آشنایی با موضوع

اینترلوکین‌ها (interleukin) سایتوکاینهای ساخته شده توسط انواع گویچه‌های سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند. این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند مانند اینترلوکین ۱۷. این پروتئینها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند. تعدادی از اینترلوکین ها شامل: اینترلوکین ۱ یک خانواده مهم از اینترلوکین‌های بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شوند و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارند. اینترلوکین‌های گروه یک از سلولهای درشت‌خوار، لنفوسیت‌های بی، مونوسیت و سلول‌های دندریتیک ترشح می‌شوند و بر سلولهای لنفوسیت، درشت‌خوار و سلول کشنده طبیعی مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر گویچه‌های سفید، ایجاد التهاب و رهاشدن پروتئین فاز حاد (Acute-phase protein) است. IL-1α و IL-1β از معروفترین اعضای این خانواده هستند. اینترلوکین ۲ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبول‌های سفید ترشح می‌شود و در پاسخ‌های التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین دو از سلول‌های لنفوسیت تی کمک‌کننده ترشح می‌شود و بر سلول‌های لنفوسیت تی، لنفوسیت‌های بی، سلول کشنده طبیعی، درشت‌خوار و الیگودندروسیت مؤثر است. اصلی‌ترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریع‌تر لنفوسیت تی است. اینترلوکین ۳ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین سه از سلولهای لنفوسیت تی کمک‌کننده، ائوزینوفیل، ماست سل و سلول کشنده طبیعی ترشح می‌شود و بر سلولهای پیش‌ساز خونی و ماست سل مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر گویچه سرخ و گرانولوسیت و رهاشدن هیستامین است. اینترلوکین ۴ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین چهار از سلولهای لنفوسیت تی، درشت‌خوار، ماست سل و سلول کشنده طبیعی ترشح می‌شود و بر سلولهای لنفوسیت مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر پادتن جی و پادتن ای است اینترلوکین ۵ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبول‌های سفید ترشح می‌شود و در پاسخ‌های التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین پنج از سلول‌های لنفوسیت تی کمک‌کننده ماست‌سل و ائوزینوفیل ترشح می‌شود و بر سلول‌های ائوزینوفیل و لنفوسیت بی مؤثر است. اصلی‌ترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید IgA است به زبان‌های دیگر مطالعه کنید اینترلوکین ۶ یکی از اینترلوکین‌های مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین شش از سلولهای درشت‌خوار، لنفوسیت تی کمک‌کننده، لنفوسیت‌های بی و آستروسیت ترشح می‌شود و بر سلولهای پلاسماسل و لنفوسیت مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز سریعتر پلاسما سل‌ها و تولید بیشتر پادتن است. و. . .
در این صفحه تعداد 2183 مقاله تخصصی درباره اینترلوکین‌ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اینترلوکین‌ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; DKD, diabetic kidney disease; T2DM, type 2 diabetes mellitus; IL, interleukin; TNF-α, tumor necrosis factor-alpha; IFN-γ, interferon-gamma; uAlb, urinary albumin excretion; uACR, urinary albumin/creatinine ratio; HbA1c, glycated hemoglobin; CKD-EPI, Chron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; MCNS, minimal change nephrotic syndrome; IL, interleukin; GBM, glomerular basement membrane; CD, cluster of differentiation; INS, idiopathic nephrotic syndrome; RSV, respiratory syncytial virus; Flu, influenza virus; PIV, parainfluenza virus; PBMC, periph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; TLRs, Toll like receptors; IL, Interleukin; TNF, Tumour necrosis factor; MAF, Minor allele frequencyToll-like receptors; Genotypic distribution; Single nucleotide substitution; Healthy Spanish women
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; APC, Antigen-presenting cell; IL, Interleukin; Lfc, Lactoferricin; LPS, Lipopolysaccharide; PAMP, Pathogen-associated microbial pattern; PMN, Polymorphonuclear neutrophil; Tf, Transferrin; TLR, Toll-like receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Palmitic acid; Oleic acid; Functional magnetic resonance imaging; Cytokines; Brain activationFA, fatty acid; fMRI, functional magnetic resonance imaging; HOA, low PA, high OA diet; HPA, high PA diet; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MUFA, monouns
