آشنایی با موضوع

در ولتامتری پالس تفاضلی پتانسیل به صورت پالس­هایی با دامنه ثابت بر روی یک پتانسیل روبشی فزاینده اعمال می­شود. جریان برای هر پالس در دو مرحله، قبل از اعمال پتانسیل و در انتهای عمر پالس اعمال شده و نمودار حاصل به صورت پیک می­باشد. این روش به دلیل حذف جریان زمینه طی عمل تفاضل و پیک شکل بودن نمودار حد تشخیص پایین و حساسیت بالایی دارد.
در این صفحه تعداد 674 مقاله تخصصی درباره ولتامتری پالس تفاضلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ولتامتری پالس تفاضلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; AA; amino acid; Fc; ferrocene; MB; methylene blue; AMP; antimicrobial peptide; CPP; cell-penetrating peptide; Aib; α-aminoisobutyric acid; SAM; self-assembled monolayers; ADNT; aromatic dipeptide nanotubes; ET; electron transfer; CV; cyclic voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Conducting polymers; Molecular imprinting; Neurotransmitters; Differential pulse voltammetry; Polypyrrole; o-Phenylenediamine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; ADR; adrenaline; ADSV; adsorptive differential pulse stripping voltammetry; AFM; atomic force microscopy; Ala; alanine; Amp; amperometry; ASDPV; anodic stripping differential pulse voltammetry; Asp; aspartate; AuNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; TCs; tetracyclines; TC; tetracycline; OTC; oxytetracycline; CTC; chlortetracycline; DC; doxycycline; MRL; maximum residue limit; HPLC; high performance liquid chromatography; UV; ultraviolet detection; DAD; diode-array detector; FL; fluorescence detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; ABA; acetamiprid-binding aptamer; Au NRs; Au nanorods; CB; conduction band, CdTe; CL; chemiluminescence; CNTs; carbon nanotubes; CS; complementary strand; Cy5.5; Cyanine5.5; DPV; differential pulse voltammetry; dsDNA; double stranded DNA; EDC; ethyl(dimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; AM; Acrylamide; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymerization; BHb; Bovine hemoglobin; BSA; Bovine serum albumin; CLRP; Controlled/living radical polymerization; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; cTnT; Cardiac troponi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Nanomaterials; Heavy metal ions; Electrochemical sensor; Modified electrode; Voltammetry; ASV; anodic stripping voltammetry; BF; ball flower; BFEs; bismuth-film electrodes; CA; calixarene; CE; counter electrode; CMSs; carbon microspheres; CNFs; carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Forensics; On-site analysis; Point-of-care testing; Crime scene investigation; Drugs of abuse; Explosives; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticles; 4A2NP; 4-amino-2-nitrophenol; BDD; boron-doped diamond; BIA-SPE; batch injection analysis for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; CsA; cyclosporin A; CV; cyclic voltammetry; DOX; doxorubicin; DPV; differential pulse voltammetry; ETC; electron transport chain; GSH; reduced glutathione; H2O2; hydrogen peroxide; mPTP; mitochondrial permeability transition pore; OXPHOS; oxidative phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Conducting polymers; PEDOT-Based materials; Nanomaterials; Electrochemical sensors; 1-m-4-MP; 1-methyl-4-mercaptopyridine; AAT; acetic acid thiophene; AChE-ChO; acetylcholinesterase-choline oxidase; AlcDH; alcohol oxidase; AMP; amperometric; AO; ascorbate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Wearable electrochemical sensor; Screen-printed electrode; Flexible substrate; Gore-Tex®; Chloride ion; Differential pulse voltammetry; Sea water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Hemoglobin; Manganese carbonate; Layer-by-layer assembly; Direct electrochemistry; Oxygen-carrying capability; HBOCs; hemoglobin-based oxygen carriers; Hb; hemoglobin; CV; cyclic voltammetry; DPV; differential pulse voltammetry; GCE; glassy carbon electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Capsaicin; DNA interaction; Electrochemical DNA biosensor; Differential pulse voltammetry; Pencil graphite electrode; Agarose gel electrophoresis; CPS; Capsaicin; cDNA; complemetary DNA; dsDNA; Double stranded DNA; PCR; Polymerase chain reaction; PBS; Pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; Square wave voltammetry; Carbamate pesticide; Differential pulse voltammetry; Electroanalytical determination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتامتری پالس تفاضلی; rGO; reduced graphene oxide; CHI; chitosan; GLU; glutaraldehyde; MB; methylene blue; S. Typhimurium; Salmonella Typhimurium; ssDNA; single stranded deoxyribonucleic acid; CV; cyclic voltammetry; DPV; differential pulse voltammetry; CFU mL− 1; colony fo