آشنایی با موضوع

تشدید پارامغناطیس الکترون (Electron paramagnetic resonance یا به طور خلاصه EPR) یک تکنیک طیف ‌بینی آشکار کنندة مواد دارای الکترون جفت‌ نشده است. لذا غالباً ESR ( تشدید اسپین الکترون ) نیز نامیده می شود. آزمایش تشدید پارا مغناطیس الکترون EPR، را می توان به صورت جذب تشدیدی انرژی ماکروویو در گونه‌های پارا مغناطیس بوسیله گذار اسپین یک الکترون جفت‌نشده از یک تراز انرژی به تراز انرژی بعدی در حضور یک میدان مغناطیسی قوی تعریف کرد. اولین تجربة EPR بوسیلة زاویسکی در سال ۱۹۴۵ انجام شد. EPR اسپکتروسکپی به دو روش پالسی و پیوسته انجام می‌شود. EPR یک تکنیک تشدید مغناطیسی شبیه NMR، تشدید مغناطیسی هسته است. با این تفاوت که بجای گذارهای هسته ای در نمونه گذارهای الکترون جفت‌نشده را در میدان مغناطیسی مورد آشکارسازی قرار می دهد. ممان مغناطیسی رفتار الکترون را همانند یک میلة آهنربای کوچک می کند. هنگام فراهم آمدن یک میدان مغناطیسی خارجی، الکترونهای پارامغناطیس می توانند در یک راستای موازی به صورت هم جهت و خلاف جهت میدان مغناطیسی اعمالی قرار گیرند. بدین سبب دوسطح انرژی مجزا برای الکترونهای جفت‌نشده به وجود می آید، که در وهلة اول تعداد آنها که در خلاف جهت هستند بیشتر از آنهایی که هم جهت هستند خواهد بود. با به کار بردن یک فرکانس ثابت از تشعشع ماکروویو تعدادی از الکترونهای سطح انرژی پایین به سطح انرژی بالا برانگیخته می شوند. برای اتفاق افتادن این گذار باید میدان مغناطیسی خارجی با یک قدرت خاص وجود داشته باشد. آنچنانکه اختلاف سطح انرژی بین سطح پایین و بالایی دقیقاً با فرکانس ماکروویو هماهنگ باشد. برای رسیدن به چنین شرایطی مقادیر مختلف میدان مغناطیسی را با ثابت نگاه داشتن فرکانس ماکروویو جاروب می کنیم. در شرایطی که میدان مغناطیسی و فرکانس موج ماکروویو کاملاً منطبقند شرایط تشدید محقق می شود. EPR تنها وسیله ای است که قادر به آشکار سازی الکترون جفت‌نشده بصورت تمایز ناپذیر می باشد. دیگر روشها مثلاً فلورسانس ممکن است شواهد غیر مستقیمی از رادیکالهای آزاد فراهم آورند ولی EPR دارای توانایی بی مانندی در شناسایی ویژگیی پارامغناطیس می باشد. نمونه‌های EPR نسبت به شرایط محیطی حساس می باشند، لذا قابلیت مشخص نمودن ساختار مولکولی نزدیک به الکترون جفت نشده را فراهم می آورد. بعضی از مواقع طیف EPR تغییرات شکلی عجیبی را نمایش میدهد که بیانگرفرایندهای دینامیکی همچون حرکت یاجریان مولکولهاست. تعداد زیادی از مواد، دارای الکترون جفت ‌نشده می باشند که مشتمل بر رادیکال‌های آزاد تجزیه و واکنشهای پلیمری هستند. در نتیجه EPR در شاخه‌های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله: شیمی، فیزیک، بیولوژی، علم مواد، پزشکی و غیره. . . تکنیک EPR برای آشکارسازی رادیکالهای آزاد فعال با زمان بقای کم درحوزة زیست پزشکی برای شفاف نمودن نقش رادیکالهای آزاد در مسمومیتها و امراض نقش حیاتی دارد. بیوشیمیستها با برچسب زدن بر مولکولهای بزرگ توسط یک مولکول پارا مغناطیس از طیف EPRارسال شده (بوسیله علامت گذاری اسپین) به نوع محیطی که در آن علامت گذاری اسپین انجام پذیرفته است پی می برند (PH، جریان، آبدوستی). دیگر کاربرد مهم EPR در دزیمتری اشعه است که شامل اندازه گیری دز بکار رفته در استرلیزه کردن وسایل پزشکی و آشکار نمودن غذاهای اشعه دیده است.
