آشنایی با موضوع

رنگ تابی دورانی یا (circular dichroism (CD روشی مبتنی بر طیف سنجی است که بر اساس تفاوت در میزان جذب نور قطبیده راست دوران کننده و نور قطبیده چپ دوران کننده توسط ملکول فعال از لحاظ نوری استوار است. از این روش برای بررسی ساختار پلیمرهای زیستی مانند پروتئین و اسیدهای نوکلئیک استفاده می‌شود. رنگ تابی دورانی اشاره به جذب دیفرانسیل نور چپ و راست گردش قطبی است. این پدیده توسط Jean-Baptiste Biot، Augustin Fresnel و Aimé Cotton در نیمه اول از قرن 19th کشف شد. این روش در باندهای جذب مولکول های کایرال نوری فعال به نمایش گذاشته شده است. این روش اسپکتروسکوپی طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در زمینه های مختلف است. برجسته ترین این روش ها، CD UV است که به منظور بررسی ساختار دوم پروتئین استفاده می گردد. UV/V که یک نوع CD است برای بررسی انتقال شارژ استفاده می گردد. قطبش دایره ای از نور تابش الکترومغناطیسی شامل میدان الکتریک (E) و مغناطیسی (B) است که نوسان عمود بر یکدیگر دارند و به جهت انتشار است. در حالی که نوری که بصورت خطی قطبی شده زمانی اتفاق می افتد که بردار میدان الکتریکی نوسان تنها در یک صفحه و گردش قطبی نور زمانی اتفاق می افتد که جهت بردار میدان الکتریکی در جهت انتشار آن با شدت ثابت باشد. در یک نقطه در فضا، گردش قطبی بردار ردیابی یک دایره بیش از یک دوره از فرکانس موج است. دو نمودار زیر نشان می دهد بردار الکتریکی از نور خطی و گردش قطبی، در یک لحظه از زمان، برای طیف وسیعی از موقعیت؛ طرح بردار گردش قطبی الکتریکی در امتداد جهت انتشار (k) به شکل یک مارپیچ است. تعامل نور قطبی شده دورانی با ماده هنگامی که گردش نور قطبی شده از طریق جذب نوری متوسط فعال، سرعت بین polarization راست و چپ متفاوت است (CL ≠ CR) و همچنین طول موج آنها (λL ≠ λR) و تا حدی که آنها جذب شده‌اند (εL ≠ εR). رنگ تابی دورانی عبارت از تفاوت Δε ≡ εL-εR است. میدان الکتریکی از یک پرتو که باعث جابجایی خطی در هنگام برقراری ارتباط با یک مولکول (دو قطبی الکتریکی)، در حالی که میدان مغناطیسی آن، باعث می شود جابه جایی گردش (دو قطبی مغناطیسی) می شود. این دو حرکت ترکیب باعث تحریک الکترون در یک حرکت مارپیچی، که شامل جا به جایی و چرخش مرتبط با آنها است. رابطه تجربی بین مقاومت (R) چرخشی از یک نمونه و Δε عبارتست از: قدرت چرخشی از لحاظ نظری به صورت زیر بیان می‌شود: در اینجا دو معادله که از درجه غیر صفر، اپراتور گشتاور دوقطبی الکتریکی و مغناطیسی (و) باید به عنوان نمایندگی اصلی غیر قابل تقلیل تبدیل را مشاهده مینماییم. و مجموعه نقاطی هستند که تنها نقطه ای که در آن این می تواند رخ دهد، تنها مولکول کایرال CD فعال است. به عبارت ساده، به دلیل گردش قطبی نور که خود "کایرال" است، در تعامل متفاوت با مولکول کایرال است. که در آن ΔA (جذب دلتا) تفاوت بین جذب نور پلاریزه راستگرد و چپگرد ( چیزی که معمولاً اندازه گیری می شود) است. ΔA تابعی از طول موج است، بنابراین برای اندازه گیری معنی دار طول موجی که در آن آزمایش انجام شده باید مشخص باشند.
