آشنایی با موضوع

ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی یک سامانه با C نشان داده می‌شود که عبارت است از نسبت گرمای مبادله شده با سیستم به تغییر دمای ناشی از مبادله گرما. مفهوم ظرفیت گرمایی فقط درمواردی به کارمی‌رود که مبادله گرما با سیستم تنها باعث تغییر دمای سیستم شود و در مواردی که تغییرفاز ایجادمی‌شود، به کارنمی‌رود. ظرفیت گرمایی ویژه ظرفیت گرمایی واحد جرم یک جسم را ظرفیت گرمایی ویژه آن جسم می‌گویند. ظرفیت گرمایی ویژه، مشخصه ماده‌ایست که جسم را تشکیل داده است. در مورد یک سکه از ظرفیت گرمایی صحبت می‌کنیم، ولی در مورد ماده تشکیل دهنده آن یعنی مس، گفتگو از ظرفیت گرمایی ویژه مناسبت ندارد. ظرفیت گرمایی یک جسم و ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده، هیچکدام ثابت نیستند و به محل بازده دمایی بستگی دارند. مشخصات ظرفیت گرمایی ظرفیت، یک مقدار عددی است که واحد آن بر اساس تعریف واحد گرما و واحد دما بیان می‌شود. معمولا گرما را برحسب کالری بیان می‌کنند و کالری طبق تعریف مقدار گرمایی است که باید به یک گرم آب داده شود تا دمای آن را به اندازه یک درجه سانتی‌گراد بالا ببرد. بر این اساس مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک کیلوگرم آب به اندازه یک درجه سانتی‌گراد، کیلوکالری نامیده می‌شود. ظرفیت گرمایی ویژه ظرفیت گرمایی ویژه مقدار گرمایی است که با واحد جرم کنترلی سیستم مبادله می‌شود تا دمای آن ۱ درجه سانتیگراد تغییر یابد. ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده مقدار انرژی است که یک کیلوگرم از آن ماده دریافت می‌کند تادرجه حرارت آن ماده یک درجه سانتی‌گراد افزایش یابد. بالا بودن این ظرفیت گرمایی ویژهٔ آب = آب به گرمای بسیار زیادی نیاز دارد تا دمای آن بالا رود. فواید این خاصیت آب: دمای زمین در شبانه‌روز تغییر زیادی نمی‌کند؛ زیرا زمین آب فراوانی دارد و بیشتر انرژی خورشید صرف تبخیر آب و به‌راه انداختن چرخهٔ آب صرف می‌شود. در رآکتور هسته‌ای، از آب برای انتقال گرما استفاده می‌کنند؛ و. . . ظرفیت گرمایی ویژه آب ۴۱۸۷ ژول بر کیلو گرم سانتیگراد می‌باشد عوامل مؤثر بر ظرفیت گرمایی درجات آزادی حالت فیزیکی جرم مولی نیروهای بین مولکولی شبکه کریستالی شکل هندسی مولکول دما
در این صفحه تعداد 1771 مقاله تخصصی درباره ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Magnetic nanoparticles; Magnetocaloric effect; Heat capacity; Adiabatic temperature change; Refrigerant capacity power; Nanoparticules magnétiques; Effet magnétocalorique; Capacité thermique; Changement de température adiabatique; Puissance de la capa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Oxide materials; Anisotropy; Heat capacity; Heat conduction; Calorimetry; Thermal analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; n-alkanes; Thermal conductivity; Thermal effusivity; Thermal diffusivity; Heat capacity; Hot wire technique; Front photopyroelectric technique; Octane number; Molecular associations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; 5-fluoro-2-methylbenzoxazole; 5-fluoro-2-methylbenzothiazole; Enthalpy of formation; Enthalpy of vaporization; Comparison experiments; Combustion calorimetry; Calvet microcalorimetry; Heat capacity; G3(MP2)//B3LYP method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Zirconium; Niobium; Zirconium alloys; Molecular dynamics; Diffusion; Interatomic potentials; Phase transitions; Heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; 35K20; 62F15; 62K05; 62P30; 80A20; 80A23; Heat equation; Nuisance boundary parameters marginalization; Heat flux measurements; Solid walls; Bayesian inference; Thermal resistance; Heat capacity; Experimental design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Computational chemistry; Critical properties; Density; 2,4-Dimethylpyrrole; 2,5-Dimethylpyrrole; Enthalpy of combustion; Entropy; Heat capacity; Ideal-gas properties; 1-Methylpyrrole; Pyrrole; Vapor pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Paraffin emulsion; Correlation, Heat transfer; Laminar flow; Heat transfer coefficient; Thermal properties; Heat capacity; Émulsion de paraffine; Corrélation, Transfert de chaleur; Écoulement laminaire; Coefficient de transfert de chaleur; Propriétés
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Diesel fuel; Density; Vapor pressure; Heat capacity; Viscosity; Speed of sound; Equation of state; High pressure; High temperature; Thermal properties; Caloric properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; DSC; Differential Scanning Calorimetry; CT; Computed Tomography; GAC; Gastric Adenocarcinoma; IRB; Institutional Review Board; MUSP; Melanoma Under Surveillance Patients; MC; Melanoma Controls; NED; No Evidence of Disease; Cp; Heat Capacity; T; Temperatur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Energy of combustion; Enthalpy of formation; Heat capacity; Ethyl hydroxybenzoate; G4 method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی یا ظرفیت حرارتی; Graphene nanoribbons; Boron nitride nanoribbons; Tight binding; Thermal conductivity; Heat capacity; Magnetic susceptibility;