آشنایی با موضوع

نیتریفیکاسیون (Nitrification) چرخه نیتروژنی است که طی این فرآیند آمونیوم توسط باکتری نیتروزوموناس به نیتریت و توسط باکتری نیتروباکتر به نیترات تبدیل می‌شود. ترکیبات آلی در تصفیه بیولوژیکی خود تجزیه گشته و آمونیاک تولید می کند آمونیاک نیز توسط اکسید شدن تبدیل به یون نیترات ها و نیتریت ها می شود. اکسیده شدن آمونیاک از همان طریق هوادهی میسر می باشد گاهی نیز در هوادهی طولانیمقدار زیادی از آمونیاک تبدیل به نیترات می شود یعنی عمل نیتریفیکاسیون انجام می گیرد ولی چون زمان لازم برای نیتریفیکاسیون بیشتر از زمان لازم برای تصفیه و برداشت کربن آن بطریق بیولوژیکی می باشد، باید برای نیتریفیکاسیون نیز واحد جداگانه ای در نظر گرفت. از این جهت می توان از یک تانک هوادهی جداگانه برای نیتریفیکاسیون استفاده نمون یعنی پساب را ابتدا در یک تانک هوادهی تصفیه نمود (برداشت موادکربنه ) و سپس در تانک دیگر برداشت ازت یعنی نیتریفیکاسیون میسرخواهد شد. چنانچه نیتریفیکاسیون در تصفیه‌خانه محقق نشود این عمل در آبهای پذیرنده بوقوع خواهد پیوست و بنابر این اکسیژن مورد نیاز مازادی بر رودخانه اعمال خواهد شد. دو گونه مهم میکروارگانیسمها که در فرآیند نیتریفیکاسیون دخالت دارند. نیتروزوموناس و نیتروباکتر می‌باشند. باکتری نیتروزوموناس دارای سلول میله‌ای شکل، متحرک، بدون اسپور و هوازی مطلق است و بهترین رشد آن در دمای 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. فرآیند نیتریفیکاسیون یک واکنش زنجیره‌ای است. فرآیندهای تصفیه باید طوری باشد که محیط مناسب را برای رشد هر دو نوع باکتری نیترات‌ساز فراهم سازد. باکتریهای مربوط به فرآیند نیتریفیکاسیون اتوتروف بوده و فرایند دو مرحله ای می باشد که توسط گروه خاصی از باکتری های آتوتروف انجام می پذیرد. در مرحلة اول آمونیوم توسط باکتری نیتروزوموناس به نیتریت (NO2-N) اکسید می شود و در مرحلة دوم نیتریت توسط نیتروباکتر به نیترات (NO3-N) تبدیل می شود. نیاز به نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب به دلیل ملاحظات کیفی آب است. این ملاحظات عبارت است: - اثر آمونیاک بر آب های دریافت کننده از نظر تغییر در غلظت اکسیژن محلول و سمیت برای ماهی ها - نیاز به حذف نیتروژن برای کنترل اتروفیکاسیون باکتریهای اتوتروف هوازی مسئول نیتریفیکاسیون در فرآیندهای لجن فعال و بیوفیلم اسـت. همـانطور که در بالا اشاره شد، نیتریفیکاسیون یک فرآیند دو مرحله ای شامل دو گروه باکتری است. در مرحلـه اول، آمونیاک توسط یک گروه از باکتری های اتوتروف به نیتریـت اکـسید مـی شـود. در مرحلـه دوم، نیتریت توسط گروه دیگری از باکتریهای اتوتروف به نیترات تبدیل می شود. بایـد توجـه نمـود کـه دو گـروه بـاکتری اتـوتروف، بطـور کامـل متفـاوت وجـود دارد. جنس باکتری که معمولاً برای نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است، باکتری های اتوتروف نیتروزوموناس و نیتروباکتر میباشد کـه بـه ترتیب آمونیاک را به نیتریت و سپس به نیترات اکسید می کند. نوع دیگـری از بـاکتری اتـوتروف کـه توانایی بدست آوردن انرژی حاصل از اکسیداسیون آمونیاک بـه نیتریـت را دارد(بـا پیـشوند نیتـروزو)، نیتروزوکوکوس، نیتروزوسپیرا، نیتروزولوبوس و نیتروزوروبریو می باشد. باید توجه نمـود که در طول دهه، 1990تعداد زیادی باکتری های اتوتروف تشخیص داده شـد کـه قـادر بـه اکـسید کردن آمونیاک بودند.
در این صفحه تعداد 1718 مقاله تخصصی درباره نیتریفیکاسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نیتریفیکاسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتریفیکاسیون; AOB; ammonium oxidizing bacteria; CAS; conventional activated sludge; EPS; extracellular polymeric substance; NAS; nitrifying enriched activated sludge; NOB; nitrite oxidizing bacteria; SMP; soluble microbial products; VCAS; validation of conventional act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتریفیکاسیون; Nitrite; River sediments; Seine; Reactive transport modeling; Benthic exchanges; Denitrification; Nitrification; DNRA; Anammox;