آشنایی با موضوع

گراندد تئوری(به انگلیسی Grounded theory) را تلاش برای یافتن نظریه ای دانسته اند که به طور استقرایی از مطالعۀ پدیده ای به دست می آید و نمایانگر آن پدیده است. در گراندد تئوری نظریه را باید کشف کرد، و از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده هایی که از آن پدیده برآمده است آن را اثبات کرد. به عبارتی در گراندد تئوری تحقیق هرگز از یک نظریه مشخص شروع نمی شود که بعد به اثبات برسد، بلکه پژوهش از یک حوزه مطالعاتی آغاز می شود و از دل آن نظریه بیرون می آید. کیفیت مطالعات تحقیقی از جمله تحقیقات کیفی موضوع مهمی برای محققین و بالینی هایی است که قصد استفاده از تحقیق به منظور استفاده از بهترین شواهد جهت ارائه مراقبت به بیمار را دارند. دستیابی به کیفیت در مطالعات کیفی از جمله گراندد تئوری اتفاقی نبوده و به دنبال رعایت مجموعه ای از شرایط حاصل می شود. این مطالعه به منظور شناسایی معیارهای مهم در ارزیابی کیفیت مطالعات گراندد تئوری صورت گرفت. مطالعه گراندد تئوری به دلیل توجه بیشتر به تعاملات اجتماعی و بررسی فرایندهای مستتر در رفتارهای اجتماعی، توانسته است به یکی از مهم‌ترین تحقیقات بین رشته‌ای تبدیل شود. مطالعه مروری حاضر با هدف تبیین چگونگی کاربرد و هدایت مشاهده به طور اعم در تحقیقات کیفی و نقش و جایگاه آن به طور اخص در تحقیق گراندد تئوری، درصدد قرار دادن این نوع از شیوه جمع‌آوری داده‌ها در کنار و هم‌پای مصاحبه بود. -مقدمه: پژوهش کیفی درواقع هرنوع تحقیقی است که یافته های آن باشیوه هایی غیراز روشهای آماری یاهرگونه کمی کردن به دست می آید. درمطالعاتی که خصلت کیف دارند،داده های اصلی اولیه به یکی ازدوزبان،زبان فنی پژوهشگریازبان روزانه پاسخگویان،تولیدمی شوند. این زبان هابرای توصیف رفتارها،روابط اجتماعی،فرآیندهای اجتماعی،نهادهای اجتماعی وبه خصوص معناهایی که مردم به فعالیت های خودودیگران وهمچنین به اشیاءوزمینه های اجتماعی می دهند،به کارمی روند. چنین رهیافتی،پس ازاستخراج داده ها،به جای گذاشتن آن به محک تحلیل آماری،به تجزیه وترکیب غیرمقداری آن مبادرت می کندودر این مسیر،زمینه سازنوعی انعطاف پذیری درپژوهش می شود. هدف ازتحلیل کیفی،درک معناو ماهیت رابطه بین متغیرهاست. درضمن بامقولاتی درپژوهش کیفی سروکارداریم که گاه قابل کمی شدن نیستند. روش های کیفی وسیله ای برای ارزیابی حقایق سنجش ناپذیردرباره افراد تحت مطالعه پژوهشگران ونیزعناصرنمایانگرخصوصیات شخصیتی آنان هستند. درنتیجه پژوهشگران می توانندبافنون کیفی،درفهم ودرک دیگران شریک شوندوباکشف ساختارزندگی مردم دریابندکه آن هاچگونه به زندگی خودودیگران معنامی دهند. روش پژوهش روی انسانها برچگونگی بررسی شرکت کنندگان تاثیرمی گذارد،به گونه ای که اگرانسانهابه صورت آماری مطالعه شوندخطرعدم تطابق باواقعیت برای نتایجی که ازنظرریاضی دقیق اندوجوددارد. یکی ازاین روش های کیفی که امروزه دربسیاری ازتحقیقات،کاربردزیادی پیداکرده معرفی شودکه آن روش گرانددتئوری(نظریه مبنایی)است.
در این صفحه تعداد 481 مقاله تخصصی درباره گراندد تئوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده گراندد تئوری
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گراندد تئوری; Customer engagement marketing; Relationship marketing; Customer experience; Grounded theory; Strategic decision making framework; Consumer-brand relationships;
مقالات ISI گراندد تئوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گراندد تئوری; Cuidadores; Familia; Investigación cualitativa; Inicio; Anciano frágil; Teoría fundamentada; Caregivers; Family; Qualitative research; Initial; Frail elderly; Grounded theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گراندد تئوری; Cancer care; Grounded theory; Nurse-patient interaction; Nursing; Oncology nursing; Qualitative research; Quality of care; Time pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گراندد تئوری; attitude; barriers and facilitators; grounded theory; leadership; maternal mortality; nurses; postpartum hemorrhage; program implementation; qualitative research; quality improvement; physicians;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گراندد تئوری; Organizational Culture (OC); Lean Implementation (LI); Small and Medium Enterprises (SME); King Saudi Arabia (KSA); Grounded theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گراندد تئوری; Empirical software engineering; Industry; Research; Grounded theory; Survey; Case study; Quasi-experiment; Challenges; Solutions; Recommendations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گراندد تئوری; Investigación cualitativa; Etnografía; Fenomenología; Narrativa; Teoría fundamentada; Qualitative research; Ethnography; Phenomenology; Personal narratives; Grounded theory;