آشنایی با موضوع

محلول نمک فسفات با خاصیت بافری(به انگلیسی phosphate-buffered saline) به اختصار PBS یک محلول بافر است که معمولأ در تحقیقات زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. PBS یک محلول نمکی با پایه آبی است که متشکل از سدیم کلرید، سدیم فسفات و در بعضی فرمول‌ها پتاسیم کلرید و پتاسیم فسفات می‌باشد. بافرهای گروه‌های فسفات دار کمک به ثابت ماندن pH می‌کنند. فشـار اسمـزی و غلظت‌های یونی محلول PBS تقریبأ از همه نظر باید با شرایط بدن انسان یکسان باشد. بافر سیستم یا محلولی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن (باز قوی) و یا از یک باز ضعیف و نمک آن (اسید قوی) تشکیل می شود. خاصیت سیستم یا محلول بافری این است که PH آن در اثر افزایش مقدار کم اسید قوی (H+ ) و یا باز قوی (OH-) زیاد تغییر نمی کند. PH خون و سایر مایعات بدن در مقابل افزایش یون H+ و یا یون OH- تغییرات اندکی دارد. به طوری که همواره آن در محدوده ی ثابتی (۷٫۴۳- ۷٫۳۴) تغییر می کند از سیستم های بافری بدن می توان موارد زیر را نام برد: الف ـ سیستم کربنات ـ بی کربنات ب ـ سیستم فسفات ـ بی فسفات ج ـ پروتئین های سلول حدودی را که یک بافر می تواند مانع از تغییرات PH محیط گردد قدرت بافری می نامند که بستگی به غلظت اجزا سازنده آن بافر دارد. به عبارت دیگر سیستم یا محلول بافری تا حدودی می تواند نسبت به افزایش اسید یا باز مقاومت نموده و PH آن زیاد تغییر نکند. محدوده ای را که یک سیستم بافری می تواند مقاومت نماید محدوده عمل بافر گویند که تقریبا برای کلیه بافرها در PH معادل۱ ±PH=PK می باشد. در یک محلول بافر تفکیک اسید به حالت تعادل رسیده و نمک آن نیز به طور کامل یونیده می شود چنانچه به این مخلوط تعادلی اسید اضافه کنیم یون +H حاصل از تفکیک اسید تعادل را دچار آشفتگی می‌کند تعادل طبق اصل لوشاتلیه در جهت مصرف این یون بوتولید HA حرکت میکند در این بین نمک اسید ضعیف تامین کننده منبع فراوان یون های -A برای تبدیل یون -A به اسید است. pH بافر: بافرها را می توان مطابق فرمول زیر تعیین کرد به این رابطه رابطه هندرسن ـ هسل باخ میگویند. (pH = pKa + log(A-/HA بر اساس این رابطه مشخص است که هرگاه غلظت نمک یایون -A با غلظت اسید HA برابر باشد PHبرابر pKa میشود ظرفیت بافر: اگرچه بافرها در مقابل افزایش اسید یا باز مقاومت می‌کنند ولی هر بافر ظرفیت معینی داشته و بیشتر از آن یارای مقاومت در مقابل تغییر PH ندارد معمولا بافر هایی که نسبت غلظت اسید و نمک در ان ۱: ۱ است بیشترین ظرفیت دارند روشهای تهیه بافر: یک سیستم بافرمی تواند مقدارقابل توجهی اسید یا باز رابدون آنکه تغییر عمده ای در PH محلول رخ دهد جذب نماید محلول های بافر از مخلوط یک اسید ضعیف با نمک آن و یا محلول باز ضعیف با نمک آن تهیه می شوند. و زمانی بیشترین کارایی رادارند که غلظت اسید ضعیف با باز مزدوجش ( HA و A- ) و یا غلظت باز ضعیف با اسید مزدوجش MOH و M+ برابر باشد. محلولهای بافر در حیات ما بسیار با اهمیت می باشند. از جمله خون یک بافر بسیارمهم است که باعث می شود PH محیط بدن در مقابل مواد غذایی متنوع و یا داروهایی که می خوریم، ثابت بماند.