در این صفحه تعداد 1861 مقاله تخصصی درباره تشدید پارامغناطیس الکترون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تشدید پارامغناطیس الکترون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Liposomes; Conjugated linoleic acid isomers; Electron paramagnetic resonance; Phospholipon 90G; Membrane fluidity; Freeze drying;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; EPR; electron paramagnetic resonance; ESE; electron spin echo; d-d interaction; magnetic dipole-dipolar interaction; DChl; 3β-doxyl-5α-cholestane; DOPC; dioleoyl-glycero-phosphocholine; DPPC; dipalmitoyl-glycero-phosphocholine; 1-D; one-dimensional; 2-D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; 8-ISO; 8-isoprostane; AOC; antioxidant capacity; CRP; C-reactive protein; DXA; dual-energy X-ray absorptiometry; EPR; electron paramagnetic resonance; FRAP; ferric reducing antioxidant potential; LPO; lipid hydroperoxides; PBN; α-phenyl-tert-butylnitrone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AA; arachidonic acid; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; DHA; cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EPA; cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid; EPR; electron paramagnetic resonance; GLY; glycerol; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Xanthone; Electron paramagnetic resonance; Electropolymerisation; Electrochromic windows; Spectroelectrochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Electron paramagnetic resonance; Oxide crystals; Point defects; Mn2+; Mn4+; Co2+; Fe3+; Cr3+; Nd3+ and Er3+ ions; Optical materials; Spin-Hamiltonian; Superposition model; Spin-lattice relaxation time,;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Albumin cobalt binding assay; Molecular diagnostics; Free fatty acids; Human serum albumin; Myocardial ischemia; ACB; albumin cobalt-binding; ACS; acute coronary syndromes; ATCUN; amino terminal Cu(II) and Ni(II) binding motif; DTT; dithiothreitol; EPR; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; HEHP; hydro-electrostatic hybrid priming; PCA; principal component analysis; PBS; phosphate-buffered saline; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; CD; circular dichroism; EPR; electron paramagnetic resonance; MDA; malondiald
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Differential scanning calorimetry; Electron paramagnetic resonance; Fluorescence anisotropy; Fourier transform infrared spectroscopy; Human steroid hormones; Membrane; ANS; 1-anilino-8-naphthalene sulfonate; 12-AS; 12-(9-antroiloxy)-stearic acid; BDP; bec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; 1,2DMI; 1,2-dimethylindole; 2MI; 2-methylindole; AAS; atomic absorption spectroscopy; ABDC; 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate; AFM; atomic force microscope; ASA; p-arsanilic acid; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; O2; oxygen; •NO; nitric oxide; PCA; 1-pyrenecarboxylate; PMTMA; (1-(1-pyrenyl)methyl)trimethylammonium; PUTMA; 11-(1-pyrenyl)undecyltrimethylammonium; PDA; 1-pyrenedodecanoate; β-Py-C10-HPC; 1-hexadecanoyl-2-(1-pyrenedecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; COND; conductivity; CT-DNA; calf thymus DNA; CV; cyclic voltammetry; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical; EA; elemental analysis; EPR; electron paramagnetic resonance; IC50; half maximal inhibitory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; CBD; cholesterol bilayer domain; PC; phosphatidylcholine; POPC; palmitoyl-oleoyl-phosphorylcholine; Chol; cholesterol; MD; molecular dynamics; MSD; mean square displacement; EPR; electron paramagnetic resonance; PM; permeability coefficient; W(x); oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; CVD; chronic vascular diseases; ROS; reactive oxygen species; kGy; kilogrey; ACN; acetonitrile; FA; formic acid; TPC; total phenolic content; TFA; total