آشنایی با موضوع

مجموعه‌های فازی از تعمیم نظریه کلاسیک مجموعه‌ها حاصل می‌آید که در منطق فازی کاربرد دارد. تئوری این مجموعه‌ها توسط لطفعلی عسکرزاده ابداع گردید. مجموعه فازی براساس تابع عضویت تعریف می‌شود که تصویر مجموعه فراگیر در بازه [صفر و یک] است. هر یک از اعضا درجه عضویت دارند. مجموعه فازی از تعمیم و عمومیت دادن تئوری مجموعه‌های کلاسیک ایجاد شد. در تئوری مجموعه‌های کلاسیک، عضویت اعضا در یک مجموعه به صورت جملات باینری بر اساس شرط دودوئی تعیین می‌شوند که یک عضو یا به مجموعه تعلق دارد یا ندارد. در حالی که در تئوری فازی درجات نسبی عضویت اعضا در مجموعه مجاز است. مفاهیم اساسی منطق فازی: مفاهیم اساسی منطق فازی بر سه اصل استوار است: مجموعه های فازی،روابط فازی و استدلال فازی که در این بخش به تشریح مجموعه های فازی خواهیم پرداخت و روابط فازی را در بخشهای آتی بحث خواهیم نمود. مجموعه های فازی انواع مختلفی دارند که برحسب نوعشان خواص مختلفی دارند. مجموعه های فازی فراگیر: این مجموعه ها نوعی مجموعه ی فازی هستند که به جای دوتایی های مرتب از سه تایی های مرتب تشکیل شده اند و مولفه ی سوم درجه ی عدم عضویت را نشان می دهد. تساوی دو مجموعه ی فازی: دو مجموعه ی فازی را برابر می گوییم اگر به ازای تمام x های عضو X تابع عضویت آنها برابر باشد. مجموعه ی فازی تهی: یک مجموعه ی فازی تهی نامیده می شود، اگر تابع عضویت آن در تمام نقاط مجموعه ی مرجع برابر صفر باشد. مجموعه ی فازی پشتیبان (تکیه گاه): مجموعه ی پشتیبان یک مجموعه ی فازی که با S(Ã) نشان داده می شود، عبارتست از مجموعه ی عناصری از Ã که درجه عضویت آنها بزرگتر از صفر است. ارتفاع یک مجموعه ی فازی: ارتفاع یک مجموعه ی فازی در واقع بزرگترین درجه ی عضویت در آن مجموعه است. مجموعه ی فازی نرمال: یک مجموعه ی فازی نرمال نامیده می شود اگر حداقل درجه ی عضویت یک عضو آن 1 باشد. به عبارتی اگه ارتفاع یک مجموعه ی فازی 1 باشد آن مجموعه، مجموعه فازی نرمال نامیده می شود. تمام مجموعه های قاطع (کلاسیک) به جز مجموعه های تهی نرمال هستند. برای نرمال نمودن یک مجموعه ی غیر نرمال درجه عضویت هر عنصر را بر ارتفاع آن مجموعه تقسیم کنیم. هسته ی یک مجموعه ی فازی: هسته ی یک مجموعه ی فازی عبارتست از زیر مجموعه ای از مجموعه ای از مجموعه مرجع X که درجه ی عضویت عناصر آن در Ã برابر یک است. زیر مجموعه ی مجموعه فازی: مجموعه ی فازی Ã_1 زیر مجموعه ی Ã_2 نامیده می شود اگر به ازای تمام مقادیر عضو X درجه ی عضویت Ã_1 کمتر از Ã_2 باشد. مجموعه ی در سطح α (برش α ): مجموعه ی در سطح α زیر مجموعه ای از X است که درجه عضویت تمام اعضای آن در Ã از α بیشتر مساوی باشند. (در صورت وجود نداشتن علامت تساوی، مجموعه ی مورد نظر را مجموعه ی قوی در سطح a (برش قوی a) می گویند ) کاردینالیتی یک مجموعه ی فازی: کاردینالیتی یک مجموعه ی فازی یعنی مجموع درجه ی عضویت های اعضای آن.

در این صفحه تعداد284 مقاله تخصصی دربارهمجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شدهمجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی
مقالات ISIمجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Immature green fruit; Fuzzy set; Manifold ranking; Saliency detection; Self-resemblance strategy; K-means clustering algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Hybrid system; Finite state automaton; Behavioural systems theory; Fuzzy set; l-complete approximation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Rough set; Fuzzy set; Video categorization; Scene image classification; Video text detection; Video text recognition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Attribute reduction; Conditional probability; Decision cost; Decision-theoretic rough set model; Fuzzy set; Local reduction; Probabilistic rough set model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Innovation capability; Configurations of conditions; National innovation system; Fuzzy set; Qualitative comparative analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Marine fuel; Sustainability assessment; Group decision making; Fuzzy set; Multi-criteria decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Rough membership function; Covering-based rough set; Incomplete decision table; Probabilistic rough set; Fuzzy set;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Rare element; Atypical element; Outlier; Atypical elements detection; Distribution-free method; Fuzzy set; Intuitionistic fuzzy set; Classification; Medical applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Early-warning system; Uncertainty problem; Interval forecast; Fuzzy set; Weighted air quality assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Soft set; Fuzzy set; Linguistic variables; Multiple attribute decision making; Generalized weighted aggregation; Fuzzy-valued linguistic soft set
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجموعه‌های فازی، مجموعه‌ فازی; Time series; linguistic summary; software engineering; software development; summarizer; validity of linguistic summary; fuzzy set; linguistically quantified proposition; mobile crash reporting system; analysis of trends; graphical reports; web-applicatio