سوپاپ فشرده سازی همگن

در این صفحه تعداد 98 مقاله تخصصی درباره سوپاپ فشرده سازی همگن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوپاپ فشرده سازی همگن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; GMD; geometric mean diameter; HRR; heat release rate; LTC; low temperature combustion; MEP; mean effective pressure; PM; particulate mass; PMD; particle mass distribution; PN; particle number; PPC; partially premixed combustion; PSD; particle size distrib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; Dual-fuel combustion; Conventional single diesel injection timing; Split injection mode; ADIT; After Diesel Injection Timing; AMDIT; After Main Diesel Injection Timing; ASOC; After Start of Combustion; ASOI; After Start of Injection; BMEP; Break Mean Effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; A/F; Air-fuel ratio; bmep; Brake mean effective pressure; b/c; Bowl/crevices volume ratio; CA50; Combustion phasing; CDC; Conventional diesel combustion; CH4; Methane; CI; Compression ignition; CO2; Carbon dioxide; COVimep; Coefficient of variation of ime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; CI; compression ignition; GCI; gasoline compression ignition; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed charge compression ignition; TDC; top dead center; HC; hydrocarbon; SINL; spatially integrated natural luminosity; Fps; frame per s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; AFR; air-fuel ratio; ECMS; equivalent consumption minimization strategy; ECU; engine control unit; HCCI; homogeneous charge compression ignition; HEV; hybrid electric vehicle; ISG; integrated starter-generator; OSC; oxygen storage capacity; SI; spark-igni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; Low temperature combustion; Advanced combustion; HCCI; Heat release; Thermal stratification; aTDC; after Top Dead Center; bTDC; before Top Dead Center; CA50; Crank Angle of 50% burned location; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; COV; Coefficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DOI; duration of injection; EER; effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DISOI; direct injection start of injection; DOI; duration of injection; EGR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; AIM; Aerosol Instrument Manager; aTDC; after top dead center; CAD; crank angle degree; CA10; crank angle at 10% mass fraction burned; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CA90; crank angle at 90% mass fraction burned; CDC; conventional diesel co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; 32/40DF and 51/60DF; Engine models from M/S MAN Diesel; 34DF and 50DF; Engine models from M/S Wartsila; BDC; Bottom dead centre; BMEP; Brake mean effective pressure; C-10 DFNG; C-12 DFNG, and C-15 DFNG, Engine models from M/S Caterpillar; CA; Crank angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; Alternative fuels; SI engines; CI engines; Advanced combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; Btu; British thermal unit; CAI; controlled auto-ignition; CFR; cooperative fuel research; CI; compression ignition; CN; cetane number; CNG; compressed n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; EGR; exhaust gas recirculation; HC; hydrocarbon compounds; HCCI; homogeneous charge compression ignition; IMEP; indicated mean effective pressure; IVCT; intake valve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; AFR; air-to-fuel ratio; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; CAD; crank angle degree; CDO; conventional diesel operation C/H, carbon-to-hydrogen ratio; CN; cetane number; COHR; center of heat release; COV; coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; AKI; anti-knock index (RON + MON)/2; bTDC; before top dead center; CA50; crank angle location where 50% of the fuel mass has burned; CAD; crank angle degrees; CFD; computational fluid dynamics; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; Spark assisted premixed charge compression ignition; Homogeneous charge compression ignition; NOx; Port fuel injection; Gasoline compression ignition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ECMS; Equivalent consumption minimization strategy; ECU; Engine control unit; HCCI; Homogeneous charge compression ignition; HEV; Hybrid electric vehicle; ISG; Integrated starter-generator; SI; Spark-ignited; SOC; State-of-charge; Bsl; Baseline; Ext; Exte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; AHRR; apparent heat release rate, J/deg; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure, bar; BTDC; before top dead center; CA10-90; crank angle degrees between the locations of 10% and 90% cumulative heat release, CAD; CA5; crank angle at w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; RON; Research Octane Number; EP; ethyl propionate; 2MF; 2-methylfuran; DFB; dual fermentation bio-refinery; CI; compression ignition; PRF95; Primary Reference Fuels; ru; instantaneous flame radius; Lb; Markstein length; ρb; burned mixture densities; nu;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; Dual-fuel engine; CNG; Gas composition; Simulation; Zero-dimensional model; Reaction kinetics; ANN; Artificial Neural Network; CA; crank angle degrees; CI; compression ignition; CRDI; Common Rail Direct Injection; GEP; Gene Expression Programming; HCCI; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; NOx; nitrogen oxides; PM; particulate matter; CI; Compression Ignition; GDB; Gasoline-Diesel Blends; HCCI; Homogeneous Charge Compression Ignition; LTC; Low Temperature Combustion; PPCI; Partially Premixed Compression Ignition; SVF; Soot Volume Fraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CA; crank angle; CA_Pmax; crank angle of maximum cylinder pressure; CA_H.R.Rmax; crank angle of maximum heat release rate; C.H.R; cumulative heat release; CNG; compressed natural gas; CO; carbon m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; FPLE; free piston linear engine; HCCI; homogeneous charge compression ignition; ECU; electronic control unit; DSP; digital signal processing; DAQ; data acquisition; Linear engine; Free piston engine; Linear alternator; Spark timing; Equivalence ratio; Air
