آشنایی با موضوع

طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته بر پایه مکانیک کوانتوم است. بر اساس اندازه گیری تابش الکترومغناطیسی در ناحیه فرکانس رادیویی 4 تا 600 MHz بنا شده است. در اینجا به جای الکترونهای بیرونی هسته اتم ها در فرآیند جذب درگیرند. هدف عمده از به کار بردن طیف سنجی NMR تعیین و تشخیص ساختار مولکولهاست. اطلاعات مورد نیاز برای این کار از طریق اندازه گیری و تحلیل طیف NMR با قدرت تفکیک بالا حاصل میگردد. در غیاب میدان مغناطیسی خارجی تمام هسته های مغناطیسی دارای انرژی برابر هستند. هنگامیکه میدان خارجی اعمال میشود حالات اسپین یک هسته انرژی یکسانی نخواهند داشت. پدیده رزونانس مغناطیسی هسته زمانی رخ میدهد که فرکانس میدان الکتریکی نوسانی تابش ورودی با فرکانس میدان الکتریکی تولید شده از هسته برابری کند. تئوری رزونانس مغناطیسی هسته در سال 1924 توسط W. Pauli پیشنهاد شد. او بیان کرد اگر برخی اتم ها در میدان مغناطیسی قرار گیرند ترازهای انرژی آنها شکافته میشود. در سال 1946 Bloch و Purcell نشان دادند هسته این اتمها در میدان مغناطیسی قادر به جذب تابش الکترومغناطیس هستند. اثر محیط بر طیف NMR به دو صورت جابجایی شیمیایی و شکافتگی اسپین-اسپین ظاهر میشود. جابجایی شیمیایی متناسب با شدت میدان است. حرکت الکترونهای اطراف هسته ای که در میدان مغناطیسی قرار گرفته ایجاد یک میدان مغناطیسی ( خلاف جهت میدان اعمال شده) میکند. پس هسته شدت میدان کمتری را حس میکند. در شکافتگی اسپین-اسپین میدان موثر اطراف یک هسته به علت میدان ایجاد شده توسط هیدروژنهای متصل به اتم همسایه کم و زیاد میشود. تعیین مقدار مطلق شدت میدان مورد نیاز غیر ممکن است. پس یک مرجع را انتخاب میکنیم و بقیه را نسبت به آن میسنجیم. تترامتیل سیلان به عنوان استاندارد انتخاب شد. TMS بی اثر بوده و دارای پروتونهای یکسانی است. جابجایی شیمیایی برای آن صفر در نظر گرفته شده است.
در این صفحه تعداد 2812 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Water-soluble organic aerosols; Suburban environments; Chemical and source signatures; NMR spectroscopy; Stable isotopic (δ13C, δ15N) composition; Water-soluble trace metals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; PhTt−; phenyltris[(methylthio)methyl borate; RTt−; tetrakis[(methylthio)methyl borate; Molybdenum; Scorpionates; Poly[(methylthio)methyl]borates; NMR spectroscopy; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Room temperature ionic liquids; Nano-heterogeneous structure; Water pool; NMR spectroscopy; Self-diffusion coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; af; α-d-fructofuranose; ap; α-d-fructopyranose; βf; β-d-fructofuranose; βp; β-d-fructopyranose; β-ala; β-alanine; A+; acid; A-; conjugated base; a; open chained keto anomer of d-fructose; B; base; gaba; γ-aminobutyric acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; biopharmaceuticals characterization; surfactants; protein formulation; NMR spectroscopy; protein aggregation; API; active pharmaceutical ingredient; D2O; deuterated water, heavy water, deuterium oxide; JP; Japanese Pharmacopeia; NMR; nuclear magnetic reso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Scaffoldin; Biofuels; CipA; Climate change; Cellulosome; Cohesin; Linker; NMR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Plant biostimulants; Water-soluble lignin; NMR spectroscopy; High performance size exclusion chromatography (HPSEC); Maize growth and development; Intensified sustainable agriculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Waste brick powder; Metakaolin; Geopolymer; Rheology; Mechanical properties; IR spectroscopy; NMR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Aza-Michael addition; Solvent-free; Catalyst-free; Raman spectroscopy; NMR spectroscopy; Gas chromatography/mass spectrometry; DFT calculations; Fitting a set of coupled differential equations; Amine-assisted transition state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Beta-cyclodextrin (PubChem CID: 6518168); Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (PubChem CID: 44134771); DPPH, free radical (PubChem CID: 2735032); Trolox (PubChem CID: 40634); Cyclodextrins; Polyphenols; Inclusion complex formation; NMR spectroscopy; Extractio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; (S)-(+)-Ibuprofen (PubChem CID: 39912); Non-steroidal anti-inflammatory drugs; NMR spectroscopy; Alignment media; Conformational surface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; NMR spectroscopy; Medium field; Benchtop NMR spectrometer; Quantitative NMR; Liquid-liquid equilibrium; Ternary system; Slope curve method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; C sequestration; Biodiverse environmental plantings; Mid-infrared spectroscopy; Near-infrared spectroscopy; NMR spectroscopy; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Amyotrophic lateral sclerosis (ALS); Profilin 1 (PFN1); ALS-causing C71G mutation; Aggregation; Membrane-interacting protein; NMR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Leucine - chloranilic acid complexes; X-ray diffraction; UV-Vis spectra; ECD and VCD spectra; DSC and TGA analysis; NMR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; (AR); apelin receptor/APJ/APLNR; (BSA); bovine serum albumin; (CD); circular dichroism; (CSD); chemical shift displacement; (CSI); chemical shift index; (DANGLE); dihedral angles from global likelihood estimates; (ERK); extracellular signal-regulated kina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; NMR spectroscopy; Ionic liquid crystals; Weakly alignment media; Residual dipolar couplings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; NMR stratigraphy; NMR spectroscopy; SEM-EDS; Raman and IR spectroscopy; Detached mural paintings; Egyptian pictorial technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Metabolomics; Biomarkers; Metabolites; Transplantation; Diagnostic; Immunosuppressants toxicity; Rejection; Toxicity; NMR spectroscopy; Mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; glycosaminoglycans; bioanalysis; processing; LC-MS; NMR spectroscopy; molecular weight determination; heparin; enoxaparin; bovine lung; porcine intestine; ATIII; antithrombin III; BLE; bovine lung heparin-derived enoxaparin; ESI; electrospray ionization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته; Tetrodotoxin; NMR spectroscopy; CSD; DFT; QTAIMNJMHBZGSRCYQNK-FKSUSPILSA-N; XQFBDLJUJWADKT-UHLJRFTDSA-N; VYVRAZNCQZDZNL-UHLJRFTDSA-N; HZLBDRFVPYUGBX-XVKCWUQDSA-N; IEDGYBOOBXSQBI-GZDIPSIQSA-N; XQFBDLJUJWADKT-UHLJRFTDSA-N; VYVRAZNCQZDZNL-UHLJRFTDSA-N; HZLBD