آشنایی با موضوع

زبری سطح (Surface roughness): خاصیتی از بافت سطحی ماده است، که با توپوگرافی ناهموار آن در مقایسه با یک سطح صاف ایده آل شناسایی می شود. یک سطح زبر حاوی ناهمواری، برآمدگی و فرورفتگی هایی است که به فاصله بسیار کم از یکدیگر قرار گرفته اند. زبری یا توپوگرافی یک سطح با درجه زبری و موجی بودن، و جهت یا خواب آن توصیف می شود. سطح موج دار با توجه به فاصله بیشتر میان ناهمواری های سطحی از زبری قابل تفکیک است. عملیات حرارتی، تنش های باقی مانده، و لرزش، از جمله عواملی هستند که اغلب باعث موج دار شدن سطح می شوند. خواب به عنوان جهت غالب ناهمواری های سطح تعریف می شود. میزان ارتفاع ناهمواری ها نسبت به یک خط مرجع، ارتفاع زبری تعریف می شود. پهنای زبری، فاصله میان دو پیک یا دو فرورفتگی غالب سطحی است که به موازات سطح اندازه گیری می گردد. حد پهنای زبری، بیشترین فاصله میان ناهمواری های سطحی است. این مقدار باید از پهنای زبری بیشتر باشد. این در حالیست که میزان موج سطحی از حد پهنای زبری بیشتر خواهد بود. Ra یک روش محاسبه کمی زبری نسبی است. Ra با اندازه گیری خطی زبری در کل سطح تعیین می شود. این پارامتر با زبری مساحت سطحی، Sa، رابطه نزدیکی دارد؛ به این ترتیب که میانگین چندین پروفایل سطحی محاسبه شده و وگزارش می شود. به عبارت دیگر، Sa، میانگین Ra سطح است. روش های متعددی برای اندازه گیری زبری سطحی وجود دارد که به دو دسته تکنیک های تماسی و غیر تماسی قابل تقسیمند. در روش تماسی، که اساس کار دستگاه پروفایلومتر است، زبری سطح با حرکت دادن نوک حسگر در طول سطح اندازه گیری می شود. میکروسکوپ الکترونی نمونه متداولی از دستگاه های اندازه گیری زبری به روش غیر تماسی است.
در این صفحه تعداد 3281 مقاله تخصصی درباره زبری سطح که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده زبری سطح
مقالات ISI زبری سطح (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.