آشنایی با موضوع

ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﻟﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ، ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ دﺳﺘﮕﺎه GC-MS از دو ﻗﺴﻤﺖ GC (ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ) و MS (ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽ) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه GC و Mass از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وارد ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه Mass از ﻃﺮﯾﻖ GC بواسطه ی رابط ویژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﻓﻘﻂ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﯿﻒ ﺟﺮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنها را ﺑﻪ GC ﺗﺰرﯾﻖ ﻧمود. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارنمونه هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮار هستند (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ) و ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ واﮐﻨﺸﮕﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎی ﺧﺎص، مشتق سازی شده وتبدیل به گونه ی ﻓﺮار می شوند. در دﺳﺘﮕﺎه GC-MS اﺟﺰای ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ، وارد ﻣﻨﺒﻊ یونیزاسیون ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ، ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺮ ﻗﺪرت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺟﺰای ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻤﺪه اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺰای ﻣﺨﻠﻮط ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از90 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ورود ﻣﺨﻠﻮط به داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد)، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط (در ﺣﺪ ﭘﯿﮑﻮﮔﺮم)، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻧﻤﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ IR،UV-Vis،XRD،TEM، اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﭙﯽ راﻣﺎن و TGA اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از روش ﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻣﺎ از روش MS ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در آنالیز نمونه های دارویی، محصولات طبیعی، کنترل کیفیت، صنایع غذایی، فیزیولوژی، گیاهان دارویی طبیعی و پزشکی قانونی از این روش استفاده می شود.
در این صفحه تعداد 895 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; EA; elemental analyzer; GC-IRMS; gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; ICP-AES; inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; NAA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Pancreatitis; NLRP3; GC-MS; HPLC; Cudraflavone B; Morus alba; AP; acute pancreatitis; CP; chronic pancreatitis; TCP; tropical calcific pancreatitis; MCP 1; monocyte chemotactic protein 1; DAMPS; damage associated molecular patterns; PSC; pancreatic stella
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Poisonous plants; Edible plants; Plant leaves; Accidental ingestion; Intoxication; Discriminant analyses; LM; Light microscopy; SEM; Scanning electron microscopy; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; FID; Flame ionization detector; EDS; Energy dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Hydrogenated catalytic biodiesel; Combustion; Laser Mie-scattering; Ignition delay; Liquid length; Lift-off length; ASOI; after the start of injection; CMOS; complementary metal oxide semiconductor; CNG; compressed natural gas; CN; cetane number; CWL; cen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Biodegradation; Chemotaxis; Sulfamethoxazole (SMX); Heavy metals; 4-Aminophenol; SMX; sulfamethoxazole; W1; wastewater; W2; activated sludge of a wastewater treatment plant; PM1; pig manure; AMS; ammonium mineral salts; MeOH; methanol; NCBI; national cent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; G6PD; glucose 6-phosphate dehydrogenase; CNS; central nervous system; CO; carbon monoxide; CORM-A1; Carbon monoxide-releasing molecule A1; COX; cytochrome c oxidase; DMEM/F12; Dulbecco's minimum essential medium with nutrient mixture F12; FBS; foetal bovi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; HNE; 4-hydroxynonenal; NMR; nuclear magnetic resonance; MS; mass spectrometry; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; CE-MS; capillary electrophoresis-mass spectrometry; MALDI-IMS; matrix-assisted lase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Enhanced landfill mining; Recycling; Excavated plastics; Pyrolysis; ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene; APCr; air pollution control residues; BOD; biological oxygen demand; BPA; bisphenol A; COD; chemical oxygen demand; DEHP; diethyl-hexyl