آشنایی با موضوع

متیل استر اسید چرب (FAME) نوعی از اسید چرب است که توسط ترانس اکسیداسیون چربی با متانول مشتق شده است. مولکول های بیودیزل عمدتا FAME هستند، که معمولا از روغن های گیاهی به وسیله تبادل استری به دست می آیند. آنها برای تولید مواد شوینده و بیودیزل مورد استفاده قرار می گیرند. FAMES معمولا توسط یک واکنش کاتالیز شده قلیایی بین چربی ها و متانول در حضور پایه مانند هیدروکسید سدیم، متاکسید سدیم یا هیدروکسید پتاسیم تولید می شود. یکی از دلایل استفاده از FAME در بیودیزل به جای اسیدهای چرب آزاد، حذف هرگونه خوردگی است که اسیدهای چرب آزاد باعث ایجاد فلزات موتورها، امکانات تولید و غیره می شوند. اسیدهای چرب آزاد فقط کمی اسیدی هستند، اما در همان زمان می توانند باعث ایجاد خوردگی انباشته شده بر خلاف استرها شوند.
در این صفحه تعداد 381 مقاله تخصصی درباره متیل استرهای اسید چرب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متیل استرهای اسید چرب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; A; aged; CH; cholesterol; CSL; casual surface lipid(s); FA; fatty acid(s); FAME; fatty acid methyl esters; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; SC; stratum corneum; SQ; squalene; TEWL; transepidermal water loss; Y; young; Aging skin; Stress resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; 2,7-DCF; 2,7-dichlorofluorescein; BF3; boron trifluoride; CE 22:0; cholest-5-eω-3β-yl-docosanoate; CLA; conjugated linoleic acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl esters; FFA; free fatty acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; RL; Rhamnolipids; PFAD; Palm fatty acid distillate; FAME; Fatty acid methyl ester; CMC; Critical micelle concentration; EI; Emulsion index; CPO; Crude palm oil; PPGas; Protease Peptone Glucose Ammonium Salt Media; Pseudomonas aeruginosa PAO1; Fermentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Elastomer; Compatibility; Biodiesel; Degradation; Hydroperoxide; Aldehyde; Formic acid; ACN; acrylonitrile; EPDM; ethylene propylene diene monomer; FAME; fatty acid methyl ester; HSP; Hansen solubility parameter; NBR; acrylonitrile butadiene rubber; RED;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Defined microbial mixed culture; Fuel contamination; Oil-degrading microorganisms; Storage stability; Burkholderia; Yarrowia; B0; domestic heating oil; B20; Domestic heating oil + 20% (v/v) biodiesel; DHO; Domestic heating oil; FAME; Fatty acid methyl e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Oxygenated lipids; Endocannabinoids; Sphingolipids; Fatty acids; Metabolic profiling; Non-invasive sampling; ad; atopic dermatitis; Aea; arachidonoylethanolamide (anandamide); Ag; arachidonoylglycerol; Cox; cyclooxygenase; %cv; coefficient of variance; Fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Hydrogenated catalytic biodiesel; Combustion; Laser Mie-scattering; Ignition delay; Liquid length; Lift-off length; ASOI; after the start of injection; CMOS; complementary metal oxide semiconductor; CNG; compressed natural gas; CN; cetane number; CWL; cen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; LTLT; low-temperature-long-time drying; HTST; high-temperature-short-time drying; MVDA; multivariate data analysis; 1H NMR; proton Nuclear Magnetic Resonance; GC; Gas Chromatography; VL; viable larvae; FL; frozen larvae; LD50; larvae dried at 50 °C for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ASTM; American Society for Testing and Materials; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSHC; Brake Specific Hydrocarbon Emission; BTE; Brake Thermal Efficiency; CA; Crank Angle (°); CAT; Catalyst; CCR; Constant Compression Ratio; COSME; Cotton Seed Oil M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; VSS; volatile suspended solids; TSS; total suspended solids; FAME; fatty acid methyl ester; PUFA; polyunsaturated fatty acids; HUFA; highly unsaturated fatty acids; DHA; docosahexaenoic acid, 22:6n3; EPA; eicosapentaenoic acid, 20:5n3; CAP; canonical anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Biofuels; Biodiesel; Biomass; Sulphonated resins; Levulinates; BET; Brunauer, Emmett and Teller method; DVB; 1,4-Divinylbenzene; FA; Fatty Acid; FAME; Fatty Acid Methyl Ester; FFA; Free Fatty Acid; IEC; Ion Exchange Capacity; LA; Levulinic Acid; PDVB; Pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Biodiesel; Castor oil; Optimisation; Response surface methodology; Diesel engine performance; Exhaust emissions analysis; M:O; methanol to oil ratio; RSM; response surface methodology; RCCD; rotatable central composite design; ANOVA; analysis of variance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Wine by-products; Lactating ewes; Meat quality; Intramuscular fat; ADF; acid detergent fibre; BH; biohydrogenation; CCW; cold carcass weight; CLA; conjugated linoleic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; HCW; hot carcass weight; GP; grape
