آشنایی با موضوع

ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد، ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذهنی است که مرتبط با ارزیابی های فرد از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه واﻛﻨﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وی درﺑﺎره رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ خود ارائه می دهد. بهزیستی ذهنی یک ساختار مهم در پژوهش های مربوط به تفسیر شخصیت است و به عنوان ارزیابی مثبت از زندگی و تعادل میان عاطفه مثبت و منفی تعریف شده است. در طول چند دهه اخیر بعد دیگری از رفاه به نام «رفاه ذهنی» به منزله مولفه‌ای چند بُعدی برای ارزیابی احساس کامیابی مردم در سطح فردی و ملی و همچنین مطالعه بر روی ابعاد احساسی و هیجانی زندگی شهروندان با در نظرگرفتن رویکرد‌های مختلف کمّی، کیفی و غیر مستقیم مورد توجه محققان حوزه رفاه قرار گرفته است. تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته جهان برای تامین سعادت عمومی و افزایش بهزیستی و بهروزی مردم خود معیار جدیدی از رفاه ملی را با هدف ترسیم جنبه‌های روحی و فکری جامعه، از جمله شادمانی فردی، برای درک میزان اهمیت عوامل غیر اقتصادی و روان‌شناختی تاثیرگذار بر احساس خوشبختی ذهنی اعضای جامعه طراحی و تنظیم کردند و در تعدادی از پیمایش‌های خود علاوه بر دریافت اطلاعات از سطح برخورداری مردم از کالا‌ها و خدمات، تسهیلات مالی و امکانات مادی و فیزیکی سوالاتی درباره طرز نگرش مردم در خصوص حالات احساسی، احساس امید و اطمینان به آینده، امنیت خاطر و احساس طرد شدگی یا مقبولیت اجتماعی مردم را طرح کردند.
در این صفحه تعداد 447 مقاله تخصصی درباره رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Religiosity; Spirituality; Big Five; Sense of Coherence; Subjective Well-Being; Coping
مقالات ISI رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Authoritarian personality; Subjective well-being; Ideological happiness gap; Organizational culture; Chinese college students;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Growth mixture modelling; Subjective well-being; Income inequality hypothesis; Materialism; Relative socioeconomic status;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Food-related parenting practices; Subjective well-being; Adolescents; Family meals; Pressure to eat; Food portion size;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Air pollution; Air quality index; Subjective well-being; Life satisfaction; Green coverage; Subjective health evaluation; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Subjective well-being; Long-term discount rate; Intergenerational equity; Sustainability; Discounting; Climate change; D62; D63; I31; Q51;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Perceived overqualification; Career centrality; Relative deprivation; Career satisfaction; Subjective well-being;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Subjective well-being; Social interaction; Social relationships; Psychological needs; Life balance; Principle of diminishing satisfaction; Principle of satisfaction limits; Marginal utility;