آشنایی با موضوع

آنتالپی(به انگلیسی: ( Enthalpyیا اندرتافت یا درون‌گرمی مقدار گرمای سیستم در فشار ثابت است. واحد اندازه گیری آنتالپی در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها ژول (J) نام دارد. گرمای جذب شده بوسیله واکنشی که در فشار ثابت انجام می‌گیرد برابر با تغییر آنتالپی است. آنتالپی، همانند انرژی داخلی، تابعی از حالت سیستم و مستقل از راهی است که به آن حالت می‌رسد. یعنی تابع حالت و یک کمیت شدتی است. آنتالپی به مجموع انرژی درونی U و حالضرب حجم در فشار گفته می شود. H = U + PV)) P: فشار سیستم V: حجم سیستم U: انرژی درونی سیستم. این سه متغیر دقیقا حالت سیستم را بیان می کند و تغییرات یک واکنش را نشان می دهد مقدار تغییرات آنتالپی (∆H) به حالت های آغازی و پایانی فرایند بستگی داشته و مستقل از مسیر انجام واکنش است. در واکنش های گرماده، مانند واکنش های سوختن گرما آزاد می شود و آنتالپی سامانه کاهش می یابد. اما در یک فرایند گرماگیر، گرما جذب می شود و آنتالپی سامانه افزایش می یابد. آنتالپی می‌تواند به عنوان انرژی کل در یک سیستم ترودینامیکی تعریف گردد که شامل انرژی داخلی می‌باشد. بنابراین، برای یک سیستم همگن، آنتالپی مجموع انرژی داخلی E یک سیستم و تولید فشار (P) و حجم (V) سیستم می‌باشد. واکنش دهنده ها H - H فرآورده ها= ΔH استفاده از آنتالپی پیوند برای محاسبه گرمای واکنش: در یک واکنش شیمیایی برخی پیوندها در واکنش دهنده ها شکسته می شوند و پیوندهای تازه ای در فرآورده ها تشکیل می شود. شکستن پیوندها گرماگیر و تشکیل پیوند گرماده است. تشکیل پیوندها ΔH + شکستن پیوندها ΔH = واکنش ΔH برخی از تغییر آنتالپی های مهم 1- آنتالپی تشکیل ( تشکیل ْ ΔH): گرمای تشکیل برابر مقدار گرمایی است که موقع تشکیل یک مول از ترکیب از مواد ساده ی سازنده اش در فشار ثابت حاصل می شود. C(S) + 2H2(g) ® CH4(g) ΔH ْ تشکیل = - I74/9KJ آنتالپی تشکیل می شود مثبت یا منفی باشد ( تشکیل شدن گرماگیر یا گرماده باشد). آنتالپی تشکیل پایدارترین دگر شکل یک عنصر در حالت استاندارد صفر در نظر گرفته شده است. ۲ – آنتالپی سوختن ( سوختن H ْ Δ): گرمای حاصل از سوختن یک مول از ماده در مقدار کافی اکسیژن خالص در فشار ثابت را آنتالپی سوختن می نامند. مثلاً از سوختن یک مول متان Kg۸۰۲/۷ گرما آزاد می شود. ۳ – آنتالپی ذوب (ذوب H ْ Δ): مقدار گرمای لازم برای ذوب شدن یک مول ماده را آنتالپی ذوب آن ماده می نامند. مثلاً برای ذوب کردن یک مول نفتالن kg ۱۸/۹۸ گرما لازم است. 4 – آنتالپی تبخیر (تبخیر Δ H) وقتی یک مول از ماده ای تصعید شود، تغییر آنتالپی این فرآیند را آنتالپی تصعید می نامند. یک مول یخ خشک در فشار معمولی مستقیماً به گاز CO2 تبدیل می شود و Kg۲۵/۲ گرما می گیرد. 5– آنتالپی پیوند: اتمهای H در مولکول H2 توسط پیوند کووالانسی به هم متصل شده اند. برای شکستن این پیوند باید انرژی مصرف شود. به انرژی لازم برای شکستن پیوند انرژی تفکیک پیوند یا آنتالپی پیوند می گویند. این مقدار برای ملکول H2 برابر KJ۴۳۵ است.
در این صفحه تعداد 903 مقاله تخصصی درباره آنتالپی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنتالپی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی; Dose-response; Virus; Entropy; Enthalpy; Mucin; Asp; aspartate; Cr; host cell receptor; CRD; carbohydrate-recognition domain; EBOV; Zaire ebolavirus; G; Gibbs free energy; ΔGa; change in Gibbs free energy on association of virus and cell; GI; gastrointes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی; CS; cornstarch; CS-L; cornstarch-lutein; DMSO; dimethyl sulphoxide; DP; degree of polymerization; DSC; differential scanning calorimetry; ΔH; enthalpy; L; lutein; LR; lutein release; RI; retention index; SEM; scanning electron microscope; Tc; conclusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی; Sorbents; Nuclear energy; Uranium; Radionuclide; ΔG°; Gibbs free energy; ΔH°; enthalpy; ΔS°; entropy; 2-PYMO; 2-hydroxypyrimidinolate; ABEC; aqueous biphasic extraction chromatography; AC; activated carbon; ACF; activated felt; ADC; acetylenedicarbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی; ASA; accessible surface area; CD; circular dichroism; EA; erucic acid; FAs; fatty acids; ΔH; enthalpy; HSA; human serum albumin; Km; Michaelis-Menten constant; λmax; wavelength maxima; MRE; mean residue ellipticity; Vmax; maximum velocity; SA; serum alb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی; BD; breakdown; BCBs; binary component blends; CS; maize starch; CO; corn oil; CV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; eGI; expected glycemic index; GOPOD; glucose oxidase/peroxidase; ΔH; enthalpy; HV; hot past viscosity; LSD; le
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی; Heat capacity; Enthalpy; Measurement method; Longitudinal guarded comparative calorimeter; Analytical method; Correction; Numerical simulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی; Seawater; Thermophysical properties; Isothermal compressibility; Density; Isobaric thermal expansivity; Specific heat capacity; Enthalpy; Entropy; Gibbs energy; Osmotic coefficient; Activity; Thermal conductivity; Surface tension