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; HCCI; homogeneous charge compression ignition; HEF; hydrous ethanol fuel; SSEP; small-scale ethanol production; TRS; total reducing sugars; Ethanol fuel; Small scale; Technology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; SI; spark ignition; CI; compression ignition; HCCI; homogeneous charge compression ignition; LTC; low temperature combustion; EGR; exhaust gas recirculation; WDF; wide distillation fuel; IBP; initial boiling point; FBP; final boiling point; MPRR; maximum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; bTDC; before top dead center; CAD; crank angle degree; CA10; Cranck angle at 10% mass fraction burned; CI; compression ignition; DI; direct injection; EI; emission index; EOImain; end of main injection; EOIpilot; end of pilot injection; FeCE; Fuel energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; AC; Alternating current; CCHP; Combined cooling, heating and power; CDE; Carbon dioxide emission; CHP; Combined heat and power; CHPA; Combined heat and power association; COP; Coefficient of performance; DC; Direct current; DOE; Department of energy; EDM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; Exhaust gas recirculation; Engine wear; Homogeneous charge compression ignition; Lube oil deterioration; Biodiesel-NOx
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; PCCI; premixed charge compression ignition; NO; nitrogen oxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; CAD; crank angle degree; LTC; low temperature combustion; CI; compression ignition; MON; Motoring Octane Number; CN; Cetane number; Nox; nitrogen oxides; CO; carbon monoxide; ON; Octane Number; EGR; exhaust gas recirculation; PCCI; premixed charge compres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; DME; dimethyl ether; HCCI; homogeneous charge compression ignition; HTHR; high temperature heat release; LTHR; low temperature heat release; PCCI; premixed charge compression ignition; RCCI; reactivity controlled compression ignition; RCM; rapid compressi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ATDC; After Top Dead Center; ATS; Aftertreatment System; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; CR; Compression Ratio; DI; Direct Injection; DMDF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; PPC; partially premixed combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; DPF; diesel particulate filter; CN; cetane number; EPA; environmental protection agency; EGR; exhaust gas recirculation; SCR; selective catalytic reduction; HD; heavy duty; HCCI; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA5; crank angle of 5% heat released; CA50; crank angle of 50% heat released; CA90; crank angle of 90% heat released; CDC; conventional diesel combustion; EFC; evaporative fuel consumption; EVO; exhaust valve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; aTDC; after top dead centre; CA; crank angle; CAI; controlled auto-ignition; CI; compression ignition; COVIMEP; covariance of the IMEP; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; GDI; gasoline direct injection; HCCI; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ACIS; Advanced Corona Ignition System; APIR; Self-Ignition Triggered By Radical Injection; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BPI; Bowl-Prechamber-Ignition; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; BTDC; Before Top Dead Center; CA; Crank Angle; CFD; Compu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; B; Biodiesel; B100; 100% biodiesel; BTDC; Before top dead center; CA; Crank angle; CA50; Combustion phasing (50% the heat release); CI; Compression ignition; COV; Coefficient of variability; D100; 100% diesel; G; Gasoline; GB; Gasoline-biodiesel; GB00; 10
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ASTM; American Society for Testing and Materials; ATDC; After Top Dead Center; CAD; Crank Angle Degree; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CDC; conventional diesel combustion; CO; carbon monoxide; CR; compression ratio; DI; direct injection; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; CR; Compression ratio; EGR; Exhaust gas recirculation; H2O2; Hydroxyl peroxide radical; HC; Hydrocarbons; HCCI; Homogeneous charge compression ignition; HRR; Heat release rate; HTHR; High temperature heat release; IMEP; Indicated mean effective pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; Reactivity controlled compression ignition; Dual-fuel combustion; Dual-mode; EURO VI emissions; Efficiency; Engine map; AIM; Aerosol Instrument Manager; ASTM; American Society of Testing and Materials; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; B7; Diesel fuel with 7% of biodiesel content by volume; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپاپ فشرده سازی همگن; DMCC; diesel methanol compound combustion; HD; heavy-duty; ESC; European Steady-state Cycle; HP EGR; high pressure exhaust gas recirculation; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; SCR; selective catalytic reduction;