در این صفحه تعداد 3715 مقاله تخصصی درباره محلول نمک فسفات با خاصیت بافری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محلول نمک فسفات با خاصیت بافری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; T-box; Neural differentiation; Heart development; ES cells; Mesodermal differentiationmESCs, mouse ES cells; Eomes, eomesodermin; EBs, embryoid bodies; cTnT, cardiac troponin T; PBS, phosphate-buffered saline; dox, doxycycline; FBS, fetal bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; aa, amino acid; cDNA, complementary deoxyribonucleic acid; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium; FCS, fetal calf serum; HR, heptad-repeat; NT, neutralization test; PEDV, porcine epidemic diarrhea virus; PBS, phosphate-buffered saline; RT-PCR, reverse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CD, celiac disease; moAb, monoclonal antibody; GIP, gluten immunogenic peptides; PBS, phosphate-buffered saline; HRP, horseradish peroxidase; AAEM, anti-endomysial antibody; AATG, anti-tissue transglutaminase antibody; HLA, human leukocyte antigen; PBMCs,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CGRP, calcitonin gene-related peptide; DRG, dorsal root ganglia; LI, like immunoreactive; NANC, non-adrenergic non-cholinergic nerves; NGF, nerve growth factor; nNOS, neuronal nitric oxide synthase; NPY, neuropeptide Y; PBS, phosphate-buffered saline; p75
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; PBS, Phosphate-buffered saline; KO, knock-out; NAC, N‐acetyl‐L‐cysteine; MEM, minimum essential mediaOrgan culture; Ex vivo; Filter culture; Agar block culture; Hanging drop; Culture conditions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; bFGF, basic fibroblast growth factor; IL-6, interleukin 6; IL-10, interleukin 10; NO, nitric oxide; PBS, phosphate-buffered saline; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS, fetal bovine serum; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; LED, light-emitti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; Aortic valve; Implantation; Mesenchymal stem cell; Tissue-engineered vascular graftAVC, Aortic valve conduit; MSC, Bone marrow-derived mesenchymal stem cell; ECM, Extracellular matrix; SDS, Sodium dodecyl sulfate; PBS, Phosphate-buffered saline; SMA, Smoo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ascending aorta; aortic valve; bacterial infection; cryopreserved human allograft; infective endocarditis; prosthetic graft infectionCHA, cryopreserved human allograft; OD600nm, optical density; PBS, phosphate-buffered saline; SEM, scanning electron micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ACA, Allium cepa agglutinin; ASA, Allium sativum agglutinin; COX-2, cyclooxygenase-2; CP, cyclophosphamide; Hb, hemoglobin; LPS, lipopolysaccharide; LYM, lymphocytes; NO, nitric oxide; PBS, phosphate-buffered saline; PECs, peritoneal exudates cells; SRBC,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; MCAO, middle cerebral artery occlusion; MCTs, monocarboxylate transporters; PBS, phosphate-buffered saline; rCBF, regional cerebral blood flow; TBS, Tris-Buffered-Salineastrocyte; neuron; microvessel; monocarboxylate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; RBCs, red blood cells; SPR, surface plasmon resonance; PBS, phosphate-buffered saline; LED, light-emitting deviceBlood typing; Immunoassay; Hemagglutination; Waveguide-mode sensor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; iPS cells, induced pluripotent stem cells; MSCs, mesenchymal stem cells; ES cells, embryonic stem cells; bFGF, basic fibroblast growth factor; DMEM, dulbecco’s modified eagle’s medium; KSR, knockout serum replacement; PBS, phosphate-buffered saline; PFA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ROS, reactive oxygen species; Nox, NADPH oxidase; MEM, Eagle’s minimal essential medium; cyt.b558, cytochrome b558; RacQ61L, Rac(Q61L, C189S); p67N–p47N, p67phox(1-210)-p47phox(1-286); PBS, phosphate-buffered saline; PIPES, piperazine-N,N′-bis(ethanesulfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; Chemical vapor deposition; Nickel foam; Graphene foam; Uric acid; Ascorbic acid; BiosensorUA, uric acid; AA, ascorbic acid; CVD, chemical vapor deposition; GF, graphene foam; 3D, three-dimensional; ITO, indium tin oxide; PBS, phosphate-buffered saline; XR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; Isothermal chemical denaturation; Protein conformational equilibrium; Thermodynamic linkage equilibrium and aggregation; Denatured state aggregationbCA-II, bovine carbonic anhydrase isozyme II; PBS, phosphate-buffered saline; GdnHCl, guanidinium HCl; l-Ar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; EFS, electrical field stimulation; GE, gastric emptying; i.c.v., intracerebroventricular; i.p., intraperitoneal; PBS, phosphate-buffered saline; TTX, tetrodotoxinNeuronostatin; Food intake; Gastric emptying; Intestinal transit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; PAD, peripheral artery disease; CLI, critical limb ischemia; MI, myocardial infarction; ECM, extracellular matrix; SDS, sodium dodecyl sulfate; PenStrep, penicillin/streptomycin; IPA, isopropyl alcohol; PBS, phosphate-buffered saline; dsDNA, double-strand
