آشنایی با موضوع

اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی VIG ( ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮن ورﯾﺪی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی IgG، ﭼﻨﺪﻇﺮﻓﯿﺘﯽ، اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻼﺳﻤای از ﯾﮏ ﻫﺰار اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ IVIG ﺑﯿﻦ 2 ﻫﻔﺘﻪ تا 3 ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ. اﯾﻦ ترکیب ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن در ﭼﻬﺎر دﺳتﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد: 1) ﮐﻤﺒﻮد اوﻟﯿﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮔﺎﻣﺎﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻨﻤﯿﺎی واﺑسته به X، ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ CVID و ﻫﯿﭙﻮﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻨﻤﯽ 2) ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎبی(ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ) ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳت. 3) ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و، بیماری ﮐﺎوازاﮐﯽ ﺳﻨﺪرم ﮔﯿﻠﻦ ـ ﺑﺎره. 4) عفونت حاد. ایمونوگلوبین یا IVIG به عنوان یک درمان جایگزین پروتئین پلاسما(IgG)، در بیماران دچار کمبود یا نقص ایمنی که دچار کاهش یا از دست دادن قابلیت تولید آنتی بادی هستند، تجویز می‌شود. در این قبیل بیماران دچار کمبود ایمنی، ایمونوگلوبین به جهت حفظ و نگهداری سطح آنتی بادی به میزان کافی، به منظور جلوگیری از عفونت‌ها و تأمین یک ایمنی غیرفعال توصیه می‌شود. درمان هر ۳-۴ هفته یکبار داده می‌شود. در مورد بیماران مبتلا به بیماریهای اتوایمیون، ایمونوگلوبین در دوز بالا (معمولاً به میزان ۱ تا ۲ میلی گرم ایمونوگلوبین به ازای هر کیلوگرم گرم وزن بدن) تجویز می‌شود و بدینوسیله تلاش می‌شود که شدت بیماری خود ایمنی مانند درماتومی‌وزیت Dermatomyositis کاهش داده شود.
در این صفحه تعداد 565 مقاله تخصصی درباره اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; PVL; MRSA; Intravenous immunoglobulin; Neutralizing antibody titer; Toxin neutralization; Anti-toxin drug; MRSA; methicillin-resistant Staphylococcus aureus; HA-MRSA; hospital-acquired MRSA; CA-MRSA; community-acquired MRSA; PVL; Panton-Valentine leukocid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; neonatal liver failure; neonatal hemochromatosis; ALT; Alanine aminotransferase; AST; Aspartate aminotransferase; DVET; Double-volume exchange transfusion; GALD; Gestational alloimmune liver disease; INR; International normalized ratio; IVIG; Intravenous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Urticaria; Biomarkers; CRP; IL-6; MPV; D-dimer; F1+2; Biologics; Omalizumab; ASCENT-I; ASCENT-II; GLACIAL; IL-1 antagonists; TNF-α inhibitors; Intravenous immunoglobulin; Rituximab; Ligelizumab; Quilizumab; ASST; Autologous serum skin test; ATA; Antithyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; GC; glucocorticoid; HLH; hemophagocytic lymphohistiocytosis; ICU; intensive care unit; ID; immunosuppressive drug; IVIG; intravenous immunoglobulin; NK; natural killer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Intravenous immunoglobulin; Subcutaneous immunoglobulin; Hypogammaglobulinemia; Chronic lymphocytic leukemia; Lymphoma; Myeloma; Hematopoietic cell transplantation; Anaphylaxis; CAR-T therapy; B-cell signaling and survival pathways.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANNA; anti-neuronal nuclear antibody; APS; antiphospholipid syndrome; ARHGAP26; Ca/RhoGTPase-activating protein 26; CaMKII; calcium calmodulin-dependent protein kinase II; CASPR2; contactin-asso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; vital sign; refractory; coronary artery lesion; muco-cutaneous lymphnode syndrome; MCLS; AST; Aspartate aminotransferase; CRP; C-reactive protein; PLT; Platelet; CALs; Coronary artery lesions; HR; Heart rate; HRZage/temp; Age- and temperature-adjusted HR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; DCs; dendritic cells; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; GFAP; glial fibrillary acidic protein; IFN; interferon; IL; interleukin; IVIG; intravenous immunoglobuli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; AHSCT; autologous hematopoietic stem cell transplant; AIDP; acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy; CANOMAD; chronic ataxic neuropathy, ophthalmoplegia, M protein, agglutinins, and disialosyl antibodies syndrome; CIDP; chronic inflammator