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; APC, allophycocyanin; CKD, chronic kidney disease; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FITC, fluorescein isothiocyanate; IFN, interferon; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LPS, lipopolysaccharide; mAb, monoclonal antibody; MFI,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; DM, diabetes mellitus; CV, cardiovascular; IL, interleukin; IGF-1, insulin-like growth factor-1; miRNA, micro RNA; NF-κB, nuclear factor κB; PPARγ, peroxisome proliferator-activated receptor γ; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; ROS, reactive oxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; TLR, Toll-like receptor; TB, tuberculosis; BCG, Bacillus Calmette–Guérin; IL, Interleukin; T-bet, T box transcription factor; Eomes, Eomesodermin; Mtb, Mycobacterium tuberculosis; DCs, dendritic cells; TCM, T central memory; CFU, colony forming units; ELI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; AGP, α-1-acid glycoprotein; CRP, C-reactive protein; F, female; IL, interleukin; LOD, limit of detection; M, male; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCV, mean corpuscular volume; sTFR, soluble transferrin receptor; TIBC, total iron binding capacity; TSAT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; BMI, Body mass index; CRP, C-reactive protein; GWG, Gestational weight gain; Hb, Hemoglobin; IFN, Interferon; IL, Interleukin; MNC, Mononuclear cell; RBC, Red blood cell; RDW, RBC distribution width; Th, T-helper; TNF, Tumor necrosis factor; WBC, White bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Biliary atresia; Inflammation; Kasai portoenterostomy; Immune response; MicrochimerismCMV, cytomegalovirus; T cells, T-regs regulatory; RT-PCR, reverse-transcriptase polymerase chain reaction; IL, interleukin; FISH, fluorescent in situ hybridization; ERCP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Atopic dermatitis; Fermented foods; Processed foods; Meats; VegetablesAD, atopic dermatitis; BMI, body mass index; CC, coffee, chocolate, and ice cream; CI, confidence interval; FF, fermented foods; IL, interleukin; KNHANES, Korean National Health and Nut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Asthma; Airway remodeling; Azithromycin; MacrolideOVA, ovalbumin; LPS, lipopolysaccharide; BAL, bronchoalveolar lavage; AHR, airway hyperresponsiveness; IL, Interleukin; MAPK, mitogen-activated protein kinases; NF, nuclear factor; BRP, breast regression p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; IAP, intestinal alkaline phosphatase; DMEM, Dulbecco's modified minimum essential medium; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MEF, mouse embryonic fibroblast; RT-PCR, real-time polymerase chain reaction; TEER, transepithelial electrical resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; BT, body temperature; CBZ, carbamazepine; HPL, haloperidol; HT, hypothalamus; IL, interleukin; IMP, imipramine; LIT, lithium; LPS, lipopolysaccharide; NFκB, nuclear factor κ B; P-p65, phosphorylated-p65; PGE2, prostaglandin E2; TNF-α, tumor necrosis facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CRH, corticotrophin releasing hormone; CORT, corticosterone; EPM, elevated plus maze; Fepsp, field excitatory postsynaptic potential; FST, forced swim test; HPAA, hypothalamic–pituitary–adrenal axis; GABA, γ-aminobutyric acid; IL, interleukin; LPS, lipopo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Diet quality; Almonds; Immunity; Microbiota; Healthy Eating IndexASA24, Automated Self-Administered 24-Hour Dietary Recall; GSRS, Gastrointestinal Symptom Response Scale; HEI, Healthy Eating Index; IgA, immunoglobin A; IL, interleukin; LAB, lactic acid ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ANOVA, analysis of variance; AOPP, advanced oxidation of protein product; CAT, catalase; CB, cerebellum; EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid; GD, gestational day; GSH, glutathione; HC, hippocampus; HT, hypothalamus; IL, interleukin; LPS, lipopolysacchar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ASD, autism spectrum disorders; DHASCO, docosahexaenoic acid-rich single-cell oil; GD, gestational day; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MIA, maternal immune activation; P, postnatal day; Poly I:C, polyriboinosinic-polyribocytidilic