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ACTH, adrenocorticotropic hormone; DRN, dorsal raphe nucleus; 5-HT, serotonin; 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid; HPA, hypothalamic-adrenal axis; GLP-2, glucagon-like peptide-2; LPS, lipopolysaccharide; PBS, phosphate-buffered saline; PCPA, p-chloropheny
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium; DMSO, dimethyl sulfoxide; DPBS, Dulbecco’s phosphate-buffered saline; FBS, fetal bovine serum; PBS, phosphate-buffered saline; PDGF, Platelet-derived growth factorAfrica; Franz diffusion cell; Snake venom; Wound h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CORT, corticosterone; HRM, heterozygous reeler mice; CI-10, corticosterone + 10 mg/kg imipramine; CI-15, corticosterone + 15 mg/kg imipramine; PBS, phosphate-buffered saline; DCX, doublecortin SSRI - serotonin specific reuptake inhibitorAntidepressant; Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; PBS, phosphate-buffered saline; DAB, diaminobenzidineWound age; Angiogenesis; Lymphatic regeneration; D2-40
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; c, corrected; CGRP, calcitonin gene-related peptide; DRG, dorsal root ganglion; E, embryonic day; NT-3, neurotrophin-3; PBS, phosphate-buffered saline; s.d., standard deviation of the mean; TrkC, neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3; uc, uncorrect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ASMA, alpha-smooth muscle actin; CB, carotid body; CSNA, cervical sympathetic nerve activity; DBH, dopamine beta-hydroxylase; HR, HEPES-buffered Ringer’s solution; LEL, Lycopersicon esculentum lectin; NA, noradrenaline; PBS, phosphate-buffered saline; ROI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ECM, extracellular matrix; CNS, central nervous system; NSCs, neural stem cells; GFAP, glial fibrillary acidic protein; PBS, phosphate-buffered saline; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole; H&E, hematoxylin and eosin; SDS, sodium deoxycholate solution; GAG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; LDLN, lung draining lymph nodes; BALF, bronchoalveolar lavage fluid; NPs, nanoparticles; OVA, Ovalbumin; PBS, phosphate-buffered saline; ROS, reactive oxygen species; ECP, eosinophilic cationic proteinIron oxide; α-Fe2O3; Hematite; Inflammation; Reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; bFGF, basic fibroblast growth factor; FBS, fetal bovine serum; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; HMEC-1, human microvascular endothelial cells; PBS, phosphate-buffered saline; VEGF, vascular endothelial growth factorAromatic-turmerone; Angi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; EAU, experimental autoimmune uveitis; CFA, complete Freund's adjuvant; PBS, phosphate-buffered saline; IRBP, interphotoreceptor retinoid-binding protein; mLN, mesenteric lymph nodeRat; Uveitis; Relapsing–remitting autoimmunity; Oral tolerance; T cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; αsyn, alpha-synuclein; CK, casein kinase; GFP, green fluorescent protein; LDH, lactate dehydrogenase; LRRK2, leucine-rich repeat kinase 2; MPP+, 1-Methyl-4-phenylpyridinium; n.s, not significant; PD, Parkinson's disease; PBS, phosphate-buffered saline; SN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; TLR4, Toll-like receptor 4; PDB, Protein Data Bank; cyno, cynomolgus monkey; LPS, lipopolysaccharide; CDR, complementarity-determining region; BLI, Bio-Layer Interferometry; SPR, surface plasmon resonance; PBS, phosphate-buffered saline; BSA, bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; AAs, amino acids; GSH, glutathione; NPs, nanoparticles; Tpy, terpyridine; Trp, tryptophan; His, histidine; Ala, alanine; Asp, aspartic acid; Cys, cysteine; ICT, intramolecular charge-transfer; THF, tetrahydrofuran; PBS, phosphate-buffered saline; PET, pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; WT, wildtype; CTX-1, C-telopeptide of type I collagen; HH, hemochromatosis; HFE, hemochromatosis; BMP, bone morphogenetic protein; PBS, phosphate-buffered saline; OD, optical density; ROS, reactive oxygen speciesHepcidin deficiency; Iron overload; Bone re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ELISA, enzyme linked immunosorbent assay; IA, immunoassay; RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction; MSD, Meso Scale Discoveries; PBS, Phosphate-Buffered