آشنایی با موضوع

تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده ها است. تحلیل عاملی تاییدی (CFA): طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست که می‌تواند به یکی از اشکال زیر باشد: 1- یک تئوری یا فرضیه 2- یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه‌ها یا پاره تستها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا 3- شرایط معلوم تجربی 4- دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع. این شکل از تحلیل عاملی از طریق نرم افزارهای Lisrel و Amos و … محاسبه می شود. تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک مدل آزمون تئوری است که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می‌کند. این مدل مشخص می‌کند که کدام متغیرها با کدام عاملها و کدام عامل با کدام عاملها باید همبسته شوند. روش تأییدی بعد از مشخص کردن عاملهای پیش تجربی، از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده، تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را برای مجموعه داده‌ها آزمون می‌کند. از اینرو، تحلیل عاملی تأییدی، مورد ویژه‌ای از مدل‌یابی معادلات ساختاری است. تمایز مهم روشهای تحلیل اکتشافی و تأییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می‌کند. در تحلیل عاملی تأییدی محقق مطالعه خود را بر مبنای ساختار عاملی از پیش تعیین شده دنبال می‌کند و درصدد است تا صحت و سقم ساختار عاملی مجموعه‌ای از متغیرهای مشاهده شده را مورد آزمون قرار دهد.
در این صفحه تعداد 701 مقاله تخصصی درباره تحلیل عاملی تاییدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحلیل عاملی تاییدی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale; Malayalam; Confirmatory factor analysis; India
مقالات ISI تحلیل عاملی تاییدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Schizophrenia; Cognition; Endophenotypes; Gene expression; Immune; CFA; confirmatory factor analysis; CFI; Comparative Fit Index; CVLT; California Learning Test; DISC1; Disrupted In Schizophrenia 1 gene; EIF2; Eukaryotic Initiation Factor-2; FAM89A; Famil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; AMAI; Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública; CFA; Confirmatory factor analysis; CFI; Comparative fit index; EPDS; Edinburgh Postpartum Depression Scale; EFA; Exploratory factor analysis; IMSS; Instituto Mexican
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Geriatric Depression Scale; Depression; Measurement invariance; Gender differences; Chinese elders; GDS; the Geriatric Depression Scale; EFA; exploratory factor analysis; CFA; confirmatory factor analysis; SD; standard deviation; SPSS; Statistical Product
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Assessment; Confirmatory factor analysis; Coping; Emotional distress; Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale; Psychometrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; ASD; Autism Spectrum Disorders; ASQ; the Autism Screening Questionnaire; AOS; Adult onset schizophrenia; ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; BPRS; Brief Psychiatric Rating Scale; COS; Childhood onset schizophrenia; CGAS; Children's Global Asse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Confirmatory factor analysis; Family caregiver; Perceived stigma; People with mental illness; Instrumental study; Análisis factorial confirmatorio; cuidador familiar; estigma percibido; personas con enfermedad mental; estudio instrumental;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; CFPQ; Comprehensive Feeding Practices Questionnaire; CFQ; Child Feeding Questionnaire; CFA; Confirmatory Factor Analysis; STRONG; Synergistic Theory and Research on Obesity and Nutrition Group; T1; Time 1; T2; Time 2; PES; Problematic Eating and Feeding S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Handover; Patient handoff; Patient safety; Appreciative inquiry; Confirmatory factor analysis; Emergency nursing; Implementation science;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Outcome instruments; Diagnostic tool; Confirmatory factor analysis; Interpretability; Convergent validity; Reliability; Tinnitus severity; AUC; Area Under the receiver operator characteristic Curve; AUD; Auditory subscale; CFA; Confirmatory Factor Analysi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Fatigue; Mental fatigue; Quality of life; Rehabilitation; Spinal cord injuries; SCI; spinal cord injury; PF; physical fatigability; MF; mental fatigability; CFA; confirmatory factor analysis; IRT; item response theory; DIF; differential item functioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; 4DSQ; Four Dimensional Symptom Questionnaire; AUC; Area under the curve; BDI-II; Beck Depression Inventory-II; CBDI; Chinese Beck Depression Inventory; CES-D; Centre for Epidemiological Studies-Depression Scale; CFA; Confirmatory factor analysis; COSMIN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Environmental regulation; Green technological innovation; End-of-pipe technology; Cleaner process; Green product; ER; environmental regulations; CACER; command-and-control environmental regulation; MBIER; market-based incentive environmental regulation; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Meaning in life; Psychopathology; Confirmatory factor analysis; Internal consistency; Hopelessness; Overweight preoccupation; Body investment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Brain injuries; Factor analysis; Rehabilitation; Treatment outcome; ABI; acquired brain injury; CFI; comparative fit index; CFA; confirmatory factor analysis; CMINI/DF; relative chi-square degrees of freedom; EFA; exploratory factor analysis; FIM+FAM; Fun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Brain injuries, traumatic; Outcome and process assessment (health care); Rehabilitation; Social participation; Spinal cord injuries; Stroke; Walkers; Wheelchairs; CFA; confirmatory factor analysis; CI; confidence interval; PROMIS; Patient-Reported Outcome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; AHAB; Adult Health and Behavior; BDI-II; Beck Depression Inventory-II; BMI; body mass index; CES-D; Center for Epidemiological Studies; CFA; confirmatory factor analysis; CFI; comparative fit index; CI; confidence interval; CRP; C-reactive protein; CVD; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Factor analysis; Neuromuscular diseases; Outcome measure; Psychometrics; CMT; Charcot-Marie-Tooth disease; CFA; confirmatory factor analysis; D1; standing position and transfers; D2; axial and proximal motor function; D3; distal motor function; DM1; myoto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; TPB; theory of planned behavior; TTM; transtheoretical model; PCA; principal component analysis; CFA; confirmatory factor analysis; SEM; structural equation model; GFI; goodness of fit index; AGFI; adjusted goodness of fit index; CFI; comparative fit inde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; EBDM; evidence-based decision making; EBI; evidence-based interventions; SHD; state health department; EFA; exploratory factor analysis; CFA; confirmatory factor analysis; SEM; structural equation model; D&I; dissemination and implementation; EIDM; eviden
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Mathematics anxiety; Secondary education; Mathematics education; Confirmatory factor analysis; Scale; Ansiedad matemática; Educación secundaria; Educación matemática; Análisis factorial confirmatorio; Escala;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Autism Spectrum Quotient; Structural validity; Confirmatory factor analysis; French version; Quotient de Spectre Autistique; Validité structurelle; Analyse factorielle confirmatoire; Version française;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل عاملی تاییدی; Bienestar psicológico; Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff; Análisis factorial confirmatorio; Estudiantes universitarios; Psychological well-being; Ryff's Psychological Well-Being Scales; Confirmatory factor analysis; University students;