آشنایی با موضوع

پروتئاز (Protease) یا پروتئین‌گوار به آنزیمهایی گفته می‌شود که باعث تجزیه پروتئین‌ها می‌شوند. پروتئازها شامل سرین پروتئازها، متالوپروتئازها، آسپارتیک پروتئازها، سیستئین پروتئازها و ترئونین پروتئازها، می‌باشند. یک پروتئاز ممکن است چندین سوبسترا داشته باشد یا اینکه یک سوبسترا توسط چندین پروتئاز برش یابد. برخی از پروتئازها به علت اتولایزیز حتی می‌توانند خود، سوبسترای خود باشند. پروتئازها اغلب بصورت آبشاری عمل می‌کنند یعنی بطور پی در پی یک پروتئاز باعث فعال شدن پروتئاز بعد از خود می‌شود. نمونه بارز واکنش‌های آبشاری پروتئازی را می‌توان در خزان یاخته‌ای (اپوپتوز) و پروتئازهای کاسپاز مشاهده کرد. پروتئاز‌ها شامل گروه خیلی بزرگ و پی یده‌ای از آنزیم‌ها می‌باشند آن‌ها در خواصی مانند ویژگی‌های سوبسترا، جایگاه فعال و عمل کاتالیزوری pH و دمای بهینه و پایداری متفاوت هستند پروتئاز‌ها بر اساس مکانیسم پروتئولیتیک و گروه عاملی در جایگاه فعال، به چهار گروه، سرین پروتئاز، آسپارتیک پروتئاز، سیستئین پروتئاز و متالوپروتئاز تقسیم می‌شوند. آنزیم پروتئاز قلیایی کاربردهای فراوانی در صنعت دارد که شامل صنایع غذایی، صنایع تخمیری، شوینده‌ها و دترجنت‌ها، چرمسازی و دباغی، مکمـل غذایی دام طیور، صنعت روغن کشی، صنعت الکلسازی، صنایع نساجی، داروسازی و… است مهم‌ترین میکروارگانیسمهای مولد آنزیم پروتئاز قلیایی، مخمر‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها هستند. منابع اصلی تولید پروتئاز‌ها از حیوانات، گیاهان و باکتری‌ها قار‌ها و غیره می‌باشند. اما تولید آنزیم‌ها از منابع گیاهی و حیوانی به دلیل شرایط آب و هوایی و موضوعات وابسته به آن، محدود است. مهم‌ترین باکتری هـای مولد آنزیم، پروتئاز قلیایی باسـیلوس لیکنـی فورمیس، باسیلوس آلکالوفیلوس و باسیلوس سابتیلیس هستند. با توجه به نیاز روز افزون به این آنزیم در کشور و که کاربردهای وسیعی آنزیم پروتئاز قلیایی در صنایع مختلـف دارد و مزایایی کـه مخمر‌ها نسـبت بـه سایر میکروارگانیسم‌های تولید کننده آنزیم پروتئاز قلیایی دارند، به نظر می‌رسد که برای تکمیل این پـژوهشهـا و شناســایی مخمــرهــای بـومی مولد آنزیم ادامه این پژوهش‌ها امری ضـروری اسـت. اهداف اصلی در این پژوهش جداسازی، شناسایی و معرفی سویههای مخمری بومی بر‌تر مولد آنزیم پروتئاز قلیایی و استخراج این آنزیم است. منابع میکروبی یک قلمرو بزرگ در تولید انوا پروتئاز اسیدی، خنثی و قلیایی را شامل شده است. پروتئاز‌های قلیایی به دلیل مقاوم بودن، پایداری و فعالیت در شرایط سخت مانند pH قلیایی و حضور عوامل سورفاکتانت یا اکسید کننده‌ها بسیار مهم می‌باشند. سـرین پروتئازهای قلیایی به طور اختصاصی به فرمول شوینده‌ها اضافه می‌شوند. از لحاظ تجاری سرین پروتئازهای قلیایی بیشترین کاربرد را دارنــد. مهم‌ترین سرین پروتئازهایی که هم اکنون استفاده می‌شـوند سـابتیلیزین کارلزبرگ جدا شده از باسیلوس لیکنی فورمیس، سابتیلیزین بی‌پی ان از باسیلوس آمیلو لیکنـی فـورمیس، سابتیلیزین‌ای و سابتیلیزینان‌ای تی از باسیلوس سابتیلیس هستند. در آزمونی، نمونه گیری از خاک، آب و پساب کارخانه‌های مختلف انجام شد. به منظور غربالگری گونه‌های مولد آنزیم پروتئاز قلیایی در ابتدا از محیط کشت پپتون آگار با اسیدیته قلیـایی و محـیط کشـت می‌لک آگار اسـتفاده شد. در مرحله بعد سنجش آنزیم با روش لوری انجام و اثر محیط کشتهای مختلـف در تولید آنزیم پروتئاز قلیایی بررسی شد. برای شناسایی بهترین گونه مولد، DNA جدایه استخراج و PCR انجام شد. از بین تمام جدایه‌ها، ۲۷ جدایه مولد آنزیم پروتئاز قلیایی بودند و جدایه‌ای که بیشترین تولید آنزیم پروتئاز قلیایی معادل ۵۲۵ واحد در میلی لیتر را داشت برای مراحل بعدی انتخاب