acid; RBC, re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ACC, Acetyl-CoA carboxylase; AMPK, AMP-activated protein kinase; Cpt, Carnitine palmitoyltransferase; EF, Ejection fraction; eNOS, Endothelial nitric oxide; FAO, Fatty acid oxidation; FS, Fractional shortening; GLUT, Glucose transporter; IL, Interleukin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Asn, Asparagine; bLF, Bovine lactoferrin; BSA, Bovine serum albumin; ERK, Extracellular signal-regulated kinase; GI, Gastrointestinal; hLF, Human lactoferrin; IFN, Interferon; IL, Interleukin; LFR, Lactoferrin receptor; MLN, Mesenteric lymph node; mRNA, M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Steatohepatitis; treatmentASBT, apical sodium-dependent bile acid transporter; CB1, Cannabinoid 1; CCR, chemokine (C-C motif) receptor 2; EPA, eicosapentaenoic acid; FDA, Food and Drug Administration; GLP1, glucagon-like peptide-1; IL, interleukin; LDL, l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CTL, cytotoxic T lymphocytes; CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4; CRD, carbohydrate-recognition domain; DCs, dendritic cells; EC, endothelial cell; IL, interleukin; LacNAc, N-acetyllactosamine; LAG-3, MDSCs, myeloid-derived suppressor cells; MHC, ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; APC, allophycocyanin; CFU, colony forming unit; FBS, fetal bovine serum; FITC, fluorescein isothiocyanate; IL, interleukin; HKLM, heat-killed listeria monocytogenes; LPS, lipopolysaccharide; TLR, toll-like receptor; mAb, monoclonal antibody; MFI, mean flu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; UC, Ulcerative Colitis; CD, Crohn's Disease; IL, Interleukin; GALT, Gut-Associated Lymphoid Tissue; ADA, Adenosine Deaminase; APC, Antigen Presenting Cells; NF-KB, Nuclear Factor Kappa B; IFN, Interferon; DSS, Dextran Sodium Sulfate; STAT, Signal Activato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CIDP, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy; MADSAM, multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy; GBS, Guillain–Barré syndrome; IL, interleukin; FGF-2, fibroblast growth factor-2; G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; autoinflammatory; chronic recurrent multifocal osteomyelitis; neutrophilic dermatoses; palmoplantar pustulosis; synovitis-acne-pustulosis-hyperostosis-osteitisCRMO, chronic recurrent multifocal osteomyelitis; IL, interleukin; NIH, National Institutes of H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; VTE, venous thromboembolism; DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism; RDW, red blood cell distribution width; MCV, mean corpuscular volume; TNF, tumour necrosis factor; IL, interleukin; CRP, C Reactive Protein; SD, standard deviation; OR, odds r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CNS, Central Nervous System; DOPA, dopamine; D2R, DOPA receptor; GABA, gamma-aminobutyric acid; HPA, hypothalamic–pituitary–adrenal; IDO, indoleamine 2,3-dioxygenases; IFN, interferon; IL, interleukin; IS, immune system; KYNA, kynurenic acid; L-KIN, l-kyn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ERK, extracellular signal-regulated kinase; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; HNE, human neutrophil elastase; IL, interleukin; MAPK, mitogen-activated protein kinase; PAR-2, protease-activa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ETS, erythroblast transformation-specific; GO, gene ontology; IFNs, interferons; IL, interleukin; JAK-STAT, Janus kinase-STAT; MAPK, mitogen-activated protein kinase; MCODE, molecular complex detection; NF-κB, nuclear factor kappa B; PIN, protein interact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; AEA, arachidonoyl ethanolamide; 2-AG, 2-arachidonoylglycerol; CB1, cannabinoid receptor 1; CB2, cannabinoid receptor 2; FAAH, fatty acid amide hydrolase; FLS, fibroblastlike synoviocyte; IFN, interferon; IL, interleukin; MMP, matrix metalloproteinase; RA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CSC, cancer stem cell; ECM, extracellular matrix; EMT, epithelial-mesenchymal transition; IL, interleukin; MDSC, myeloid-derived suppressor cells; miRNA, microRNA; PSC, pancreatic stellate cells; Shh, Sonic