آشنایی با موضوع

فرایند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است. واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند واکاوی سلسله مراتبی است. انتخاب سنجه‌ها یا criterions بخش اول واکاوی AHP است. سپس براساس سنجه‌های شناسایی شده نامزدها ارزیابی می‌شوند. واژه گزینه‌ها یا نامزدها هم معنای واژه alternative یا candidates بوده و به جای هم بکار روند. علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه‌ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم. این روش یکی از روش‌های پرکاربرد برای رتبه‌بندی و تعیین اهمیت عوامل است که با استفاده از مقایسات زوجی گزینه‌ها به اولویت بندی هر یک از معیارها پرداخته می‌شود. چنانچه گزینه‌ها زیاد باشد تشکیل ماتریس مقایسات زوجی کار دشواری است. توضیح مختصر روش فرض کنید n گزینه و m سنجه برای ارزیابی آنها داشته باشیم. گامهای این روش به شرح زیر است ۱- تعیین سنجه‌ها ۲- مقایسه جفتی هر دو رقیب (n*(n-۱)/۲ مقایسه) برای هر سنجه و تشکیل ماتریس n*n رقبا که درایه‌های آن اعدادی در فاصله‌ای مشخص اند و برتری نسبی یکی را بر دیگری بیان می‌کنند. مثلاً: اگر طرح i از طرح j خیلی بهتر باشد به عنصر aij عدد ۵ نسبت می‌دهیم پس: ۵/۱=aij ۳- بدست آوردن وزن هر رقیب برای این سنجه (یعنی یک بردار ۱xn) که این کار با انجام یک سری عملیات سطری- ستونی بر روی ماتریس گام قبل واستفاده از روش ویژه-بردار یا eigenvector انجام می‌شود و برداری بدست می‌آید که جمع عناصر آن یک و مقدار عنصر iام آن وزن رقیب iام را برای این سنجه نشان می‌دهد. ۴-گامهای ۱ تا ۳ را برای تمام سنجه‌ها انجام دهید تا در نهایت m بردار n تایی بدست آید و با در کنار هم گذاردن آنها یک ماتریس mxn تشکیل شود. ۵- مقایسه جفت جفت خود سنجه‌ها و بدست آوردن وزن هر یک از آنها از روی ماتریس سنجه‌ها که برتری سنجه‌ها را نسبت به هم نشان می‌دهد (یک بردار ۱xm) ۶- ضرب بردار وزن سنجه‌ها در ماتریس mxn و در نهایت بدست آوردن وزن نهایی هر رقیب ۷- آزمون سازگاری برای نبود تناقض در تخصیص اعداد برتری طرحها در مقایسه با سنجه‌ها مسئله دیگری که در همین زمینه مطرح می‌شود AHP گروهی است که در آن گروهی از افراد نظرات خود را ارائه می‌کنند و در سیستم‌های خبره نیز کاربرد دارد.
در این صفحه تعداد 790 مقاله تخصصی درباره فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; Multi-criteria decision making; equipment selection; excavation machine; AHP; PROMETHEE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; Electric vehicle charging station; V2G; Distribution network planning; Load density method; AHP; Ordinal optimization approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; Performance measurement; BSC; Balanced scorecard; AHP; Analytic hierarchy process; Multi-criteria decision-making
مقالات ISI فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AHP; afterhyperpolarization; AP; action potential; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; CC; contralateral caudal; CE; contralateral epicentre; CR; contralateral rostral; CST; corticospinal tract; DC; dorsal column; DDH; deep dorsal horn; DF; delayed firi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; SES; Solar Energy System; BIPV; Building Integrated Photovoltaics; BAPV; Building Applied Photovoltaics; GIS; Geographical Information System; FD; Fractal Dimension; Cl; Colour; Vi; Visibility; SP; Surface Patterns; F; Frame; Cc; Concurrence; Sh; Shape; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AHP; Analytic Hierarchy Process; ALARP; As Low As Reasonably Practicable; ANP; Analytic Network Process; ATF; Artificial Transfer Function; B(B)N; Bayesian (Belief) Network; BT(A/D); Bow-Tie (Analysis/Diagram); CPN; Cost Priority Number; DO; Deterministic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; DEGs; Differentially expressed genes; RPKM; Reads per kilobase per million mapped reads; GO; Gene Ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; IAA; Auxin; CK; Cytokinin; SSH; Suppression subtractive hybridization; N. tabacum; Nicotiana tabacum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; Analytic hierarchy process; AHP; Cognitive map; MCDM; Multi-criteria decision making; Supply chain risk; Supply chain performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AHP; Analytic Hierarchy Process; AS; alternative scenario; BTF; biotrickling filter; CC; climate change; CHP; cogeneration heat and power; CR; consistency ratio; CSTR; continuous stirred tank reactor; DF; dark fermentation; FD; fossil depletion; FE; fresh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AHP; Analytic Hierarchy Process; ETEA; Environmental Techno-Economic Assessment; ESMAP; Energy Sector Management Assistance Program; FAO; Food and Agriculture Organization; GBEP; Global Bioenergy Partnership; IUCN; International Union for Conservation of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AHP; Analytic Hierarchy Process; AIS; Automatic Identification System; ATSB; Australian Transport Safety Bureau; BN; Bayesian Network; BRM; Bridge Resource Management; DNV; Det Norske Veritas; ETA; Event Tree Analysis; FMEA; Failure Mode Effects Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; Modular construction; Sustainability criteria; Sustainability indicators; Life cycle performance; Benchmarking; MCDA; ELECTRE; AHP; TOPSIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; Quality; Transitivity; Traceability; Quality marker; Herbal medicinal product; AHP; The American Herbal Pharmacopoeia; BA; biopotency assay; BHP; The British Herbal Pharmacopoeia; CHM; Chinese herbal medicines; CMC; chemistry manufacturing controls; CMM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; CR; consistency ratio; AHP; analytic hierarchy process; Mtoe; Million Tonnes of Oil Equivalent; TPES; total primary energy supply; NAABB; National Alliance for Advanced Biofuels and Bio products; Microalgae; Biofuel; Multi criteria decision making; Iran;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AHP; afterhyperpolarization; CGE; caudal ganglionic eminence; Cx36; connexin-36; MGE; medial ganglionic eminence; O-LM; oriens-lacunosum moleculare; PV; parvalbumin; SOM; somatostatin; VIP; vasoactive intestinal peptide; dendritic integration; inhibitory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AHP; afterhyperpolarization; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; APD; action potential duration; APV; 2-amino-5-phosphonovaleric acid; DNQX; 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-dione; EC; entorhinal cortex; GABA; γ-aminobutyric acid; i.p.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; AA; amino acid; ADF; acid detergent fiber; AHP; heat production related to physical activity; aNDF; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; BW; body weight; CATTD; coefficient of apparent total t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی; Air pollution evaluation; Air pollution forecast; Fuzzy synthetic evaluation; Entropy technique; Early-warning; Air quality level; NN; Neural network; HM; Harmony memory; FTA; Fault tree analysis; RBF; Radial basis function; MLP; Multilayer perception; AQ