Saline; IL, interleukin; IFN, interferon; GM-CSF, granulocyte–macrophage colony-stimul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; BMMCs, bone marrow mononuclear cells; MAF, middle-aged females; MAM, middle-aged males; PBS, phosphate-buffered saline; PID, post-ischemic days; SHR-SP, stroke-prone spontaneously hypertensive rats; TTC, 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride; YF, young fem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; AP, alkaline phosphatase; MCAO, middle cerebral artery occlusion; NCCa-ATP channel, Ca2+-activated; [ATP]i, sensitive nonspecific cationchanne1; PBS, Phosphate-buffered saline; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SUR, sulfonylurea rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; BALF, bronchoalveolar lavage fluid; ChE, cholinesterase; MMP-9, matrix-metalloproteinase-9; PBS, phosphate-buffered saline; sPLA2, secretory phospholipase A2; RCA, ricinus communis agglutinin; VEGF, vascular endothelial growth factor; XO, xanthine oxidase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CoCl2, cobalt chloride; OA, oleanolic acid; CNS, central nervous system; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; SS, saline solution; i.p, intraperitoneal; PB, phosphate buffer; PBS, phosphate-buffered saline; GFAP, glial fibrillary acidic protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CIPN, chemotherapy-induced peripheral neuropathy; GFAP, glial fibrillary acidic protein; PBS, phosphate-buffered saline; SEM, standard error of the mean; SNL, spinal nerve ligationastrocytes; microglia; oxaliplatin; bortezomib; minocycline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ADAMs, a disintegrin and metalloproteases; ECM, extracellular matrix; GFAP, glial fibrillary acidic protein; MMPs, matrix metalloproteinases; PBS, phosphate-buffered saline; TBS-T, Tris-buffered saline with tween-20extracellular matrix; facial nerve axoto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ANOVA, analysis of variance; ANCOVA, analysis of covariance; BLA, basolateral amygdala; DAB, diaminobenzidine; DCX, doublecortin; DG, dentate gyrus; E2, 17β-estradiol; LD, light/dark; OB, olfactory bulb; PBS, phosphate-buffered saline; PCx, piriform corte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; HA, hydroxyapatite; PCL, poly(ε-caprolactone); PLA, poly(lactic acid); PGA, poly(glycolic acid); PLGA, poly(lactic-co-glycolic acid); SBF, simulated body fluid; PBS, phosphate-buffered saline; SMCs, smooth muscle cells; FAK, focal adhesion kinase; pFAK, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; 4-HNE, 4-hydroxy-2-nonenal; AC, alternating current; ANOVA, analysis of variance; ELF-EFs, extremely low-frequency electric fields; ERPs, event-related potentials; MMN, mismatch negativity; PBS, phosphate-buffered saline; SOD, synthesis of superoxide dism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; BSA, bovine serum albumin; DG, dentate gyrus; PBS, phosphate-buffered saline; PND, postnatal dayscaffeine; adenosine; memory; psychostimulants; anxiety; BDNF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; MB, Millonigs’s buffer; PBS, phosphate-buffered saline; SE, status epilepticus; SG, supragranularphysical exercise; status epilepticus; immature brain; brain development; epil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; 5-HT, 5-hydroxytryptamine; PBS, phosphate-buffered saline; PEX, peroxisome biogenesis; SEM, standard error of the mean; TPH2, tryptophan hydroxylase-2; ZS, Zellweger syndromeZellweger syndrome; PEX13 brain mutant; raphe nuclei; serotonin; gliosis; apoptos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; DIC, differential interference contrast; DoG, difference of Gaussian(s); FWHM, full-width at half maximum; GB, Gaussian-blurring; LED, light-emitting diode; MAP2, microtubule-associated protein 2; PBS, phosphate-buffered saline; ROI, region-of-interest; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; PBS, phosphate-buffered saline; PFA, paraformaldehyde; SOX9, (sex determining region Y)-box 9; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole nuclear stain; A/G, agarose/gelatinEmbedding; Sectioning; Orientated sample; Agarose; Immobilisation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; IL, interleukin; I-FABP, intestinal fatty acid binding protein; 8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; PBS, phosphate-buffered saline; RA, room air; ZO, zonula occludensHyperoxia; Intestinal fatty acid binding protein; Occludin; Zonula occludens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; HBsAg-S, hepatitis B surface antigen S; PBS, phosphate-buffered saline; ELISA, enzyme-linked immunosorbent; PMSG, assay pregnant mare serum gonadotropin; PRID, progesterone releasing intravaginal device; GnRH, gonadotropin-releasing hormoneInhibin; Vaccin