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Lysosomal acid lipase deficiency; Cholesteryl ester storage disease (CESD); Wolman disease; Liver failure; Liver transplantation; Enzyme replacement therapy; Lysosomal storage disease; LAL-D; Lysosomal acid lipase deficiency; LSD; lysosomal storage diseas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Donor-specific antibodies; Chronic active antibody-mediated rejection; Kidney transplantation; Transplant glomerulopathy; Treatment; ABMR; antibody-mediated rejection; Anti-IL2R-ab; anti-interleukin-2 receptor antibody; ATG; anti-thymocyte globulin; CAABM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Basophil; mast cell; development; allergy; anaphylaxis; inflammation; autoimmune disease; infection; antigen presentation; IL-4; protease; APC; Antigen-presenting cell; CIU; Chronic idiopathic urticaria; CML; Chronic myeloid leukemia; EoE; Eosinophilic es
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Ultrasonography; Neuralgic amyotrophy; Proximal median neuropathy; Anterior interosseous nerve palsy; Hourglass-like appearance; AIN; anterior interosseous nerve; NA; neuralgic amyotrophy; IVIG; intravenous immunoglobulin; CMAPs; compound muscle action po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Abs; antibodies; AchR; muscle acetylcholine receptor; IVIg; intravenous immunoglobulin; MG; myasthenia gravis; MGFA-PIS; myasthenia gravis foundation of America-post interventional status; MGCS; myasthenia gravis composite scale; MuSK; muscle-specific tyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; MS; Multiple Sclerosis; PRIMS; Pregnancy In Multiple Sclerosis; EDSS; Expanded Disability Status Scale; DMT; disease modifying therapy; IVIg; intravenous immunoglobulin; GA; glatiramer acetate; INF; interferon; IM; intramuscular; EA; epidural analgesia; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Kawasaki disease; intravenous immunoglobulin; treatment; coronary artery aneurysm; cardiac outcomes; CAA; Coronary artery abnormality; IVIG; Intravenous immunoglobulin; KD; Kawasaki disease; RR; Risk ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Kawasaki disease; infants; coronary artery aneurysm; delayed diagnosis; AHA; American Heart Association; CHOC; Children's Hospital Orange County; CRP; C-reactive protein; KD; Kawasaki disease; IVIG; Intravenous immunoglobulin; LAD; Left anterior descendin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; AMR; antibody-mediated rejection; DSA; donor-specific antibody; HEL; high expression loci; IVIG; intravenous immunoglobulin; LEL; low expression loci; MFI; mean fluorescent intensity; NR; nonresponders; R; responders; SAB; single antigen bead Luminex® as
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Kawasaki disease; children; heart rate; corticosteroids; side effect; BT; Body temperature; CAL; Coronary artery lesions; HR; Heart rate; IVIG; Intravenous immunoglobulin; KD; Kawasaki disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Human parechovirus type 3; Neonates; Infants; Sepsis; Meningoencephalitis; Antibody; PCR; polymerase chain reaction; EV; enterovirus; HPeV; human parechovirus; CSF; cerebrospinal fluid; IVIG; intravenous immunoglobulin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; HI; haemagglutination inhibition; HPAI; highly pathogenic avian influenza; IVIg; intravenous immunoglobulin; NI; neuraminidase inhibition; WHO; World Health Organization; CSIRO; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization; ARRIVE; Animal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Biologics; asthma; urticaria; nasal