isoflavone content; TAC; total antioxidant capacity; C3G; cyanidin-3-glucoside; FRAP; ferric ion reduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; dNDP; deoxyribonucleotide diphosphates; DTT; dithiothreitol; EPR; electron paramagnetic resonance; GSH; glutathione; IAM; iodoacetamide; MS; mass spectrometry; NDP; ribonucleotide diphosphates; RNR; ribonucleotide reductase; SOD; superoxide dismutase; Rib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; 1,4-biyb; 1,4-bis(imidazol-1-ylmethyl)benzene; 2,6-ndc; 2,6-naphthalenedicarboxylate; 2-cmsnH2; 2-carboxymethylsulfanyl nicotinic acid; 3-dpye; N,N′-bis(3-pyridinecarboxamide)-1,2-ethane; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridine; 4,4′-obb; 4,4′-oxybis(benzoate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AMPs; antimicrobial peptides; TOAC; 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid; HPLC; high performance liquid chromatography; HBTU; O-Benzotriazole-N,N,N',N'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate; TFA; trifluoroacetic acid; TIS; tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; bFGF; basic fibroblast growth factor; CMH; 1-hydroxy-3methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrolidin; EC; endothelial cell; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGM-2; endothelial cell growth medium; EPR; electron paramagnetic resonance; ERα; estrogen re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AcO−; acetate; CD; circular dichroism; CyD; cyclodextrin; CPP; cell penetrating peptide; DFT; density functional theory; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; EPR; electron paramagnetic resonance; G; guest; H; host; HPLC; high performance liq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Microscale thermophoresis; Protein-ligand interactions; Protein-protein interactions; Arrestin-3; DNA aptamer; 1:2 Macro.; a two-site macroscopic fitting model; 1:2 Micro.; a two-site microscopic fitting model; AUC; analytical ultracentrifugation; DTT; di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; BOLD; Blood Oxygen Level Dependent; CA IX; Carbonic anhydrase 9; ECG; Electrocardiography; EPO; Erythropoietin; EPR; Electron paramagnetic resonance; HIF; Hypoxia-inducible Factor; IHD; Ischaemic heart disease; IR; Infrared; LOX; Lysyl oxidase; MOBILE; Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; 4-HNA; 4-hydroxynonenoic acid; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; ACE; angiotensin converting enzyme; ALDH2; aldehyde dehydrogenase 2; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANZCTR; Australian New Zealand Clinical Trials Registry; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Endothelial function; Vascular oxidative status; Contraceptives; Heme-nitrosylated hemoglobin; Electron paramagnetic resonance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AH−;  ascorbate; β-C; β-carotene; CAT; catalase; Chl-a; chlorophyll-a; EPR; electron paramagnetic resonance; GST; glutathione-S-transferase; LR; lipid radicals; Pmax; net photosynthesis; PAR; photosynthetically active radiation; POBN; α-(4-pyridyl 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ATCC; American type culture collection; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline N-oxide; DMSO; dimethylsulfoxide; EMPO; 2-ethoxycarbonyl-2-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole-1-oxide; EPR; electron paramagnetic resonance; hfcc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ACh; acetylcholine; ApoB100; apolipoprotein B100; B2M; β2-microglobulin; BH4; tetrahydrobiopterin; CaM; calmodulin; DHE; dihydroxyethidine; E+; ethidium; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; EPR; electron paramagnetic resonance; FAD; flavin adenine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Nitric oxide; Dinitrosyl iron complexes; S-nitrosothiols; B-DNIC; binuclear