آشنایی با موضوع

استحکام خمشی(به انگلیسی Flexural strength) توانایی مقاومت مواد در برابر تغییر شکل تحت بار را استحکام خمشی می نامند. برای اندازه گیری استحکام خمشی از روشهای بارگذاری سه نقطه ای، چهار نقطه ای، تیرچه یکسر درگیر و … استفاده می شود. ارتباط بین تنش خمشی، کششی و فشاری در شکل ۱ نمایش داده شده است. اگر مادة جامدی را با هر ارتفاع یا عرضی بسازیم، استحکام خمشی آن یکی است. اما در واقعیت ممکن است همیشه چنین نباشد. برای نمونه های ضخیم (به خصوص در مواد ترد) اعداد استحکام بالاتر به دست می آید که به دلیلِ کمتر شدنِ احتمال ایجادِ ترکهای بحرانی در حین ساخت قطعه است. در اینجا منظور از «ترکهای بحرانی» ترکهائی است که در صورت پیشرفت میتوانند به شکست قطعه منجر شوند. از طرف دیگر، فرمول استحکام خمشی به دلیل دارا بودن توان دوم به ضخامت (ارتفاع یا d) حساستر است تا به پهنا (b). در شکل زیر روش آزمون و شکل نمونه ها برای اندازه گیری استحکام خمشی به روشهای سه نقطه ای و چهار نقطه ای آورده شده است. به عنوان مثال در بررسی تغییرات استحکام و تافنس شکست شیشه–سرامیکهای آپاتیت- مولایت در اثر تغییر ترکیب شیمیایی شیشه پایه میباشد. ابتدا، 1100 به مدت 3 ساعت تحت ºC در دمای TiO2-BaO-ZrO2-CaF2-CaO-P2O5-Al2O3 -SiO شیشههایی از سیستم 2 اندازهگیری شد. از هر ترکیب شیشه و شیشه (EN ISO عملیات حرارتی قرار گرفتند. استحکام خمشی، طبق استاندارد ( 6872 25 تهیه شد. کلیه نمونهها کاملا صیقل کاری شدند. سپس به منظور رهایش تنشهای به ×4×3 mm سرامیک قطعاتی با ابعاد 450 عملیات حرارتی شدند. استحکام خمشی سه نقطه- ◦C وجود آمده در هنگام برش و صیقل کاری، به مدت 5 ساعت در دمای اندازهگیری شد. به منظور دستیابی به تغییر مقادیر استحکام،SANTAM 20M ای و چقرمگی شکست با استفاده از دستگاه خمشی نمونههای شیشه- سرامیک، سطح شکست آنها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 175 بود. افزودن MPa آزمون استحکام خمشی نشان داد که استحکام شیشه و شیشه- سرامیک پایه به ترتیب در حدود 125 و 250 ) شیشه- سرامیکهای نهایی MPa) به ترکیب شیشه، منجر به بهبود قابل توجه در مقدار استحکام خمشی BaO و TiO2 215 بود. استحکام بالای این نمونه ناشی از استحکام مناسب شیشه حاوی این MPa ZrO شد. استحکام شیشه- سرامیک حاوی 2 190 ) بود. شیشه- سرامیک حاوی مقادیر اضافی سیلیس دارای کمترین مقدار استحکام خمشی بود.
در این صفحه تعداد 762 مقاله تخصصی درباره استحکام خمشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده استحکام خمشی
مقالات ISI استحکام خمشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام خمشی; MA; Mechanical aging; BL; Baseline; FRP; Fiber reinforced post; RX; RelyX Fiber Post; ICE; IceLight; UC; Unicore Posts; FP; FlouroPost; Fiber reinforced post; Mechanical test; Chewing simulation; Flexural strength; Aging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام خمشی; Structural lightweight aggregate concrete; Polyamide fibers; Compressive strength; Splitting tensile strength; Flexural strength; Compressive and flexural toughness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام خمشی; Corrugated web; Trapezoidal corrugations; Finite element analysis; High-strength steel; Warping constant; Lateral-torsional buckling; Flexural strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام خمشی; Reactive powder concrete (RPC); Ultra high performance concrete (UHPC); Silica fume (SF); Rice husk ash (RHA); Compressive strength; Flexural strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام خمشی; Recycled coarse aggregate (RCA); Ground granulated blast furnace slag (GGBFS); Recycled aggregate concrete (RAC); Compressive strength; Flexural strength; Split tensile strength; Non destructive test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام خمشی; Crumb rubber; Nano silica; Roller compacted rubbercrete; Response surface methodology; Compressive strength; Flexural strength;