بعد از مرده مرده

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره بعد از مرده مرده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بعد از مرده مرده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; aTDC; after top dead center; CAD; Crank angle degree; CVCC; Constant volume combustion chamber; fps; frame per second; HR; High resolution; NOx; Nitrogen oxides; PCV; Pressure control valve; ROI; region of interest; TEM; Transmission electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; PFI; port-fuel injection; GDI; gasoline direct-injection; PN; particle number; PDI; port and direct injection; BSFC; brake specific fuel consumption; BMEP; brake mean effective pressure; DPI; dual-port injection; CVVT; continuous variable valve timing; IV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Hydrogen; Combustion stability; Thermal efficiency; Lean burn; Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDI); Emissions; MBT; maximum brake torque; ITE; indicated thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; IMEP; indicated mean effective pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; NOx; nitric oxides; PM; particulate matter; PN; particle number; DMDF; diesel/methanol dual fuel; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; HSDI; high speed direct injection; LIQ; late-injection quantity; MLII; the inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ηC; Combustion efficiency; ηNIE; Net indicated efficiency; ηT; Thermal efficiency; λ; Lambda, (A/F)(A/F)S; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Center; CA50; The crank angle at which 50% of the charge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; CRIN; common rail injector; EGR; exhaust gas recirculation; ERC; Engine Research Center; EVO; exhaust valve opening; FSN; filter smo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Ethanol DI engine; Stratified lean burn combustion; Hydrous ethanol; DI; direct injection; SI; spark-ignition; SCORE; single cylinder optical research engine; E100; Brazilian hydrous ethanol; rpm; revolutions per minute; NIMEP; net indicated mean effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTDC; before top dead center; CA10-90; crank angle degrees between the locations of 10% and 90% cumulative heat release; CA5; cran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; (A/F)stoich; Air fuel ratio at stoichiometric conditions; 50% MBF; 50% mass burned fraction; ATDC; After top dead center; A/F; Air to Fuel ratio; AKI; Antiknocks index; ASTM; American Society for Testing Materials; CAD; Crank angle degrees; H/O; Hydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Diesel engine; Diesel methanol dual fuel; Controllable methanol quick combustion; DMDF; diesel methanol dual-fuel; D; diesel; SR; replacement ratio; SP; replacement rate; CMQC; controllable methanol quick combustion; ICE; internal combustion engine; FTT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Low temperature combustion; Advanced combustion; HCCI; Heat release; Thermal stratification; aTDC; after Top Dead Center; bTDC; before Top Dead Center; CA50; Crank Angle of 50% burned location; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; COV; Coefficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DOI; duration of injection; EER; effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; AIM; Aerosol Instrument Manager; aTDC; after top dead center; CAD; crank angle degree; CA10; crank angle at 10% mass fraction burned; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CA90; crank angle at 90% mass fraction burned; CDC; conventional diesel co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DISOI; direct injection start of injection; DOI; duration of injection; EGR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Hydrogen; Thermal efficiency; Combustion stability; Exhaust gas recirculation; Turbo gasoline direct injection (T-GDI); Emissions; EGR; Exhaust gas recirculation; BMEP; Brake mean effective pressure; IMEP; Indicated mean effective pressure; T-GDI; Turbo G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; MSP; methanol substitution percent; MIP; methanol injecting position; ECU; electronic control unit; DMDF; diesel methanol dual fuel; DMCC; diesel/methanol compound combustion; COV; coefficient of variation; IMEP; indicated mean effective pressure; AHRR; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; aTDC; After top dead center; BOB; Blendstock for oxygenate blending; bTDC; Before top dead center; CA50; Crank angle at which 50% of the fuel mass has been burned; CAD; Crank angle degrees; cc; Cubic centimeters; CoV; Coefficient of variation; CO2; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; High compression ratio; Electromagnetic valve train; Knock; Later EVO; Scavenging effect; GCR; geometric compression ratio; EMVT; electromagnetic valve train; EVO; exhaust valve opening; IVC; intake valve closing; AF; air fuel ratio; BSFC; break specific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; °CA; crank angle degree; ATDC; after top dead center; BBDC; before bottom dead center; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTDC; Before Top Dead Center; CI; compression-ignition; CO; carbon oxide; HR; heat release; HRR; heat r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; A; area of the single scavenging port; AFR; air/fuel ratio; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; CAD; crank angle degree; CC; cruise condition; CR; engine volumetric compression ratio; DoE; design of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; AFRst; stoichiometric air fuel ratio; ATDC; after top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; cad; crank angle degree; CH4; methane; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; CoV; coefficient of variation; CO2; carbon dioxide; CN; cetane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Dual fuel; Emission; Combustion; Injection; Common-rail; APmax; crank angle of maximum in-cylinder pressure; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CA; crank angle; CA0-10%; crank angle of 0-10% accumulated heat release rate; CA10-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; DMDF; diesel methanol dual fuel; CI; compression-ignition; PM; particulate matter; DMCC; diesel methanol compound combustion; NOx; nitrogen oxides; BTE; brake thermal efficiency; EGR; exhaust gas recirculation; LPG; liquefied petroleum gas; CNG; compresse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; CI; compression-ignition; NOx; nitrogen