گردش بازگشتی گاز اگزوز

در این صفحه تعداد 245 مقاله تخصصی درباره گردش بازگشتی گاز اگزوز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گردش بازگشتی گاز اگزوز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Biogas composition; Dual fuel engines; Alternative fuels; Multiple pulse in dual fuel engines; Post injection; Pilot injection; BDDF; biogas diesel dual fuel; BGES; biogas energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Diesel particulate filter; Active regeneration; Drop to idle; Diesel engine; DPF; diesel particulate filter; DOC; diesel oxidation catalyst; PM; particulate matter; PN; particulate number; HCI; hydrocarbon injection; DTI; drop to the idle; VGT; variable g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; HCNG; Particulates; Gaseous emissions; Knocking; Hydrogen engine; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake thermal efficiency; CH4; methane; CI; compression ignition; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Exhaust gas recirculation; Marine diesel engine; Vessel maneuverability; Emissions reduction; Engine control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Hydrogenated catalytic biodiesel; Combustion; Laser Mie-scattering; Ignition delay; Liquid length; Lift-off length; ASOI; after the start of injection; CMOS; complementary metal oxide semiconductor; CNG; compressed natural gas; CN; cetane number; CWL; cen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; NOx; nitric oxides; PM; particulate matter; PN; particle number; DMDF; diesel/methanol dual fuel; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; HSDI; high speed direct injection; LIQ; late-injection quantity; MLII; the inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Dual fuel premixed combustion; Two-stroke engine; Simulation; Performance and emissions; Engine knocking; Engine optimisation; 0D; zero-dimensional; 1D; one-dimensional; 3D; three-dimensional; BMEP; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific ener
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Heat exchanger fouling; Exhaust gas recirculation; Diesel engine; Emission reduction; Sinusoidal channel geometry; Deposit thickness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; ATDC; after firing top dead centre; CA10; crank angle of 10% cumulative heat release; CA10-CA90; combustion duration or 10-90% cumulative heat release; CA50; crank angle of 50% cumulative heat release; CA90; crank angle of 90% cumulative heat release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Spray targeting; Diesel combustion; NOx; Soot; NTP; CA b(a)TDC; Crank Angle before (after) Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degrees; CFD; Computational Fluid Dynamics; DOC; Diesel Oxidation Catalyst; DPF; Diesel Particulate Filter; EGR; Exhaust Gas Recir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; ηC; Combustion efficiency; ηNIE; Net indicated efficiency; ηT; Thermal efficiency; λ; Lambda, (A/F)(A/F)S; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Center; CA50; The crank angle at which 50% of the charge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Selective catalytic reduction (SCR); NOx emission reduction; Urea deposition; Mixture uniformity; Urea-water solution (UWS); ASOI; after starting of injection; CFD; computational fluid dynamics; EGR; exhaust gas recirculation; IMO; International Maritim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Dual-fuel combustion; Conventional single diesel injection timing; Split injection mode; ADIT; After Diesel Injection Timing; AMDIT; After Main Diesel Injection Timing; ASOC; After Start of Combustion; ASOI; After Start of Injection; BMEP; Break Mean Effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; CRIN; common rail injector; EGR; exhaust gas recirculation; ERC; Engine Research Center; EVO; exhaust valve opening; FSN; filter smo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; A/C; Air conditioning; CHP; Combined heat and power; CI; Compression ignition; CO; Carbon monoxide; CO2; Carbon dioxide; EGR; Exhaust gas recirculation; GWP; Global warming potential; H2; Hydrogen; H2O; Water; HC; Hydrocarbon; HT; High temperature; IC; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; A/F; Air-fuel ratio; bmep; Brake mean effective pressure; b/c; Bowl/crevices volume ratio; CA50; Combustion phasing; CDC; Conventional diesel combustion; CH4; Methane; CI; Compression ignition; CO2; Carbon dioxide; COVimep; Coefficient of variation of ime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Ethanol DI engine; Stratified lean burn combustion; Hydrous ethanol; DI; direct injection; SI; spark-ignition; SCORE; single cylinder optical research engine; E100; Brazilian hydrous ethanol; rpm; revolutions per minute; NIMEP; net indicated mean effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Diesel engine; TBK-Biodiesel; Triglycerides of Modified Structure; Emission analysis; Particulate relevant emission; CI engine; Compression Ignition engine; TBK; the first character of the surnames of the three inventors (Thész, Boros, Király) of the ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Exhaust thermal management; Active regeneration; WHTC test; DPF; Diesel Particulate Filter; PM; particulate matter; WHTC; The World Harmonized Transient Cycle; PN; Particulate Number; DOC; Diesel Oxidation Catalyst; HCI; Hydrocarbon Injection; SCR; Select