polyps; mAbs; cytokines; IgE; CAPS; Cryopyrin-associated periodic syndrome; DPP-4; Dipeptidyl peptidase 4; FDA; US Food and Drug Administration; Feno; Fraction of exhaled nitric oxide; IVIG; Intravenous immunoglobulin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; ECMO; Extracorporeal membrane oxygenation; ARDS; Acute respiratory distress syndrome; SIMV-PRVC; Synchronized intermittent mandatory ventilation-pressure regulated volume control; CXR; Chest X-ray; CRP; C-Reactive protein; TLC; Total leukocyte count; ANC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; CK; creatine kinase; cN1A; cytosolic 5′-nucleotidase 1A; DM; dermatomyositis; HMGCR; 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase; IBM; inclusion body myositis; IIM; idiopathic inflammatory myopathy; IMM; immune-mediated myopathy; IVIG; intravenous i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; AL; immunoglobulin light chain; CIDP; chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy; CNDS; clinical neuropathy disability score; DADS-M; distal, acquired, demyelinating, symmetric neuropathy with M protein; INCAT; Inflammatory Neuropathy Cours
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Vascular leak; anaphylaxis; angioedema; intravenous immunoglobulin; Angpt-2; Angiopoietin 2; BOEC; Blood-outgrowth endothelial cell; EC; Endothelial cell; ECV; Extracellular volume; IVIG; Intravenous immunoglobulin; MGUS; Monoclonal gammopathy of unknown
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; DENV; dengue virus; DF; dengue fever; DHF; dengue hemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; ADE; antibody-dependent enhancement; HCV; hepatitis C virus; HTS; high-throughput screening; TNFα; tumor necrosis factor α; IFN; interferon; MCP-1; monocyte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; coronary artery abnormality; white blood cell; CAAs; Coronary artery abnormalities; IVIG; Intravenous immunoglobulin; KD; Kawasaki disease; NLR; Neutrophil-to-lymphocyte ratio; PLR; Platelet-to-lymphocyte ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Kawasaki disease; air pollution; environmental epidemiology; IVIG; Intravenous immunoglobulin; KD; Kawasaki disease; MSA; Metropolitan Statistical Area; PM2.5; Aerodynamic diameter ≤2.5-µm cutpoint; PMSA; Primary Metropolitan Statistical Area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; IVIg; Intravenous immunoglobulin; GBS; Guillain-Barré syndrome; CIDP; Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy; SIGN-R1; Specific ICAM3-grabbing nonintegrin related 1 receptor; sIVIg; α2,6 sialic acid enriched IVIg; uIVIg; α2,6 sialic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Allergy; Drug reactions; Steven-Johnson syndrome; Toxic epidermal necrolysis; AA-cADR; Antibiotic-associated cutaneous adverse drug reactions; AGEP; Acute generalized exanthematous pustulosis; BSA; Body surface area; cADR; Cutaneous adverse drug reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Primary immunodeficiency; Adults; CGD; Chronic granulomatous disease; CVID; Common variable immune deficiency; HSCT; Hematopoietic stem cell transplant; IVIG; Intravenous immunoglobulin; PID; Primary immune deficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; pediatrics; inflammatory heart disease; risk factors; resistance; CRP; C-reactive protein; EST; Parameter estimate from the regression model, representing the changein degrees Celsius for each hour since start of IVIG; IVIG; Intravenous immunoglobulin; KD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Antimicrobial agent; Immunocompromised host; Intravenous immunoglobulin; PcrV; Pneumonia; Pseudomonas aeruginosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ورﯾﺪی; Intravenous immunoglobulin; Antiphospholipid syndrome; Obstetric antiphospholipid syndrome; Catastrophic antiphospholipid syndrome; Prevention of thromboses