hedgehog; SMA, smooth muscle actin; VEGF, vascul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CCR7, Chemokine (C–C motif) receptor 7; CXCL10, Chemokine (C–X–C motif) ligand 10; HMGB1, High mobility group box 1; IF-γ, Interferon gamma; IL, Interleukin; LPS, Lipopolysaccharide; MCP3, Monocyte chemotactic protein-3; MOI, Multiplicity of infection; MR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Anti-inflammatory; Clinical trial; Depression; Immune; NSAIDNSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX, cyclooxygenase; RCT, randomised controlled trial; DSM, Diagnostic and Statistical Manual; TNF, tumour necrosis factor; IL, interleukin; IFN, in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Age; Asthma; Childhood; Cytokine; Virus detectionECP, eosinophil cationic protein; FGF, fibroblast growth factor; G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IL, interleukin; IFN, interferon; IP,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HNE, human neutrophil elastase; IL, interleukin; IFN, interferon; MAPK, mitogen-activated protein kinase; NETs, neutrophil extracellular traps; PMA, phorbol myristate acetate; PAR-2, protease-activated receptor-2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; IL, interleukin; IFN, interferon; GM–CSF, Granulocyte Macrophage–Colony Stimulating Factor; c-aAbs, cytokine autoantibodies; Kav, avidity constant; Bmax, maximal antibody binding capacity; MFI, mean fluorescence activityAutoantibodies; Multiplex assay; Bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; GM-CSF, granulocyte–macrophage colony-stimulating factor; HNE, human neutrophil elastase; ICAM-1, intercellular adhesion molecule-1; IL, interleukin; MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1; M-CSF, macrophage colony-stimulating factor; PAR-2, protease-a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Macrophages; Shock waves; Inflammation; ALOX15CCL, CC chemokine ligand; CCR, CC chemokine receptor; CXCL, CXC chemokine ligand; ESWT, extracorporeal shock wave therapy; IL, interleukin; IFN, interferon; LPS, lipopolysaccharide; SW, shock waves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; DMEM, Dulbecco's modified eagle medium; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; HF, heart failure; IL, interleukin; PWM, pokeweed mitogen; TLR, toll-like-receptor; TNF-α, tumor necrosis factor α; VEGF-C, vascular endothelial growth factor C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Cholestasis; Adaptive Immunity; Neonatal AutoimmunityAg, antigen; APC, antigen presenting cell; BA, biliary atresia; BCR, B-cell receptor; CD, cluster of differentiation; GST, glutathione S-transferase; IFN, interferon; IL, interleukin; NK, natural killer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Cell line; Cytokine; Inflammation; Placenta; Toll-like receptor; TrophoblastCT, threshold cycle; FBS, fetal bovine serum; FC, fold change; IFN, interferon; IL, interleukin; IP, interferon-γ-inducible protein; P3CSK4, Pam3CysSerLys4; FSL-1, Pam2CGDPKHPKSF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; AA, aplastic anemia; BM, bone marrow; CR, complete response; EBI3, Epstein–Barr virus-induced protein 3; IFN-γ, interferon-γ; IL, interleukin; IST, immunosuppressive therapy; Non-SAA, non-severe AA; PB, peripheral blood; PBMCs, peripheral blood mononuclea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Obesity; Weight loss; Inflammatory response; Cell-mediated immune responseCon A, concanavalin A; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HMW, high molecular weight; IFN, interferon; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; PBMC, peripheral blood mononu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Ag, antigen; BCR, bromocriptine; CNS, central nervous system; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IFN-γ, interferon-γ; Ig, immunoglobulin; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; gut microbiome; inflammation; cirrhosis; dysbiosisCDR, cirrhosis dysbiosis ratio; fMRI, functional MRI; HE, hepatic encephalopathy; IL, interleukin; LGG, Lactobacillus GG strain; LPO, left parietal operculum; MELD, model for end stage liver disease; MHE,