dinitrosyl iron complex; DETC; diethyldithiocarbamate; EPR; electron paramagnetic resonance; GS-NO; S-nitrosoglutathione; ISDN; isosorbide nitrate; M-DNIC; mononuclear dinitrosyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Vanadium; Anticancer agents; Malignant melanoma; Apoptosis; Cell cycle; ATCC; American Type Culture Collection; ABB; Annexin Binding Buffer; apo-hTf; apo-transferrin; BMOV; bis(maltolato)oxidovanadium(IV); BEOV; bis(ethylmaltolato)oxidovanadium(IV); CI; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Hb; hemoglobin; SCD; sickle cell disease; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; L-NAME; L-NG-monomethyl arginine citrate; GSNO; S-nitrosoglutahthione; PRP; platelet rich plasma; RBC; red blood cell; DEANO; Diethylamine NONOate; HUVEC; human umbilical v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Asc; ascorbic acid; Asc Ox; ascorbic acid oxidase; AscH-; ascorbate anion; Asc2-; ascorbate dianion; AscH•; ascorbyl radical; AFR or Asc.-; ascorbate radical; Cat.; catalase; CL; chemiluminescence; DHA; dehydroascorbate; EPR; electron paramagnetic reson
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Erythrocytes; Hydrogen peroxide; Hyperbilirubinemia; Lipid peroxidation; Superoxide; BR; bilirubin; DMPC; 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine; EPR; electron paramagnetic resonance; MDA; malondialdehyde; PA; penicillamine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AAA; abdominal aortic aneurysm; AMPK; AMP-activated protein kinase; ApoE; apolipoprotein E; CaMKII; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; COL3A1; Collagen Type III Alpha 1 Chain; CuZnSOD; Copper-zinc superoxide dismutase (SOD1); ECM; extracellul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AC; activated carbon; ACF; activated carbon fiber; AO7; acid orange 7; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline; EDX; energy dispersive X-ray spectrometry; EPR; electron paramagnetic resonance; ICP-OES; inductively coupled plasma optical emission spectrometry; NSC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AGET; activators generated by electron transfer; AIBN; azobisisobutyronitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; BDE; bond dissociation energy; BPMODA; bis(2-pyridylmethyl)octadecylamine; BPN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ATI; 4-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-imidazol-1-oxyl; CBC; Calvin-Benson cycle; EPR; Electron paramagnetic resonance; ETC; Electron transport chain; MV; Methyl viologen; PQH2 and PQ; Plastoquinol and plastoquinone, respectively; Pc; Plastocya
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; NSAID; Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug; COX; cyclooxygenases; Px; Piroxicam; CD; Circular Dichroism; DLS; Dynamic Light Scattering; SEM; Scanning Electron Microscope; FTIR; Fourier Transform Infra Red Spectroscopy; EPR; Electron Paramagnetic Resonanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Ar; aryl; BINOL; 1,1′-bi-2-naphthol; Bpy; 2,2′-bipyridyl; Bn; benzyl; BNP; Binaphthophosphole; Boc; tert-butoxycarbonyl; BSA; bis-(trimethylsilyl)acetamide; CB; carbon black; cod; 1,5-cyclooctadiene; Cy; cyclohexyl; DBDMH; 1,3-dibromo-5,5-dimethylhyda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ABF; Adaptive Biasing Force; ADP; Adenosine Diphosphate; aHL; alpha-Hemolysin; AMBER; Assisted Model Building with Energy Refinement; AMP; Adenosine Monophosphate; AMOEBA; Atomic Multipole Optimized Energetics for Biomolecular Simulation; ATP; Adenosine T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; α2M; alpha-2-macroglobulin; AA; amino acid; acac; acetylacetone; AcMet; acetyl-methionine; apoTf; apotransferrin; ATCUN; amino terminal Cu(II) and Ni(II) binding side; BMA; bis-(methylamide); CD; circular dichroism; CP; calcium hydrogenphosphate; cyt; cy