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Ag+-HPLC; silver-ion high performance liquid chromatography; ALA; α-linolenic acid (c9c12c15C18:3); BH; biohydrogenation; BI; biohydrogenation intermediates; BH_ALA; α-linolenic acid biohydrogenation index; BH_LA; linoleic acid biohydrogenation index; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; n-3 PUFA lipid sources; fatty acid composition; mRNA expression levels; forced swimming test; Wistar rat model; ALA; alpha-linolenic acid; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BDNF; brain-derived neuro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Co-processing; Lipids; Bio-oil; HVO; Biofuels; Hydroprocessing; Fluid catalytic cracking (FCC); Vegetable oils; ACE-R™; Advanced Cracking Evaluation; ACE™; Advanced Catalyst Evaluation; BEA; Zeolite Beta; BTY; Billion Metric Tons per Year; CAPEX; Capi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Diesel engine; TBK-Biodiesel; Triglycerides of Modified Structure; Emission analysis; Particulate relevant emission; CI engine; Compression Ignition engine; TBK; the first character of the surnames of the three inventors (Thész, Boros, Király) of the ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; [Emim][BF4]; ethyl-methylimidazolium tetrafluoroborate; [Omim][BF4]; octyl-methylimidazolium tetrafluoroborate; [Bmim][BF4]; butyl-methylimidazolium tetrafluoroborate; [Emim][TfO]; ethyl-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate; [Pmim][TfO]; propyl-met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; BCFA; (branched-chain fatty acids); CE; (cholesterol esters); DAG; (diacylglycerol); FAME; (fatty acid methyl esters); GI; (gastrointestinal); MAG; (monoacylglycerol); NEC; (necrotizing enterocolitis); PL; (phospholipids); SFA; (saturated fatty acids); TA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; CN; cetane number; COD; chemical oxygen demand; DU; degree of unsaturation; EWW; effluent WW; FA; fatty-acids; FAME; fatty-acid methyl esters; IBL; culture collection IB/UFBA at Salvador, Brazil; IV; iodine value; IWW; influent WW; MUFA; mono-unsaturated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; PAH; Polycyclic aromatic hydrocarbons; IARC; International Agency for Research on Cancer; EC; European Commission; SSUCF; Solid state urea clathrate formation; FAME; Fatty acid methyl ester; NIST; National Institute of Standards and Technology; SRM; Stand
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; GHG; Greenhouse gases; NGS; Next generation sequencing; CMC; Carboxy methyl cellulose; CMCase; Carboxy methyl cellulase; SSF; Solid-substrate fermentation; FAME; Fatty acid methyl esters; TSS; Total suspended solids; COD; Chemical oxygen demand; TP; Total
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; CP; crude protein; CVD; cardiovascular disease; DHA; C22:6 ω-3 cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-Docosahexaenoic acid; DM; dry matter; EPA; C20:5 ω-3 cis-5, 8, 11, 14, 17-Eicosapentaenoic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ASTM; American Society for Testing and Materials; CP; critical point; DLS; Dynamic light scattering; DMF; 2,5-dimethylfuran; ETBE; ethyl tert-butyl ether; EHN; 2-ethylhexyl nitrate; FAME; atty acid methyl ester derived by rapeseed oil; HepOH; 1-heptanol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; TCR; Thermo-Catalytic Reforming; MSW; municipal solid waste; HHV; higher heating value; TAN; total acid number; DEFRA; Department for Environment, Food and Rural Affairs; RDF; refuse derived fuel; SRF; solid recovered fuel; PAH; polycyclic aromatic hydroc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ABTS; 2,2′azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid); BCB; beta carotene bleaching; IC; iron chelating; FRAP; ferric reducing antioxidant properties; TPC; total phenolic content; PUFA; polyunsaturated fatty acids; FAME; fatty acid methyl esters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; AML; acute myeloid leukemia; MUFA; monounsaturated fatty acid; CML; chronic myelogenous leukemia; ALL; acute lymphoblastic leukemia; FAO; fatty acid oxidation; CPT1a; carnitine palmitate transferase 1a; SCD1; stearoyl CoA desaturase 1; FAB; French-America
