اسید گالیک (PubChem CID: 370)

در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره اسید گالیک (PubChem CID: 370) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید گالیک (PubChem CID: 370) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Zirconium chloride (PubChem CID: 24817); 2-Amino terephthalic acid (PubChem CID: 2724822); Sodium borohydride (PubChem CID: 23673181); N,N′-dimethylformamide (PubChem CID: 6228); Patulin (PubChem CID: 4696); Chloroauric acid (PubChem CID: 28133); Aceton
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Gallic acid (PubChem CID: 370); Sodium carbonate (PubChem CID: 10340); Trolox (PubChem CID: 40634); DPPH radical (PubChem CID: 2735032); ABTS Radical (PubChem CID: 16240279); Potassium Persulfate (PubChem CID: 24412); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Lupeol (PubChem CID: 259846); Mangiferin (PubChem CID: 5281647); Gallic acid (PubChem CID: 370); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Ascorbic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Saccharose (PubChem CID: 5988); Gallic acid (PubChem CID: 370); Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Coumaric acid (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Guava leaves; Fermentation degree; HPLC fingerprint; Phenolic compounds; Antioxidant activity; Gallic acid (Pubchem CID: 370); Rutin (Pubchem CID: 5280805); Isoquercitrin (Pubchem CID: 5280804); Quercetin-3-O-β-D-xylopyranoside (Pubchem CID: 5320861); Qu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Anthocyanins (PubChem CID: 145858); Gallic acid (PubChem CID: 370); 4-Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); 4-Hydroxybenzaldehyde (PubChem CID: 126); 3-O-Methylgallic acid (PubChem CID: 19829); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Phloroglucinol aldeh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Gallic acid (PubChem CID: 370); Hydrochloric acid (HCl) (PubChem CID: 313); Potassium chloride (PubChem CID: 4873); Potassium sulfate (PubChem CID: 24507); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Sodium carbonate (PubChem CID:10340); 2,2′-Azino-bis (3-eth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); GLT; guava leaves tea; SSF; solid state fermentation; DM; dried mass; UF; unfermentation processing; F; fermentation processing; FE; fermentation and enzymatic hydrolysis processing; SPUF; soluble phenolics of unfermented GLT; SPF; soluble phenolics of fe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Sucrose (PubChem CID: 5988); ethanol (PubChem CID: 702); hydrochloric acid (PubChem CID: 313); potassium chloride (PubChem CID: 4873); sodium acetate (PubChem CID: 517045); pectin (PubChem CID: 441476); distilled water (PubChem CID: 962); sodium carbonate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Catechin (PubChem CID: 318242652); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Gallic acid (PubChem CID: 370); Gallocatechin (PubChem CID: 9882981); p-Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); Rutin (PubChem CID: 5280805); DAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Rejection mechanism; Phenolic compounds; Nanofiltration; Fruit juice; QSAR model; Glycerol (PubChem CID: 753); Glucose (PubChem CID: 5793); Polyethylene glycol (PubChem CID: 174); Gallic acid (PubChem CID: 370); Protocatechuate (PubChem CID: 72); Caffeic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Olive leaf; Hydroxytyrosol; Antiglycative activity; Dietary advanced glycation endproducts; 1,2-dicarbonyl compounds; Hydroxymethylfurfural; Maillard reaction; Methylglyoxal (PubChem CID: 880); Glyoxal (PubChem CID: 7860); 3-deoxyglucosone (PubChem CID: 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Ferulic acid (Pubchem CID: 445858); Coumaric acid (Pubchem CID: 637542); Protocatechuic acid (Pubchem CID: 72); p-hydroxybenzoic acid (Pubchem CID: 315); Chlorogenic acid (Pubchem CID: 1794427); Caffeic acid (Pubchem CID: 689043); Gallic acid (Pubchem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Kefir; Antioxidant; Survival bacteria; Proteolytic activity; Organic acid; Lactic acid (PubChem CID: 612); Acetic acid (PubChem CID: 176); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Gallic acid (PubChem CID: 370); Pyrogallol (PubChem CID: 1057); Catechin (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Benzoic acid (PubChem CID: 243); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid (PubChem CID: 547); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Gallic acid (PubChem CID: 370); Hippuric acid (PubChem CID: 464); 3-(4-Hydroxyphenyl)propioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) (PubChem CID: 9570474); 2,4,6-Tripyridyl-s-triazine (TPTZ) (PubChem CID: 77258); 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox) (PubChem CID: 