phthalate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Pancreas; Inflammatory Response; Acinar Cell; Lamellar Bodies; ADP; adenosine diphosphate; AP; acute pancreatitis; Arg; L-arginine; Arg-AP; L-arginine-induced acute pancreatitis; ATP; adenosine triphosphate; CatB; cathepsin B; CCK; cholecystokinin-8; CDE-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; ABP; animal by-products; HTL; hydrothermal liquefaction; PAP; processed animal protein; MBM; meat and bone meal; LHV; low heating value; TGA; thermogravimetric analysis; GC; gas chromatography; FID; flame ionization detector; GC-MS; gas chromatography-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Functional Bowel Disorder; Low FODMAP Diet; Probiotics; Microbiome; FODMAPs; fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; IBS; irritable bowel syndrome; IBS-D; diarrhea-predomina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Fingerprinting; LC-MS; Analytical optimization; CSF; Inner ear fluid; Metabolic profiling; CSF; cerebrospinal fluid; CV; coefficient of variation; ESI; electrospray ionization modes; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HILIC; hydrophilic intera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; DuPHA; dual-phase cultivation system; GC-MS; gas chromatography and mass spectroscopy; IC; indoor closed condition; IO; indoor opened condition; LED; light-emitting diode; Mw; molecular weight; Tb; boiling temperature; Tm; melting temperature; Alkane; Bio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; 4-OH-BP; 4-hydroxybenzophenone; BP; butyl-paraben; BPA; bisphenol A; BPF; bisphenol F; BPS; bisphenol S; BP-1; 2,4-dihydroxybenzophenone; BP-2; 2,2′,4,4′-tetrahydroxybenzophenone; BP-3; 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BP-8; 2,2′-dihydroxy-4-methoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; biopharmaceutical characterization; particle sizing; formulation; surfactants; protein formulation; mAb; ATR; attenuated total reflection; DP; drug product; FFA; free fatty acids; GC-MS; gas chromatography mass-spectrometry; IPA; iso-propylalcohol; LOQ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; AOX; acyl-CoA oxidase; CAC; citric acid cycle; DNL; de novo lipogenesis; MRS; magnetic resonance spectroscopy; FSR; fractional synthesis rate; HGP; hepatic glucose production; GSH; glutathione; GNG; gluconeogenesis; GC-MS; gas chromatography mass spectrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Glycine soja; Metabolomics; Salt stress; Salt tolerance; AS; Alkali-salt stress; BSTFA; Bis-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; Car; carotenoids; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl t; total chlorophyll content; Ci/Ca; CO2 concentration differ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; DDA; docosadienoic acid; DTA; docosatrienoic acid; FAMEs; Fatty acids methyl esters; GC; gas chromatography; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; VLCPUFA; very long chain polyunsaturated fatty acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Food safety; China honey; Pyrrolizidine alkaloid; Pollen analysis; LC-MS analysis; PAs; pyrrolizidine alkaloids; UHPLC; ultra-high-performance liquid chromatography; MRM; multiple reaction monitoring; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantitation; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Steaming; Seafood; Toxic elements; PFCs; PAHs; Musk fragrances and UV-Filters; 4-MBC; 3-(4-Methylbenzylidene)camphor; AHTN; 7-acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene; ANOVA; analysis of variance; AsV; arsenic V; BaP; benzo(a)pyrene; BM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; Characterization; Nanomedicine; Regulatory; Biological systems; Quality control; AFM; Atomic force microscopy; API; Active pharmaceutical ingredient; BSAI; Biological Surface Adsorption Index; CARPA; Complement activation related pseudo allergy; CRO; Cont
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; AH; aqueous humor; ADMA; asymmetric dimethyl arginine; CE-MS; capillary electrophoresis-mass spectrometry detection; CE-UV; capillary electrophoresis-ultra violet detection; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; IS; internal standard; IOP; intra-oc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی; aKG; α-ketoglutarate; AA; amino acid; BM; biomass; CCM; central carbon metabolism; CDW; cell dry weight; DNT; Developmental neurotoxicity; ECAR; extracellular acidification rate; ESI; Electrospray ionization; FCCP; Carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)ph