پولولناز

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره پولولناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پولولناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; Hydrolyzed-HMT; hydrolyzed heat-moisture-treated rice flour; Hydrolyzed 36 h-HMT; hydrolyzed for 36 h and heat-moisture-treated rice flour; FISH; fluorescence in situ hybridization; SCFAs; short-chain fatty acids; RDS; rapidly digestible starch; SDS; sl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; Amylopectin; Amylose; Biotechnology; Metabolism; Seed; Starch synthesis; Sucrose transport; Wheat; ABA; abscisic acid; ADP; adenosine diphosphate; AGPase; ADP-glucose pyrophosphorylase; CWINV; cell wall invertase; DAA; days after anthesis; DBE; debranchin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; DMS; maize starch with debranching treatment; DPS; potato starch with debranching treatment; DSC; differential scanning calorimeter; HMS; maize starch with hydrothermal treatment; HPS; potato starch with hydrothermal treatment; NMS; native maize starch; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; Amylose; Inclusion complex; Potato starch; Pullulanase; ZincW–Zn, zinc content; C–Zn, zinc conversion; URPA, uncomplexed retrograded potato amylose; 13C CP/MAS NMR13, C cross-polarization/magic angle spinning nuclear magnetic resonance; XPS, X-ray photoel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; Pullulanase; Limit dextrinase; Assay procedure; 4,6-O-Benzylidene-2-chloro-4-nitrophenyl-β-maltotriosyl (1-6)-α-d-maltotrioside (BzCNPG3G3); 4,6-O-Benzylidene-methylumbelliferyl-β-maltotriosyl (1-6)-α-d-maltotrioside (BzMUG3G3)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; Amylopectin; Amyloplast; Protein phosphorylation; Protein-protein interactions; Starch branching enzyme; Starch phosphorylase; Starch synthesis; ADP-Glc; ADP-glucose; ae−; amylose extender; AGPase; adenosine 5′ diphosphate glucose pyrophosphorylase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; DPS; debranched pea starch; P; pullulanase; npun; new pullulanase unit Novo; U; ultrasonication; DPS-P; DPS by P alone; DPS-U; DPS by U alone; DPS-PU; DPS by simultaneous P and U; RDS; rapidly digestible starch; SDS; slowly digestible starch; RS; resistan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; Pullulanase; Paenibacillus barengoltzii; Gene cloning; Biochemical properties; Resistant starch; PbPulA; pullulanase from Paenibacillus barengoltzii; RS; resistant starch; LB; Luria-Bertani; IPTG; isopropyl-1-thio-β-d-galactopyranoside; DNS; 3,5-dinitros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; Starch biosynthesis; Barley; Enzyme complexes; A and B granules; Ae; amylose extender; AGPase; adenosine diphosphate glucose pyrophosphorylase; AMG; amyloglucosidase; APase; alkaline phosphatase; ATP; adenosine triphosphate; Da; Dalton; DBE; starch debran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; SSI-1; starch synthase I-1; SSIIa-1; starch synthase IIa-1; SSIIa-3; starch synthase IIa-3; GBSS; granule bond starch synthase; GBSSI; granule bond starch synthase I; SBEI; starch branching enzyme I; SBEIIa; starch branching enzyme IIa; SBEIIb; starch bra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; ΔHgel; enthalpy of gelatinization; DSC; differential scanning calorimetry; PHI; peak height index; R; gelatinization range; RC; relative crystallinity; RS; resistant starch; SEM; scanning electron microscopy; SP; swelling power; T0; onset temperature; TC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پولولناز; RS; resistant starch; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffractometer; TPA; texture profile analyzer; DSC; differential scanning calorimetry; WSI; water solubility index; WAC; water absorption capacity; SP; swelling power; RC; relative crysta