آشنایی با موضوع

الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری یا گرفتن نوار قلب (Electrocardiography) نوعی روش سنجش شاخص‌های قلبی در علوم و فناوری پزشکی است. ضربان قلب توسط یک پیام الکتریکی در گره ضربان ساز تولید می شود که در ادامه با بافت هادی قلب در کل دهلیز ها و بطن ها منتشر می گردد. حال اگر چرخه ضربان قلب را از طریق پوست ثبت کنیم یک منحنی ترسیم می شود که نوار قلب نامیده می شود. الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که پیام الکتریکی انقباض قلب را طی یک چرخه ضربان قلب از روی پوست دریافت می کند. الکترود های این دستگاه روی محل های مشخصی از پوست نصب می شوند و پیام الکتریکی را به صورت یک منحنی روی کاغذ یا صفحه نمایشگر نشان می دهد. الکتروکاردیوگرافی یا گرفتن نوار قلب، روشی برای بررسی فعالیت الکتریکی قلب از طریق ثبت سیر یک ایمپالس الکتریکی از منشا آن درگره‌سینوسی-دهلیزی می‌باشد، که باعث انقباض قلب می‌شود. یک نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام نموداری است که نشان‌دهنده فعالیت الکتریکی هر ضربان قلب و نیز ریتم ضربان‌های متوالی قلب می‌باشد.
در این صفحه تعداد 1191 مقاله تخصصی درباره الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; MeSH terms: Defibrillators; Implantable; Zolpidem; Arrhythmias; Cardiac; Electric countershock; Non-MeSH terms: phantom shock; Defibrillation; ATP; antitachycardia pacing; DFT; defibrillation threshold; EKG; electrocardiography; PS; phantom shock; ICD; im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; ECG; Electrocardiography; FOCUS; Focused cardiac ultrasound; Κ; Kappa; LEAP; Limited echo assessment project; PE; Physical examination; SSM; Selected student module; TTE; Transthoracic echocardiography; Echocardiography; Focused cardiac ultrasound; Valvu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; CT; computed tomography; ECG; electrocardiography; FSI; fluid-structure interaction; HOCM; hypertrophic obstructive cardiomyopathy; LV; left ventricle; LVOT; left ventricular outflow tract; LVOTG; left ventricular outflow tract gradient; MV; mitral valv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; BG; Blood Glucose; DCA; Dichloroacetate; ECG; Electrocardiography; EGFR; Estimated Glomerular Filtration Rate; FDG; Fluorodeoxyglucose; GKI; Glucose-Ketone Index; GKIC; Glucose-Ketone Index Calculator; HGCM; Highly Glycolytic Cancers and Metastases; KD-R;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; AAR; area at risk; DE-CMR; delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance imaging; ECG; electrocardiogram; ESA; infarct endocardial surface area; IS; infarct size; LV; left ventricle; MVO; microvascular obstruction; PCI; percutaneous coronary inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; ACS; acute coronary syndrome; CABG; coronary artery bypass grafting; CAD; coronary artery disease; CAG; coronary angiography; CPC; cerebral performance category; CPR; cardiopulmonary resuscitation; CXR; chest X-ray; ECG; electrocardiography; HCT; head com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; electrocardiography; test anxiety scale; autonomic nervous system; psychological stress; physiological reaction; psychological test; survey; questionnaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Echocardiography; Focused cardiac ultrasound; Education; Nurse screening; Health care access; ECG; Electrocardiography; FCU; Focused cardiac ultrasound; LVEF; Left ventricular ejection fraction; NURSEFCU; Nurse-performed focused cardiac ultrasound; PLAX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Stress; Electrocardiography; Biomarkers; Arthroplasty; Replacement; Knee; Estrés; Electrocardiografía; Biomarcadores; Artroplastia; Reemplazo; Rodilla;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Bronchodilator agents; Electrocardiography; GFF MDI; Pulmonary disease; Chronic obstructive; Holter monitoring; QT prolongation; AE; adverse event; AV; atrioventricular; BID; twice daily; BMI; body mass index; bpm; beats per minute; CI; confidence interva
