آشنایی با موضوع

ستون های HPLC از ستونهای packed با طول های 3 تا 25 سانتی متر و قطر درونی 3 تا 5 میلی متر با تحمل فشار 35 تا 215 بار استفاده می شود اخیرا ستونهای میکروبور با طول 25 تا 50 سانتی متر و قطر 1 تا 2 میلیمتر و گستره فشار 70 تا 350 بار و مصرف حلال کمتر از نسل جدید ستون های HPLC محسوب می شوند
در این صفحه تعداد 955 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مایعی کارا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی مایعی کارا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; 5-APB, 5-(2-aminopropyl)benzofuran; 5-HT, serotonin; ANOVA, analysis of variance; CPP, conditioned place preference; DA, dopamine; ECD, electrochemical detector; GABA, gamma aminobutyric acid; HPLC, high-performance liquid chromatography; HRP, horseradish
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Graphene quantum dots; Additives; Capillary electrophoresis; Cinnamic acid and its derivativesGQDs, graphene quantum dots; CE, capillary electrophoresis; HPLC, high-performance liquid chromatography; GC, gas chromatography; UV, ultraviolet; BGE, backgroun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; HMSA, homogenous mobility shift assay; HPLC, high-performance liquid chromatography; IFN-γ, interferon γ; NFκB, nuclear factor-κB; RGA, reporter gene assay; sCD40L, soluble CD40 ligand; TNF-α, tumor necrosis factor-αInfliximab; Neutralizing antibody; Repo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; GT, gentamicin; TR, Texas Red®-X; GTTR, Texas Red®-X labeled gentamicin; HPLC, high-performance liquid chromatography; LC–MS, liquid chromatography-mass spectrometry; SPE, solid phase extraction; ACN, acetonitrile; CE, collision energy; DP, declustering p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Bursa of Fabricius; Stress; Progesterone; Spleen; Thymus; SongbirdGC, glucocorticoid; GR, glucocorticoid receptor; HAW, Hawaiian strain of Japanese quail; HPLC, high-performance liquid chromatography; MR, mineralocorticoid receptor; P0, posthatch day 0; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AMF, anhydrous milk fat; CLSM, confocal laser scanning microscopy; DM, dry matter; HPLC, high-performance liquid chromatography; MFGM, milk fat globule membrane; PC, phosphatidylcholine; PE, phosphatidylethanolamine; PI, phosphatidylinositol; PS, phosphat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; A9, ninth residue of the A-chain; IGF-I, insulin-like growth factor; IgG, Immunoglobulin G; HPLC, high-performance liquid chromatography; NHS, N-hydroxysuccinimide; SEM, standard error of the mean; TR-FIA, time-resolved fluoroimmunoassayInsulin; Yellowtai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ABA, abscisic acid; a.i., active ingredient; ANOVA, analysis of variance; DF, diflufenican; DXP, 1-deoxy-d-xylulose; DXR, 1-deoxy-d-xylulose reductoisomerase; ESI–MS, electrospray ionization mass spectrometry; HPLC, high-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; BBB, blood–brain barrier; CTLs, cytotoxic T lymphocytes; HPLC, high-performance liquid chromatography; LAT1, l-type amino acid transporter; MCF-7, human breast adenocarcinoma cell line; MCTs, monocarboxylate transporters; NK cells, natural killer cells; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; CCC, countercurrent chromatography; CPC, centrifugal partition chromatography; HSCCC, high-speed countercurrent chromatography; HPLC, high-performance liquid chromatography; TLC, thin-layer chromatographyCountercurrent chromatography; Elution mode; Gradie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; BGP, biogas plant; HPLC, high-performance liquid chromatography; PCR, polymerase chain reaction; qPCR, real-time quantitative PCR; SAPD-PCR, specifically amplified polymorphic DNA-PCR; VFA, volatile fatty acidsAnaerobic digestion; Specific primer; qPCR; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; MLE, mulberry leaf extract; MLPE, mulberry leaf polyphenolic extract; HFD, high-fat diet; HPLC, high-performance liquid chromatography; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; FAS, fatty acid synthase; SREBPs, sterol regulatory element binding proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AF, aflatoxins; OTA, ochratoxin A; FUM, fumonisins; DON, deoxynivalenol; NIV, nivalenol; T2, T-2 toxin; HT2, HT-2 toxin; ZEN, zearalenone; ZAN, zearalanone; MeOH, methanol; ACN, acetonitrile; HPLC, high-performance liquid chromatography; MS/MS, tandem mas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AAA, amino acid analyzer; DBS, dried blood spot; HPA, hyperphenylalaninemia; HPLC, high-performance liquid chromatography; MS/MS, tandem mass spectrometry; PAH, phenylalanine hydroxylase; Phe, phenylalanine; PKU, phenylketonuria; SD, standard deviation; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Pomegranate seed pulp (PSP); Punicalagin; Polyphenolic compounds; Effective degradabilityADF, acid detergent fiber; CP, crude protein; CT, condensed tannins; DM, dry matter; EA, ellagic acid; HPLC, high-performance liquid chromatography; HT, hydrolysable
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; DHA, dehydroalanine; DTT, dithiothreitol; HPLC, high-performance liquid chromatography; LAL, lysinoalanine; LAN, lanthionine; MW, molecular weight; SDS, sodium dodecyl sulfate; SDSEP, extractable protein with SDS containing medium; SE-HPLC, size-exclusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AO, almond oil; AV, acid value; CD, conjugated diene; CT, conjugated triene; CY, crop year; DW, dry basis; FA, fatty acid; HPLC, high-performance liquid chromatography; OC, oil content; O/L, oleic/linoleic acid ratio; OSI, oxidative stability index; PV, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AADAC, arylacetamide deacetylase; CES, carboxylesterase; CYP, cytochrome P450; DMSO, dimethyl sulfoxide; HIM, human intestinal microsomes; HJM, human jejunum microsomes; HLM, human liver microsomes; HPLC, high-performance liquid chromatography; NAT, N-ace
