آشنایی با موضوع

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ روش از ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی روز ﺑﻪ اﻓﺰون ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده و از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻮدن استفاده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮش آزاد ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﭘﺮﺳﻨﻞ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﯿﻤﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
در این صفحه تعداد 1430 مقاله تخصصی درباره طول مدت اقامت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طول مدت اقامت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; ERAS; Enhanced Recovery After Surgery; LOS; length of stay; ERP; enhanced recovery protocol; TAP; transverse abdominis; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; SBO; small bowel obstruction; Enhanced recov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; Clostridium difficile infection; PCR-ribotype 018; PCR-ribotype 356/607; Clinical outcomes; ATLAS score; Barthel index; CDI; Clostridium difficile infection; HAI; healthcare associated infection; RT; ribotype; PPI; proton-pump inhibitors; LOS; length of s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; CDH; congenital diaphragmatic hernia; MRI; magnetic resonance imaging; US; ultrasonography; O/E TFLV; observed to expected total fetal lung volume; %LH; percent liver herniation; LHR; lung to head ratio; O/E LHR; observed to expected lung to head ratio; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; RP-IPAA; Restorative proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis; UC; ulcerative colitis; FAP; familial adenomatous polyposis; ACS; American College of Surgeons; NSQIP-P; National Surgical Quality Improvement Program-Pediatric; PUF; Participant Use
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; Hospitalized children; Nutritional evaluation; Nutritional management; Nutritional software; AM; Acute malnutrition; AMS; Acute malnutrition Score; CM; chronic malnutrition; HFA; Height for age ratio; Hout; Height measurement on discharge; Hin; Height mea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; PCC; Pediatric Critical Care; ALS; Advanced Life Support; PICU; Pediatric Intensive Care Unit; PT; Physician accompanying transport; PLT; Physician-less transport; STOL; Stollery Children's Hospital; IQR; Interquartile Range; CI; confidence intervals; HR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; kidney; carcinoma; renal cell; nephrectomy; models; theoretical; mathematical concepts; ACE; absolute eGFR change; AUA; American Urological Association; CKD; chronic kidney disease; CSA; contact surface area; EBL; estimated blood loss; eGFR; estimated glo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; Obesity; Body mass index; Trauma; Psychiatric illness; Outcomes; Alcohol abuse; Illicit drug; Length of stay; Mortality; Postacute care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; EORTC; European Organisation for the Research and Treatment of Cancer; HR; hazard ratio; HRQOL; health-related quality of life; (EC)(IC)UD; (extracorporeal) (intracorporeal)urinary diversion; LOS; length of stay; (N)MIBC; (non-) muscle-invasive bladder ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; CC; complication or comorbidity; DRG; diagnosis related group; HCUP; Healthcare Cost and Utilization Project; LOS; length of stay; MCC; major complication or comorbidity; MS-DRG; Medicare Severity-Diagnosis Related Group; NIS; National Inpatient Sample; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; Dexamethasone; Meta-analysis; Total knee arthroplasty; VAS score; Nausea; RCT; randomized controlled trial; VAS; visual analogue scale; LOS; length of stay; TKA; total knee arthroplast [1];
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; ASA; American Society of Anesthesiologist; EBL; estimated blood loss; LOS; length of stay; TLH; total laparoscopic hysterectomy; Laparoscopy; minimally invasive; hysterectomy; same-day discharge; discharge protocol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; infant; children; adolescent; ICU delirium; cardiopulmonary bypass; Cornell Assessment for Pediatric Delirium; benzodiazepines; CAPD; Cornell Assessment of Pediatric Delirium; CICU; Cardiac intensive care unit; CPB; Cardiopulmonary bypass; ICU; Intensive