شد. بیشینه تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در محیط کشت YPG مشاهده شد. مقایسه توالی ۱۸s rDNA مخمر جدا شده با توالی‌های موجود در پایگاه اطلاعات ژنومی حداکثر شباهت جدایه را با گونه یاروویا لیپولیتیکا نشان داد. بیشتر آزمایش‌ها و پژوهش‌هایی کـه در زمینـه تولیـد آنزیم پروتئاز قلیایی انجام گرفته با استفاده از سـویه هـای استاندارد و آماده بوده است. آنزیم پروتئاز جداسازی شده از این سویه، ویژگی‌های قابل توجهی از جمله فعالیت و پایداری در pHهای قلیایی، فعالیت در حضور غلظت‌های نمکی مختل، فعالیت و پایداری قابل توجه در حضور حلال‌های آلی را دارا بود. فواید پروتئاز آنزیم های پروتئولیتیک برای هضم مواد غذایی بسیار مهم هستند. اما وظایف روده، صرفا محدود به هضم غذا نیست. روده با استفاده از دیواره های خود، ارگانیسم های مضر ناخواسته و ضایعات ناخواسته مانند سموم، بقایای سلولی و پروتئین های هضم نشده را دفع می کند. سایر فواید این آنزیم برای بدن عبارتند از: درمان بیماری های التهابی روده سوختگی پوست و زخم معده رگ به رگ شدن کند کردن یا متوقف کردن التهاب دردهای آرتروز درمان آسیب های ورزشی بهبود باکتری های مفید روده بهبود گردش خون و سیستم لنف لخته شدن خون سلامت دستگاه گوارش
در این صفحه تعداد 1793 مقاله تخصصی درباره پروتئاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پروتئاز
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئاز; BCAA; branched-chain amino acids; CP; crude protein; Cys; cysteine; d; days; dig.; digestible; PROT; protease unit; Amino acid; Broiler; Protease; Protein; Synthetic amino acid;
مقالات ISI پروتئاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئاز; HPLC-ICP-MS; high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry; KED; kinetic energy discrimination; LD; detection limit; AsB; arsenobetaine; DMA; dimethylarsinic acid; AsC; arsenocholine; MMA; monomethylarsonic acid; NIT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئاز; allogeneic stem cell transplantation; apheresis; chemokine; granulocyte colony-stimulating factor; hematopoietic stem cell mobilization; interleukin; peripheral blood stem cell grafts; plasma profile; protease; soluble adhesion molecule;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئاز; Cell-migration; Multiphase flow; Interstitial fluid; Interstitial fluid pressure; Lymphatic flow; Vascular flow; Autologous chemotaxis; Chemokine; Protease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئاز; Basophil; mast cell; development; allergy; anaphylaxis; inflammation; autoimmune disease; infection; antigen presentation; IL-4; protease; APC; Antigen-presenting cell; CIU; Chronic idiopathic urticaria; CML; Chronic myeloid leukemia; EoE; Eosinophilic es
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئاز; Prolyl endopeptidase; SUAM-14746; Placenta; Protease; ANOVA; analysis of variance; DMSO; dimethyl sulfoxide; FGF4; fibroblast growth factor 4; KYP-2047; 4-Phenylbutanoyl-L-Prolyl-2(S)-Cyanopyrrolidine; MCA; 4-methyl-coumaryl-7-amide; MTT; 3-(4,5-dimethylt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئاز; Basophil; IgE-mediated chronic allergic inflammation; IL-4; Protease; Th2 differentiation; 5-LOX; 5-lipoxygenase; AD; atopic dermatitis; APC; antigen-presenting cell; APRIL; a proliferation-inducing ligand; BAFF; B cell-activating factor; CIU; chronic idi