آشنایی با موضوع

نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس (Chemiluminescence) پدیده‌ای شیمیایی است که طی آن پرتوهایی از فتون به عنوان محصول در طی یک واکنش شیمیایی تولید می‌شود که منجر به ایجاد درخشش و نور قابل مشاهده‌ای در طی واکنش خواهد شد. این سازوکار معمولا در دماهای پایین‌تر از ۵۰۰ درجه سانتی گراد (۹۰۰ فارنهایت) رخ می‌دهد چرا که در دماهای بالاتر، پدیده برانگیختگی الکترون‌های ماده موجب ایجاد پرتوهای نور می‌شود. طول موج ایجاد شده این فرایند می‌تواند از طیف فرابنفش تا فروسرخ را در بر می‌گیرد. به طور کلی هنگامی که دو ماده A و B با یکدیگر واکنش می‌دهند و ماده حد واسط را تشکیل می‌دهد که این ماده خود نیز پس از آزاد سازی پرتوهای نوری، به محصولات نهایی تبدیل می‌شوند. لومی نسانس واژه ای است کلی که بر پایه پروسه تغییر سطح انرژی در یک مولکول تعریف شده و به مـعنای تابش نور از ترکیـبات خـاصی می باشد که با تهیـیج و برانگیخـته شدن به حالت پر انرژی در آمـده و پس از بازگشت به حالت پایه، انرژی دریافتی را به صورت نور آزاد میکنند. اگر لومی نسانس یک ماده بر اثر تابش الکـترومغناطیسی اولیه ای که ما به آن تابانده ایم ایجاد شود، بـسته به نوع حالت برانگیختگی ( براساس اسپین الکـترونی جفت شده یا جفت نشده )، پدیده های فلورسانس و فسفورسـانس را خواهیم داشت. اما اگر لومی نسانس یک ماده بر اثر انرژی تحریکی یک واکنش شیمیایی یا الـکتروشیمیایی ( نه یک تابش الکترومغناطیسی ) ایجاد شود واژه جدیدی به نام « کمی لومی نسانس » مطرح می شود؛ یعنی مولکول در اثر یک واکنش شیمیایی تهییج شده است. از آنجا که در پدیده کمی لومی نسانس نیز اسپین الکترونیِ الکترونِ تحریک شده در ماده مورد نظرمان به صورت جفت شده با حالت پایه باقی می ماند، از این نظر می توان آن را از نظر شکل تهییجی مولکول، به فلورسانس شباهت داد. پدیده کمی لومی نسانس، حاصل اکسیداسیون یک فراورده آلی ( مثل لومینول، ایزولومینول، استرهای آکریدیوم و لوسی فرین ) به وسیله اکسیدانهایی ( نظیر H2O2، هیپوکلریت یا اکسیژن ) می باشد. این اکسیداسـیون درحضور کاتالیستهایی چون آنزیمها ( مثل آلکالین فسفاتاز، پراکسیداز ریشه خردل، پراکسیدازهای میکروبی )، یونهای فلزی ( چون فتالوسیانین، کمپلـکسهای آهن و مس ) و هِمین صورت می پذیرد. فراورده های تهییج شده ناشی از واکنـش اکسیداسیون پس از بازگشت به حالت پایه انرژی، کمی لومی نسانس ایجاد می کنند. مشهورترین ماده مورد استفاده در کمی لومی نسانس، لومینول است. لومینول برای اینکه خاصیت کمی لومی نسانس از خود نشان دهد، ابتدا باید توسط یک اکسیدان فعال شود. معمولاً از یک محلول H2O2 و یک نمک هیدروکسـیدی در آب، به عنوان فعال کننده استفاده میگردد. در حضور کاتالیستی همچون فراورده های آهن دار، H2O2 به آب و اکسیژن تجزیه می شود ( این کار توسط پراکسیداز نیز انجام می شود ). از طرف دیگر لومینول با نمک هیدروکسیدی واکنش داده و یک دی آنیون ایجاد می کند. واکنش اکسیژن تولید شده از H2O2 با دی آنیون مربوطه سبب تشکیل یک پراکسید آلـی می گردد که بسیـار ناپایدار است و بلافاصله با از دست دادن نیتروژن به 5- آمینوفتـالات مبدل میشود که دارای الکترونهای تهییج شده است. این ماده نیز پس از بازگشت به حالت پایه انرژی، انرژی خود را به صورت نور آزاد می کند.