در این صفحه تعداد 3585 مقاله تخصصی درباره رنگ تابی دورانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رنگ تابی دورانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CD; circular dichroism; Cm; midpoint of chemical denaturation; DMPC, PC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPG, PG; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-(1′-rac-glycerol); DPC; n-dodecylphoshphocholine; Eact; activation energy barrier of protein unf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; complexation; dissolution; polyelectrolyte(s); precipitation; protein formulation(s); phase separation(s); protein(s); CD; circular dichroism; GdnHCl; guanidine hydrochloride; pI; isoelectric point; polyE; poly-l-glutamic acid; polyE1; polyE of 1.5-5.5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Arig; Big_2 domain; Multidomain; In vitro refolding; Soluble expression; Sorbitol; Sucrose; Native conformation; 2D [1H-15N]-HSQC; Big; Bacterial immunoglobulin-like; HSQC; Heteronuclear single quantum coherence; HEPES; hydroxyethyl piperazine ethane sulf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; 1D NMR; proton and carbon nuclear magnetic resonance; 2D NMR; two-dimensional nuclear magnetic resonance; HSQC; heteronuclear single quantum coherence; HMBC; heteronuclear multiple bond connectivity; 1H-1H COSY; 1H-1H homonuclear chemical shift correl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CAP; cationic antimicrobial peptide; TM; transmembrane; PPI; protein-protein interaction; Fmoc; Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride; DMF; dimethylformamide; DCM; dichloromethane; DIEA; diisopropylethylamine; HATU; 1-[bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; BLC; bovine liver catalase; CD; circular dichroism; FIP; 2-(furan-2-yl)-1H-pmidazo[4,5-f] [1,10]phenanthroline; dach; 1,2-diaminocyclohexane; Catalase; Enzymatic activity; Fuorescence; Circular dichroism; FIP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; FRET; Protein unfolding; Intrinsically disordered proteins; Fluorescence; Ligand binding; FirbY-W; FRET; fluorescence resonance energy transfer; NMR; nuclear magnetic resonance; CD; circular dichroism; IDP; intrinsically disordered proteins; Nop9; nucleol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; HEWL; hen egg white lysozyme; ThT; Thioflavin T; ANS; 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid; GA; gallic acid; PG; pyrogallol; 3,4-DHBA; 3,4-dihydroxy benzoic acid; 3,5-DHBA; 3,5-dihydroxy benzoic acid; 4-HBA; 4-hydroxy benzoic acid; BA; benzoic acid; TEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; OI; Osteogenesis Imperfecta; MD; molecular dynamics; HB; hydrogen bonding; CL; collagen-like; Tm; melting temperature; CD; circular dichroism; DSC; differential scanning calorimetry; MRE; mean residue ellipticity; Osteogenesis Imperfecta; Collagen; Missen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; HEHP; hydro-electrostatic hybrid priming; PCA; principal component analysis; PBS; phosphate-buffered saline; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; CD; circular dichroism; EPR; electron paramagnetic resonance; MDA; malondiald
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; hFGF1; human fibroblast growth factor-1; SDM; site directed mutagenesis; CD; circular dichroism; HSQC; heteronuclear single quantum coherence; ATCC; American Type Culture Collection; VMD; Visual Molecular Dynamics; ITC; Isothermal titration calorimetry; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AD; Alzheimer's disease; Aβ; amyloid-β; BBB; blood-brain barrier; CAs; cinnamic acid derivatives; CD; circular dichroism; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DMED; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMSO; dimethylsulfoxide; HRMS; high resoluti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Ab; antibody; Ab*; labeled antibody; ACE; affinity capillary electrophoresis; AFP; alpha-fetoprotein; Ag; antigen; ALP; alkaline phosphatase; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; functionalized