oxides; PM; particulate matter; CO2; carbon dioxide; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; BTE; brake thermal efficiency; DMCC; diesel methanol compound combustion; ECU; electronic c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Combustion characteristics; Direct injection natural gas engine; Heat release rate; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; CA; crank angle; C.H.R; cumulative heat release; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CA; crank angle; CA_Pmax; crank angle of maximum cylinder pressure; CA_H.R.Rmax; crank angle of maximum heat release rate; C.H.R; cumulative heat release; CNG; compressed natural gas; CO; carbon m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; ca; crank angle; COV; coefficient of variation; CR; common rail; DI; direct injection; DOI; duration of injection; ECU; electronic control unit; EGR; exhaust gas recirculation; ET; energizing timi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; 2-Methylfuran; Ethanol; Blend fuel; Emissions; SI engines; aTDC; after top dead center; bTDC; before top dead center; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CAD; crank angle degree; CD; combustion duration; CO; carbon monoxide; COV; coefficient of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; COV; covariance of variation; DI; direct fuel injection; EDI; ethanol fuel direct injection; EEDI; early ethanol direct injection; ERR; ethanol/gasoline energy ratio; ECU; electronic control unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; BTDC; before top dead center; BTE; brake thermal efficiency; CA90; crank angle towards 90% fuel mass burning; CA50; crank angle towards 50% fuel m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; AFR; air fuel ratio; BTDC; before top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BSEC; brake specific energy consumption; CAD; crank angle degree; CA50; crank angle at which the ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; CAD; crank angle degree; EGR; exhaust gas recirculation; HC; hydrocarbons; NOx; oxides of nitrogen; PM; particulate matter; SOF; soluble organic fraction; ULSD; ultra low sulfur diesel fuel; EGR coolers; Fouling; Diesel engine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; PCCI; premixed charge compression ignition; NO; nitrogen oxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Diesel/methanol dual fuel; NO2 emission; Hydroperoxyl (HO2) radicals; Influence factors; DMCC; diesel/methanol compound combustion; NO2; nitrogen dioxide; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution proportion; HO2; hydroperoxyl; NOx; nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; After Top Dead Center; ATS; Aftertreatment System; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; CR; Compression Ratio; DI; Direct Injection; DMDF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA5; crank angle of 5% heat released; CA50; crank angle of 50% heat released; CA90; crank angle of 90% heat released; CDC; conventional diesel combustion; EFC; evaporative fuel consumption; EVO; exhaust valve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; HCCI-DI; Second injection; CFD simulation; Ethanol; Methanol; aBDC; After bottom dead center; aTDC; After top dead center; bBDC; Before bottom dead center; bTDC; Before top dead center; CI; Compression ignition; DI; Direct injection; GDI; Gasoline direct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; After Top Dead Center; ACT; apparent combustion time; CAD; Crank Angle Degree (degrees to top dead center); CARB; California Air Resources Board; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; COSSO; Component Selection and Smoothing Operat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Gasoline direct injection; Vehicle test; NEDC; Combustion characteristics; Emission; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CADC; common artemis driving cycle; CO; carbon monoxide; DCG; double clutch gearbox; EGR; exhaust gas recircula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Natural gas; Dual-fuel engine; CFD; Injection timing; Combustion; Emission; AFR; airfuel ratio; API; after pilot injection; APID; advanced pilot injection degree; ATDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; A/F; Air fuel ratio; CAD; Crank angle degree; TDC; Top dead center; ATDC; After top dead center; SI; Spark ignition engines; CI; compression ignition; IC; Internal combustion; CNG; Compressed natural gas; NGVs; Natural gas vehicles; LPG; Liquefied petrole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ICE; internal combustion engine; SI; spark ignition; EMD; empirical mode decomposition; IMF; intrinsic mode function; PIR; pressure rise rate; MSC; morlet scalogram; FFT; Fast Fourier Transform; GDI; gasoline direct injection; Ttq; torque; n; speed; θ; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Controlled auto ignition (CAI); Spark-assisted CAI; SI engine; Gasoline; Emissions; ATDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; CAD; crank angle degree; CAI; controlled auto ignition; CH4; metha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; PODEn; Natural gas; Dual-fuel; Low temperature combustion; PODEn; polyoxymethylene dimethyl ethers; THC; total hydrocarbon; DF; dual-fuel; CNG; compressed nature gas; SOI; start of ignition; SI; spark ignition; ATDC; after top dead center; LTHR; low tempe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ASTM; American Society for Testing and Materials; ATDC; After Top Dead Center; CAD; Crank Angle Degree; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CDC; conventional diesel combustion; CO; carbon monoxide; CR; compression ratio; DI; direct injection; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; Reactivity controlled compression ignition; Dual-fuel combustion; Dual-mode; EURO VI emissions; Efficiency; Engine map; AIM; Aerosol Instrument Manager; ASTM; American Society of Testing and Materials; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; After Top Dead Center; bmep; Brake Mean Effective Pressure; DPF; (Engine Close-Coupled) Diesel Particulate Filter; CO2; Carbon Dioxide; EOI; End Of Injection; FIS; Fuel Injection System; FGT; Fixed Geometry Turbine; fmep; Friction Mean Effective Pre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بعد از مرده مرده; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; B7; Diesel fuel with 7% of biodiesel content by volume; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Ca