آشنایی با موضوع

مرگ و میر مادران به مرگ ناشی از عوارض حاملگی یا زایمان اشاره دارد. از سال 1990 تا سال 2015، بر اساس برآوردهای بین سازمان ملل متحد میزان مرگ و میر جهانی مادران 44 درصد کاهش پیدا کرد، یعنی از 385 مورد مرگ تا 216 مرگ در هر 100 هزار تولد زنده. بیشترین مرگ و میر مادران باردار به علت خونریزی بارداری است و بیشترین بیماریهایی که مادران باردار به آنها مبتلا می شوند فشار خون، دیابت، بیماریهای قلبی، کلیوی و اکلامپسی و پره اکلامپسی است. مهمترین مداخلاتی که در جهت کاهش مرگ مادران صورت گرفته، آموزش و تدوین پروتکلهای آموزشی برای دستیاران، پزشکان عمومی و ماماها، افزایش سطح مراقبت از مادران از زمان بارداری تا زایمان و ۴۲ روز پس از زایمان، هستند. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی است. ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺑﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد زﻧﺎن، ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ و زاﯾﻤﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و درآمد خانوار می باشد. آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ. زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﺎدران ﺑﺎردار، ﺳﮑﻮﻧﺖ در روﺳﺘﺎ، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺎدر، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎر و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘ‌ﻬﺎی وﯾﮋه ﺑﺎرداری ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﺮگ ﻣﺎدران داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎیع ترین ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ، ﺧﻮنرﯾﺰی و آمبولی مایع امنیوتیک گزارش شده است.
در این صفحه تعداد 473 مقاله تخصصی درباره مرگ و میر مادران که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مرگ و میر مادران (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; Uterine rupture; Cesarean; Recurrence; Maternal mortality; Perinatal mortality; Weeks; Weeks of gestation; PROM; Premature rupture of the membranes; TPD; Threatened preterm delivery; GA; Gestational age; HMD; Hyaline membrane disease; EPL; Early pregnancy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; Eclampsia; preeclampsia; neurological complications; seizures; maternal mortality; MgSO4; CD; Caesarean delivery; PRES; posterior reversible encephalopathy syndrome; SBP; systolic blood pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; culture; hospitals; maternal morbidity; maternal mortality; nurses; obstetric hemorrhage; patient safety; postpartum hemorrhage; quality; quality improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; attitude; barriers and facilitators; grounded theory; leadership; maternal mortality; nurses; postpartum hemorrhage; program implementation; qualitative research; quality improvement; physicians;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; Patient safety; Obstetrics; Gynecology; Maternal mortality; Infant mortality; Seguridad del paciente; Obstetricia; Ginecología; Mortalidad materna; Mortalidad infantil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; Seguridad del paciente; Obstetricia; Ginecología; Mortalidad materna; Mortalidad infantil; Patient safety; Obstetrics; Gynecology; Maternal mortality; Infant mortality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; Maternal morbidity; maternal mortality; pregnancy; surveillance; confidential enquiry; APHP; Alberta Perinatal Health Program; BCPDR; British Columbia Perinatal Data Registry; BORN; Better Outcomes Registry & Network; CEMD; Confidential Enquiry into Mater
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; burns; critical care; ethnicity; homicide; intubation; maternal mortality; motor vehicle collisions; pregnancy; psychiatric disorders; transfusion; trauma; suicide; violence; violent trauma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; Maternal mortality; Armed conflicts; Afghanistan; Cesarean section; Anesthesia; Mortalidad materna; Conflictos armados; Afganistán; Cesárea; Anestesia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر مادران; case abstraction; expert panel recommendations; improving perinatal outcomes; maternal morbidity; maternal mortality; maternal mortality review methods; measuring and tracking nursing care;