gold nanorods; BA MNPs; boronate affinity magnetic nanoparticles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AMD; age-related macular degeneration; ARPE; arising retinal pigment epithelial cells; b-FGF; basic fibroblast growth factor; BSA; bovine serum albumin; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CNS; Central Nervous System; CNTF; ciliary neurotrophic facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; AFM; atomic force microscopy; ATR; Attenuated total reflectance (IR system); CCC; covalently closed circular DNA; CD; circular dichroism; CT DNA; calf thymus DNA; DEPT; distortionless enhancement by polarization transfer; DMF; Dimethylformamide; DMSO; Dim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; IGFBP-1; insulin-like growth factor binding protein-1; IGF; insulin-like growth factor; PBS; phosphate buffered saline; 2,4-DNP; 2,4-dinitrophenylhydrazine; CD; circular dichroism; Man; mannose; Fuc; fucose; GlcNAc; N-acetylglucosamine; Gal; galactose; Gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; ACN; acetonitrile; CD; circular dichroism; HPLC; high-performance liquid chromatography; HPLC-CD; high-performance liquid chromatography with circular dichroism detection; USP; United States Pharmacopeia; Circular dichroism; HPLC; Chiral; Enantiomer; USP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; CAP; Cold atmospheric plasma; CYGB; human cytoglobin; RONS; reactive oxygen and nitrogen species; ROS; reactive oxygen species; MS; mass spectrometry; CD; circular dichroism; MD; molecular dynamics; LC-MS/MS; liquid chromatography - tandem mass spectrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; TMAO; trimethylamine N-oxide; IgG; human immunoglobulin G; LYZ; lysozyme from chicken egg white; BCA; carbonic anhydrase from bovine erythrocytes; OVA; albumin from chicken egg white; Tyr; l-tyrosine; Phe; l-phenylalanine; Trp; l-tryptophan; SEC; size exc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Recombinant therapeutics; Aggregation; Host cell proteins; Glycosylation; Regulation; Biopharmaceuticals; 2D-PAGE; Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; AUC/SV-AUC; (Sedimentation velocity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; PTM; post-translational modifications; ROS; reactive oxygen species; MSO; methionine sulfoxide; CD; circular dichroism; MD; molecular dynamics; Th-T; thioflavin T; CR; Congo red; Protein oxidation; Protein misfolding; Protein aggregation; Oxidative stress
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; acac; acetylacetonate; acr; acridine; ade-bpy; 5,5′-di[N9-adenylmethyl]-2,2′-bipyridine; ade-tpy; 4′-p-N9-adeninylmethylphenyl-2,2′:6,2″-terpyridine; AFM; atomic force microscopy; ahprchrom; (R)/(S) 2-amino-3-(((1-hydroxypropan-2-yl)imino)methyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; ANS; 1-anilinonaphtalene-8-sulfonate; CD; circular dichroism; DTNB; 3,3′-dithio-bis(6-nitrobenzoic acid); DTT; dithiothreitol; GSH; glutathione; IPTG; isopropyl-1-thio-β-D-galactopyranoside; PAGE; polyacrylamide gel electrophoresis; ROS; reactive oxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; Phage display; Membrane proteins; Caveolin; Caveolae; Oligomerization; Biophysics; Cav; Caveolin-1; CD; Circular Dichroism; MALS; Multi-Angle Light Scattering; RALS; Right Angle Light Scattering; DoF; Degrees of Freedom; DLS; Dynamic Light Scattering; gp4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; PS1 or PS2; presenilin-1 or presenilin-2; AD; Alzheimer's disease; APP; β-amyloid precursor protein; Aβ; amyloid beta peptide; IPTG; Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside; PMSF; phenylmethylsulfonyl fluoride; FC14; Fos-choline-14; CHS; cholesteryl hemi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رنگ تابی دورانی; LC-MS; Liquid Chromatography Mass Spectrometry; CD; circular dichroism; ESR; Electron Spin Resonance; SPR; Surface Plasmon Resonance; CTD; C-terminal domain; NPM1; Nucleophosmin; LUV; Large Unilamellar Vesicle; AML; acute myeloid leukemia; HFIP; (1,1,1,