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; AAE; ascorbic acid equivalents; AAPH; 2,2′-azobis-(2-amidinopropane) dihydrochloride; BB; black turtle bean; CB; cranberry bean; CC; Consul chickpea; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DW; dry weight; FAME; fatty acid methyl esters; FC; Frontier chick
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; BPF; citrus by-product feedstuffs; FLP; fresh lemon pulp; GAE; gallic acid equivalent; TEAC; Trolox equivalent antioxidant capacity; FA; fatty acids; FAME; fatty acid methyl esters; CLA; conjugated linoleic acid; VA; vaccenic acid; RA; rumenic acid; SCC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ALA; α- linolenic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DWB; Dry Weight Basis; EFAs; Essential fatty acids; EFSA; The European Foods Safety Authority; EPA; Eicosapentaenoic acid; FA; Fatty acids; FAME; Fatty Aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ANOVA; analysis of variance; CFU; colony forming units; DM; dry matter; DHA; docosahexaenoic acid; DoH; degree of hydrolysis; EAA; essential amino acids; EPA; eicosapentaenoic acid; FAME; fatty acid methyl ether; GC-FID; gas chromatograph-flame ionization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ATP; Adenosine Triphosphate; B7; diesel/biodiesel blends with 7% V/V FAME; ΒΗA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; CFA; caffeic acid; CWM; contaminated water microcosms; FAME; fatty acid methyl esters; GA; gentisic acid; MBO; 3,3â€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; AL; alcohols; ALK; alkenones; ANOSIM; analysis of similarities; DW; dry weight; EFA; essential fatty acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl esters; FCM; flow cytometry; FFA; free fatty acids; FSC; forward scatter; GE; glyceryl ethers; HC; hydrocarb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Fatty acid methyl ester; Cetane number; Biodiesel standard; Clean energy; Renewable fuel; AAS; average absolute deviation; CFPP; cold filter-plugging point; FA; fatty acid; FAME; FA methyl esters; IP; induction period; IV; iodine value; SN; saponification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ALA; α-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; CHO; cholesterol; CM; chylomicrons; DET; differentially expressed transcripts; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; DS; development stage; DT; dietary treatment; DW; dry weight; EPA; eicosap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; B2; 2% biodiesel/98% petro-diesel blend; B5; 5% biodiesel/95% petro-diesel blend; B20; 20% biodiesel/80% petro-diesel blend; B100; Neat biodiesel; BRTeam; Biofuel research team; BTE; Brake thermal efficiency; CNG; Compact natural gas; DI; Direct injection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; Octane; Knock; Auto-ignition; Gasoline; Downsizing; AKI; anti knock index; BDE; bond dissociation energy; bTDC; before top dead center; CFR; cooperative fuels research; CN; cetane number; EP; ethyl propionate; FAME; fatty acid methyl ester; FBRU; full-boi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; ABTS; 2 2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ADF; acid detergent fibre; AI; atherogenicity index; CFU; colony forming units; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; CF; crude fat; DHA; C22:6n-3 Docosahexaenoic acid; DM; dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل استرهای اسید چرب; 4-HNE; (4-hydroxynonenal); ABTS; (2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); CAT; (catalase); CE; (capillary electrophoresis); CMH; (1-hydroxy-3-methoxy-carbonyl-2,2,5,5-tetrame-thylpyrrolidine); COX; (cyclooxygenase); cPLA2; (cytosolic ph