40634); Acetic acid (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Gallic acid (PubChem CID: 370); 3,4′,5-Trihydroxystilbene (Resveratrol) (PubChem CID: 445154); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Wine; Polyphenols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Catechin (PubChem CID: 73160); Gallic Acid (PubChem CID: 370); Tannic Acid (PubChem CID: 16129778); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Sinapic Acid (PubChem CID: 637775); Cinnamic Acid (PubChem CID: 444539); Eugenol (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); ABTS (PubChem CID: 35687); 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazine (PubChem CID: 74358); Gallic acid (PubChem CID: 370); Taxifolin (PubChem CID: 439533); Trolox (PubChem CID: 40634); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Caffeic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Chlorogenic acid (PubChem CID:1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); m-Coumaric acid (PubChem CID: 637541); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Syringic acid (PubChem CID: 10742); Carob (Ceratonia siliqua L.); Polyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Anthocyanins (PubChem CID: 145858); Gallic acid (PubChem CID: 370); 4-Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); 4-Hydroxybenzaldehyde (PubChem CID: 126); 3-O-Methylgallic acid (PubChem CID: 19829); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Phloroglucinolaldehy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Alzheimer's disease; Amyloid beta; Biophenols; Phytochemicals; Neurodegenerative disorders; Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Gallic acid (PubChem CID: 370); Hydroxytyrosol (PubChem CID: 82755); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Rutin (PubChem CID: 5280
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Wheat milling co-products; Fine grinding; Nutritional and fiber composition; Antioxidant capacity; 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (PubChem CID: 2735032); EDTA disodium salt (PubChem CID: 8759); Sodium tetraborate decahydrate (PubChem CID: 22435386)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Chitosan (PubChem CID: 71853); Gallic acid (PubChem CID: 370); 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) (PubChem CID: 15908); Hydroxybenzotriazole (HOBt) (PubChem CID: 75771); Folin-Ciocalteu reagent (PubChem CID: 452323); 2,2′-Azino-bis 2,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Electrospray; Voltage; Cross-linking; Size; In vitro releaseSodium alginate (PubChem CID: 6850754); Calcium dichloride (PubChem CID: 5284359); Gallic acid (PubChem CID: 370)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); DPPH• (PubChem CID: 2735032); Trolox (PubChem CID: 40634); gallic acid (PubChem CID: 370); quercetin (PubChem CID: 5280343); 2; 6-dichlorophenol-indophenol (PubChem CID: 23697355); chitosan (PubChem CID: 3086191) and Thiabendazole (PubChem CID: 5430).Oliv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Beta-carotene (PubChem CID: 5280489); DPPH (PubChem CID: 2735032); Ferric chloride (PubChem CID: 24380); Gallic acid (PubChem CID: 370); Lycopene (PubChem CID: 446925); TPTZ (PubChem CID: 77258); Trolox (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); Gallic acid (PubChem CID: 370); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Myricetin (PubChem CID: 5281672); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); (-)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); 5-(3′,4′-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Glucose (PubChem CID: 79025); Taurocholic acid sodium salt hydrate (PubChem CID: 23687511); Laccase (PubChem CID: 3013170); Arabinose (PubChem CID: 5460291); Xylose (PubChem CID: 95259); Rhamnose (PubChem CID: 87643943); Gallic acid (PubChem CID: 370); Tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); alpha-tocopherol (PubChem CID: 14985); zeaxanthin (PubChem CID: 5280899); lutein (PubChem CID: 6433159); all-trans-beta-carotene (PubChem CID: 5280489); caffeic acid (PubChem CID: 689043); gallic acid (PubChem CID: 370); hydroxytyrosol (PubChem CID: 82755