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DOI; duration of injection; EER; effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DISOI; direct injection start of injection; DOI; duration of injection; EGR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; AIM; Aerosol Instrument Manager; aTDC; after top dead center; CAD; crank angle degree; CA10; crank angle at 10% mass fraction burned; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CA90; crank angle at 90% mass fraction burned; CDC; conventional diesel co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; BTDC; before top dead centre; BSFC; brake specific fuel consumption; BSEC; brake specific energy consumption; BTE; brake thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; DI; direct injection; BSHC; brake specific unburned hydrocarbon; BSNOx; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Hydrogen; Thermal efficiency; Combustion stability; Exhaust gas recirculation; Turbo gasoline direct injection (T-GDI); Emissions; EGR; Exhaust gas recirculation; BMEP; Brake mean effective pressure; IMEP; Indicated mean effective pressure; T-GDI; Turbo G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; AFR; Air to Fuel Ratio; b/c; bowl/crevices Volume Ratio; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO2; Carbon dioxide; COV; Coefficient of Variation; CR; Compr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Tire pyrolysis oil; Compression ignition engines; Exhaust gas recirculation; Injection strategy; Gaseous emissions; Particulate matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; aTDC; After top dead center; BOB; Blendstock for oxygenate blending; bTDC; Before top dead center; CA50; Crank angle at which 50% of the fuel mass has been burned; CAD; Crank angle degrees; cc; Cubic centimeters; CoV; Coefficient of variation; CO2; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; EM; electric machine; ETDE; electrified turbocharged diesel engine; HDV; heavy duty vehicle; VGT; variable geometry turbine; EGR; exhaust gas recirculation; MIMO; multi-input multi-output; SOC; state-of-charge; ETA; electric turbo assist; SRM; switched re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; 32/40DF and 51/60DF; Engine models from M/S MAN Diesel; 34DF and 50DF; Engine models from M/S Wartsila; BDC; Bottom dead centre; BMEP; Brake mean effective pressure; C-10 DFNG; C-12 DFNG, and C-15 DFNG, Engine models from M/S Caterpillar; CA; Crank angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Alternative fuels; SI engines; CI engines; Advanced combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; Btu; British thermal unit; CAI; controlled auto-ignition; CFR; cooperative fuel research; CI; compression ignition; CN; cetane number; CNG; compressed n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; EGR; exhaust gas recirculation; HC; hydrocarbon compounds; HCCI; homogeneous charge compression ignition; IMEP; indicated mean effective pressure; IVCT; intake valve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; AFR; air-to-fuel ratio; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; CAD; crank angle degree; CDO; conventional diesel operation C/H, carbon-to-hydrogen ratio; CN; cetane number; COHR; center of heat release; COV; coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Low temperature combustion; Premixed charge; Heat release rate; Combustion control; Exhaust gas recirculation; Mode switching;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; ASTM; American Society for Testing and Materials; CI; Compression Ignition; CO; carbon monoxide; EGR; exhaust gas recirculation; HC; unburned hydrocarbon; NOx; oxides of nitrogen; PM; particulate matter; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; aTWC; after three-way catalyst; bTWC; before three-way catalyst; bTDC; Before Top Dead Centre; BSFC; Break Specific Fuel Consumption; CAD; Crank Angle Degree; CO; Carbon Monoxide; CO2; Carbon Dioxide; COV; Coefficient of Variance; CPC; Condensation Partic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; AFRst; stoichiometric air fuel ratio; ATDC; after top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; cad; crank angle degree; CH4; methane; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; CoV; coefficient of variation; CO2; carbon dioxide; CN; cetane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Diesel passenger car; Waste heat energy recovery; Driving cycle; Exergy analysis; DOC; diesel oxidation catalyst; DPF; diesel particle filter; EGR; exhaust gas recirculation; ICE; internal combustion engine; NEDC; new European driving cycle; ORC; organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; AHRR; apparent heat release rate, J/deg; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure, bar; BTDC; before top dead center; CA10-90; crank angle degrees between the locations of 10% and 90% cumulative heat release, CAD; CA5; crank angle at w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردش بازگشتی گاز اگزوز; Dual fuel; Emission; Combustion; Injection; Common-rail; APmax; crank angle of maximum in-cylinder pressure; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CA; crank angle; CA0-10%; crank angle of 0-10% accumulated heat release rate; CA10-