنظم امیدوار بود. مراحل الگوریتم Differential Evolution به صورت زیر است: تولید جمعیت اولیه از پاسخهای کاندید. هر پاسخ کاندید، یک بردار از اعداد حقیقی به تعداد ابعاد مسئله (پارامترهای مجهول) می‌باشد. به ازای هر پاسخ کاندید X، سه پاسخ متمایز a، b، c را از جمعیت انتخاب می‌نماییم. تعیین پارامتر تصادفی R، در محدوده 1 و ابعاد مسئله. محاسبه پاسخ بهبود یافته Y به این صورت که به ازای هر بعد X(i) از X، در صورت برابر بودن R با i و یا برآورده شدن احتمال ترکیب p(i)، از فرمول برآورد Y(i) = a(i) + F*(b(i) – c(i)) برای محاسبه بعد y(i) استفاده می‌نماییم. در غیر اینصورت خود X(i) به Y(i) انتصاب داده می‌شود. پذیرش پاسخ جدید Y، در صورتی که برازندگی آن از X بیشتر باشد. تکرار مراحل 2 تا 5 تا زمان تحقق شرط خاتمه. لازم به ذکر است که پارامتر CR همان احتمال ترکیب است (مانند ژنتیک) و p(i) نیز شانس تحقق ترکیب برای هر بعد از پاسخ می‌باشد. مقدار F نیز یک مقدار صحیح و ثابت می‌باشد که با توجه به نوع مسئله انتخاب می‌گردد. (البته شیوه انتخاب مقداری مناسب برای F خود ماجرایی دارد)
در این صفحه تعداد 845 مقاله تخصصی درباره الگوریتم تکاملی تفاضلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم تکاملی تفاضلی
مقالات ISI الگوریتم تکاملی تفاضلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Energy-efficient scheduling; Unrelated parallel machines; Memetic algorithm; Differential evolution; List scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Fractional-order chaotic system identification; Stable distribution noises; Nonlinear optimization; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Structural health monitoring; Meta-heuristics; Inverse problem; Differential evolution; Damage detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Photovoltaic model; Partial shading condition; MPPT, Evolutionary algorithm; Multi-objective optimization; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; PDF; Probability density function; MCS; Monte Carlo Simulation; PEM; Point estimate method; SBA; Scenario-based analysis; PV; Photovoltaic; MF; Membership function; IGDT; Information gap decision theory; DNO; Distribution network operator; DR; Demand resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Dose rate profile reconstruction; Nuclear robot; Gaussian process regression; Active learning; Evolutionary computation; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Solar cells; Solar cell parameters; Temperature dependence; Illumination intensity; Differential Evolution; Polycrystalline silicon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Gravitational search algorithm; Differential evolution; Self-adaptive mechanism; Crossover and mutation operation; Exploration and exploitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; BA; Bat algorithm; BESS; Battery energy storage system(s); CAES; Compressed air energy storage; CHP; Combined heat and power; CPLEX; IBM ILOG CPLEX optimisation studio; DE; Differential evolution; DG; Distributed generations; DOD; Depth of discharge; DP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; WRF; weather research and forecast; HRM; high resolution model; COSMO; consortium for small scale modeling; MM5; mesoscale model 5; NWP; numerical weather prediction; ARIMA; autoregressive integrated moving average; S-T Model; spatio-temporal model; FIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Echo state networks; Recurrent neural networks; Ensembles; Prediction uncertainty; Prediction Intervals; Differential Evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Multi-objective optimization; Immune algorithm; Differential evolution; Adaptive strategy selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Multi-objective; Neural networks; Differential evolution; Evolutionary neural networks; Dynamic economic emission dispatch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Artificial neural networks; Bootstrap sampling; Differential evolution; Self-adaptive evolutionary extreme learning machine; Support vector machine; Wind power generation prediction intervals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Differential Evolution; Parameter adaptation; Niching; CEC Benchmark problems; Single objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Humanitarian logistics; Relief pre-positioning; Procurement planning; Quantity flexibility contract; Two-stage mixed fuzzy-stochastic programming; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Rock properties; Sawing machine vibration; Genetic algorithm; Differential evolution; Stochastic techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Cloud computing; CPU prediction; Neural networks; Optimization; Differential Evolution; Particle Swarm Optimization; Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy; Time series; Neuroevolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Particle swarm optimization; Differential evolution; Optimization; Population topology; Social network; Cellular; Distributed; Static; Dynamic; Ring; Wheels; Random; von Neumann; Star; Hierarchical; Niching; Multiswarm; Subswarm; Subpopulation; Heterogene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم تکاملی تفاضلی; Complex networks; Community detection; Modularity optimization; Differential evolution; Convergence performance;