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Black rice; Thermal processing; Phenolic compounds; Anthocyanin; Cyanidin-3-glucoside; Antioxidants; Condensed tannin/proanthocyanidin (PubChem CID: 108065); Anthocyanin (PubChem CID: 145858); Anthocyanin 3′-O-beta-d-glucoside (PubChem CID: 56928084); C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Furfural (PubChem CID: 7362); Gallic acid (PubChem CID: 370); Limonene (PubChem CID: 22311); Myricetin (PubChem CID: 5281672); Naringenin (PubChem CID: 932); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Quercetin-3-O-rutinoside (PubChem CID: 5280805); β-Caryophyllen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Edible plants; Antioxidant; Phenolics; Mineral content; AntifungalRutin (PubChem CID: 5280805); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechol (PubChem CID: 289); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Vanillic acid (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Tomato peel; Pectin isolation and composition; Rheology; FTIR and NMR spectroscopy; Corrosion inhibitor; Cyclical economy; Acetic acid (PubChem CID: 176); Ammonium oxalate (PubChem CID: 14213); Calcium pectate (PubChem CID: 445929); Citric acid (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Drowning-out; Olive mill wastewater; Polyphenols; Concentration; Recovery efficiencyOleuropein (PubChem CID: 5281544); Hydroxytyrosol (PubChem CID: 82755); Gallic acid (PubChem CID: 370); Tyrosol (PubChem CID: 10393); p-Hydroxyphenyl acetic acid (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); FRAP; ferric reducing antioxidant power; DPPH; 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS; 2, 2-azinobs-(3-ethylbenzothiazoline -6-sulfonic acid); UPLC; Ultra performance liquid chromatography; Antioxidant capacity; In vitro digestion; Phenolic content; Fruit s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Gallic acid (PubChem CID: 370); Methyl gallate (PubChem CID: 7428); Propyl gallate (PubChem CID: 4947); Cinnamic acid (PubChem CID: 444539); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Feru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Radiation; Mangiferin; Antioxidants; Histology; Hormesis; Hydrogen peroxide (PubChem CID: 784); Mangiferin (PubChem CID: 5281647); Transcinnamic acid (PubChem CID: 444539); Polygalacturonic acid (PubChem CID: 445929); Gallic acid (PubChem CID: 370); Ascor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Gallic acid (PubChem CID: 370); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Kaempferol (PubChem CID: 5280863); Resveratrol (PubChem CID: 44154); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); Neohesperidin (PubChem CID: 442439); Rutin hydrate (PubChem CID: 16218542); Van
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); 3SH; 3-sulfanylhexan-1-ol; 4MSP; 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-one; 2FMT; furan-2-ylmethanethiol; AA; ascorbic acid; Ep,a; anodic peak potential; Ep,c; cathodic peak potential; Ip,a; anodic peak current; Ip,c; cathodic peak current; SO2; sulfur dioxide; Oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Curcumin (PubChem CID: 969516); Hyaluronic acid (PubChem CID: 24728612); Gallic acid (PubChem CID: 370); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Curcumin; Hyaluronic acid; Nano-micelle; Antioxidant; Water solubility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Cedrus deodara; Pine needle; Antioxidant; Free radical scavenging capacity; Cell-based antioxidant activity; Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); trans-p-Coumaric acid-4-O-β-D-glucopyranoside (PubChem CID: 9840292); 2R,3R-Dihydromyricetin (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); N-carboxymethyl chitosan (PubChem CID: 135280430); Gallic acid (PubChem CID: 370); Sodium carbonate (PubChem CID: 10340); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Potassium chloride (PubChem CID: 4873); Carbazole (PubChem CID: 6854); Sulfuric acid (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Gallic acid (PubChem CID: 370); Cyanidin-3-glucoside (PubChem CID: 441667); 1,1-Diphenyl-2-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine (PubChem CID: 86650676); Grape peels; Plum peels; Anthocyanins; Flavonols; Pulsed electric fields;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Gallic acid (PubChem CID: 370); Methyl gallate (PubChem CID: 7428); Pentagalloylglucose (PubChem CID: 65238)Schinus terebinthifolius Raddi; Arthritis; Neutrophils
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Gallic acid (PubChem CID: 370); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Caftaric acid (PubChem CID: 6440397); Quercetin 3-O-glucoside (PubChem CID: 5280804); Quercetin 3-O-glucuronid (PubChem CID: 12004528); Procyanidin B1 (PubChem CID: 11250133); Procyanidin B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Bilberries; Spreads; Industrial; Home-made; Phenolics; 2,4,6-Trihydroybenzaldehyde; Liquid chromatography-mass spectrometry; Cyanidin 3-glucoside (PubChem CID: 197081); Delphinidin 3-glucoside (PubChem CID: 443650); Chlorogenic acid (PubChem CID: 179442
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک (PubChem CID: 370); Gallic acid (PubChem CID: 370); Syringic acid (PubChem CID: 10742); Epigallocatechin gallate (PubChem CID: 65064); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Rutin (PubChem CID: 5280805); Myricetin (PubChem CID: 5281672); R