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Stress; Electrocardiography; Biomarkers; Arthroplasty; Replacement; Knee; Estrés; Electrocardiografía; Biomarcadores; Artroplastia; Reemplazo; Rodilla;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; 5-FU; 5-fluorouracil; BNP; brain natriuretic peptide; CK; creatinine phosphokinases; CK-MB; creatinine phosphokinases-myocardial band; CV; cardiovascular; DYPD; dihydropyrimidine dehydrogenase; ECG; electrocardiography; EF; ejection fraction; FAC; fluoroa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; echocardiography-guided septal ablation; hypertrophic obstructive cardiomyopathy; percutaneous intramyocardial; radiofrequency septal ablation; ASA; alcohol septal ablation; CMR; cardiac magnetic resonance; CTA; computed tomography angiography; ECG; elect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Fabry disease; Diagnosis; Mutation; Management; Treatment; ACEI; angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB; angiotensin receptor blocker; AV; atrioventricular; α-Gal A; α-galactosidase A; CKD; chronic kidney disease; CNS; central nervous system; CT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Electrophysiological mapping; Reciprocating tachycardia; Ventricular preexcitation; Electrocardiography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; ANC; absolute neutrophil count; CK-MB; creatine kinase MB; CRP; C-reactive protein; ECG; electrocardiography; ESR; erythrocyte sedimentation rate; FDA; US Food and Drug Administration; NT-proBNP; N-terminal pro-brain natriuretic peptide; REMS; Risk Evalua
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; ASL; Arterial Spin Labeling; CBF; cerebral blood flow; CSF; cerebrospinal fluid; ECG; electrocardiography; FFE; Fast Field Echo; GraSE; gradient spin echo; PCA; phase contrast angiography; pCASL; pseudo-continuous Arterial Spin Labeling; PLD; post labelin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; ARVC; ARVD; diagnosis; genetics; imaging; 2D; 2-dimensional; 3D; 3-dimensional; 4D; 4-dimensional; ARVC/D; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia; CT; computed tomography; DCM; dilated cardiomyopathy; ECG; electrocardiography; LBBB; lef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Echocardiography; Contrast; Guidelines; Imaging; 2D; Two-dimensional; 3D; Three-dimensional; ASE; American Society of Echocardiography; CAD; Coronary artery disease; CHD; Congenital heart disease; CMRI; Cardiac magnetic resonance imaging; COR; Class of re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; 2-D; Two-dimensional; CV; Coefficient of variation; ECG; Electrocardiography; ICC; Intra-class correlation coefficient; LAp4Ch; Left apical four-chamber; LV; Left ventricle; RP4Ch; Right parasternal four-chamber; ROI; Region of interest; SD; Standard devi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; BP; Blood pressure; BMI; Body mass index; CHD; Coronary heart disease; CRF; Cardiorespiratory fitness; CV; Cardiovascular; CVD; Cardiovascular disease; ECG; Electrocardiography; HF; Heart failure; HTN; Hypertension; LV; Left ventricular; LVH; Left ventric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; BOLD; Blood Oxygen Level Dependent; CA IX; Carbonic anhydrase 9; ECG; Electrocardiography; EPO; Erythropoietin; EPR; Electron paramagnetic resonance; HIF; Hypoxia-inducible Factor; IHD; Ischaemic heart disease; IR; Infrared; LOX; Lysyl oxidase; MOBILE; Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; ANS; autonomic nervous system; CNS; central nervous system; ECG; electrocardiography; EEG; electroencephalography; HF; high frequency; HRV; heart rate variability; LF; low frequency; NREM; non-REM; PSG; polysomnography; REM; rapid-eye-movement; SNA; sympa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; Pediatric; Cardio-pulmonary resuscitation; Out of hospital cardiac arrest - shockable rhythm; Automated external defibrillator; Coronary artery agenesis; AED; Automated External Defibrillator; AHA; American Heart Association; ALCAPA; Anomalous left main c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; 2D-ECHO; two dimensional-echocardiogram; ACE; angiotensin converting enzyme; ANCOVA; analysis of covariance; ARBs; angiotensin receptor blockers; CHF; chronic heart failure; DPP; double pressure product; ECG; electrocardiography; EF; ejection fraction; FA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروکاردیوگرافی یا قلب‌نگاری; FC; filter convolution; dFOV; displayed field of view; CT; computed tomography; LDCT; spiral non-gated low-dose lung computed tomography; BHC; beam hardening correction; CAC; coronary artery calcification; CAD; coronary artery disease; ECG; electrocardiog