در این صفحه تعداد 2343 مقاله تخصصی درباره نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Fleroxacin (PubChem CID: 3357); Lomefloxacin (PubChem CID: 3948); Norfloxacin (PubChem CID: 4539); Ofloxacin (PubChem CID: 4583); Ammonium cerium (IV) nitrate (PubChem CID: 9869224); Terbium chloride hexahydrate (PubChem CID: 203091); Sodium sulfite (PubC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Biomass; Wheat straw; Single particle combustion; Temporally and resolved images; Chemiluminescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; ORP; oxidation reduction potential; OS; oxidative stress; ROS; reactive oxygen species; TAC; total antioxidant capacity; TUNEL; terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labelling; Semen, male infertility; Oxidative stress; Chemilumines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Recombinant spider silk; Stability; Antioxidants; Oxidative degradation; Chemiluminescence; High-throughput screening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; a.u; Arbitrary units; AUC; area under the curve; BA; bronchial asthma; CL; chemiluminescence; CI; confidence interval; CR3, CR4; complement receptors 3 and 4; EC50; half maximal effective concentration; FEV1; forced expiratory volume in 1 s; FVC; forced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; AgNPs; silver nanoparticles; APTES; 3-triethoxysilylpropylamine; CCD; charge coupled device; CL; chemiluminescence; ECL; electrochemiluminescence; ePADs; electrochemical paper-based analytical devices; LOD; limit of detection; OFLX; ofloxacin; OXY; oxytet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; H2O2; hydrogen peroxide; ROS; reactive oxygen species; FIA; flow injection analysis; MDP; microdialysis probe; MDP-FIA; flow injection system coupled to a microdialysis probe; GOX; glucose oxidase; CL; chemiluminescent reagent; AE; acridinium ester; PMT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Testosterone; Immunoassay; Radioimmunoassay; Chemiluminescence; Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; CI; confidence interval; CLIA; chemiluminescence immunoassay; CV; coefficient of variation; FIB; Fertility and Infertility Branch; LAAC-CRR; Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; ABA; acetamiprid-binding aptamer; Au NRs; Au nanorods; CB; conduction band, CdTe; CL; chemiluminescence; CNTs; carbon nanotubes; CS; complementary strand; Cy5.5; Cyanine5.5; DPV; differential pulse voltammetry; dsDNA; double stranded DNA; EDC; ethyl(dimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Telomerase; Tumor biomarker; Colorimetric; Fluorescence; Electrochemistry; Electrochemiluminescence; Surface enhanced Raman scattering; Chemiluminescence; Nanoprobe; Nanoparticle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; AcOH; acetic acid; ACN; acetonitrile; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CBCA; cannabichromenic acid; CBC; cannabichromene; CBDA; cannabidiolic acid; CBD; cannabidiol; CBDVA; cannabidivarinic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; AG; agarose; AIs; active ingredients; AP; aminopyrene; AGET; activators generated by electron transfer; AgNPs; silver nanoparticles; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; B. subtilis; Bacillus subtilis; BD; bismaleimide; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Metal-organic frameworks, (MOFs); Fenton-like catalyst; Nanozymes; Biomolecular detection; Biosensing; Chemical sensing; Colorimetric method; Fluorescent method; Chemiluminescence; Surface-enhanced Raman scattering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Chemiluminescence; Diperiodatocuprate(III); Diperiodatoargentate(III); Diperiodatonickelate(IV); Analytical application;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; CFA; Continuous flow analysis; CL; Chemiluminescence; CNC; Computer controlled milling; CPE; Cloud point extraction; CRET; Chemiluminescence resonance energy transfer; ECL; Electrogenerated chemiluminescence; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FIA; Fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورتابی شیمیایی یا کمی لومی نسانس; Methylmercury; Soil; Sediment; Freeze-drying; Oven-drying; Storage; MeHg; methylmercury; CL; chemiluminescence; AFS; atomic fluorescence spectrophotometry; T-Hg; total-mercury; ASGM; artisanal small-scale gold mining;