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; TOC, total organic carbon; VFAs, volatile fatty acids; GC, gas chromatography; HPLC, high-performance liquid chromatography; kLa, volumetric oxygen transfer coefficient; SRB, sulfate-reducing bacteriaSweet sorghum juice; Bioethanol; Biogas; Methane; Conti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Counterfeit; Raman spectroscopy; PCA; Model tablets; Screening methodAPI, active pharmaceutical ingredient; CCD, charge-coupled device; HPLC, high-performance liquid chromatography; NIR, near-infrared; PCA, principal component analysis; PC, principal comp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AG, acyl glucuronide; dKF, dansylated Lys-Phe; DMSO, dimethyl sulfoxide; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; HEK, human embryonic kidney; hPBMC, human peripheral blood mononuclear cell; HPLC, high-performance liquid chromatography; IL-1α, int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; DTT, dithiothreitol; GS, glutenin subunits; HPLC, high-performance liquid chromatography; MW, molecular weight; PTFE, polytetrafluoroethylene; SDS, sodium dodecyl sulfate; SDSEP, extractable protein with SDS containing medium; SE-HPLC, size-exclusion high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; CCK, cholecystokinin; CE, capillary electrophoresis; CP, crude protein; CZE, capillary zone electrophoresis; DM, dry matter; DMI, DM intake; GABA, gamma-amino butyric acid; GC, gas chromatography; HPLC, high-performance liquid chromatography; IEC, ion exc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; t-BHP, tert-butyl hydroperoxide; DTPA, diethylenetriaminepentaacetic acid; DTT, dithiothreitol; HPLC, high-performance liquid chromatography; MALDI, matrix-assisted laser desorption/ionization; PMF, peptide mass fingerprinting; PBS, phosphate-buffered sal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; SPE, solid phase extraction; LC–MS/MS, liquid chromatography–tandem mass spectrometry; ESI, electrospray ionization; MRM, multiple reaction monitoring; HPLC, high-performance liquid chromatography; ODM, organic dry matterAnaerobic digestion; Colistin; Fer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; HPLC, high-performance liquid chromatography; LC–MS/MS, liquid chromatography–tandem mass spectrometry; HF-LPME, hollow fiber liquid-phase microextraction; SPE, solid phase extraction; MRM, multiple reaction monitoring; SIM, selected ion monitoring; RSD,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; acyclovir; permeability; in vitro model; liposomes; artificial membrane; lipid; Carbopol; mucoadhesive; nanoparticles; ACV, acyclovir; E-PC, egg phosphatidylcholine; E-PG-Na, egg phosphatidylglycerol sodium; HPLC, high-performance liquid chromatography; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; CNS, central nervous system; DHBA, 3,4-dihydroxybenzylamine; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; FBS, fetal bovine serum; HPLC, high-performance liquid chromatography; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ROS, reactive oxygen species; DHE, dihydroethidium; 2-OH-E+, 2-hydroxyethidium; SOD, superoxide dismutase; HPLC, high-performance liquid chromatography; CM-DCF-DA, 5-(and 6)-chloromethyl-2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; DCF, 2′,7′-dichlorodihyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; A/C, albumin/creatinine ratio; β2MG, urinary β2 microglobulin; CBC, complete blood count; FENa, fractional excretion of sodium; FEK, fractional excretion of potassium; Hb, hemoglobin; HPLC, high-performance liquid chromatography; NAG, N-acetyl-β-d-glucosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Aflatoxin; Raman spectroscopy; ChemometricsFTIR, Fourier transform infrared spectroscopy; HPLC, high-performance liquid chromatography; LDA, linear discriminant analysis; LOD, limit of detection; LOQ, limit of quantitation; MLR, multiple linear regression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Ganciclovir (PubChem CID: 3454)GCL, ganciclovir; API, active pharmaceutical ingredient; AQC, analytical quality control; CMV, cytomegalovirus; HPLC, high-performance liquid chromatography; LLOQ, lower limit of quantification; LoA, limits of acceptability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; GBM, Glioblastoma multiforme; Doxo, Doxorubicin; Aldoxo, Aldoxorubicin; HPLC, High-performance liquid chromatography; MTD, Maximum tolerated dose; TMZ, Temozolomide; BBB, Blood-brain barrier
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; DNPH, 2,4-dinitrophenylhydrazine; e-cigarette, electronic cigarette; eCO, exhaled carbon monoxide; FeNO, exhaled nitric monoxide; GC, gas chromatography; HPLC, high-performance liquid chromatography; 3-OH-cotinine, trans-3′-hydroxycotinine; 3-HPMA, 3-hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid; 6-OHDA, 6-hydroxydopamine; DA, dopamine; DOPAC, 3–4-dihydroxyphenylacetic acid; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; FFT, fast Fourier transform; H2O2, hydrogen peroxide; HPLC, high-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; ABA, abscisic acid; ABAld, abscisyl aldehyde; AO, aldehyde oxidase; CBB, Coomassie brilliant blue; HA, human influenza hemagglutinin; HPLC, high-performance liquid chromatography; LC–MS, liquid chromatography–mass spectrometry; MOSU, molybdenum cofactor s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; DOPAC, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; DHPG, dihydroxyphenylglycol; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; HVA, homovanillic acid; HPLC, high-performance liquid chromatography; 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid; MPTP, 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AED, antiepileptic drug; ANOVA, analysis of variance; BLA, basolteral amygdala; EEG, electroencephalogram; HPLC, high-performance liquid chromatography; LTG, lamotrigine; NIH, National Institutes of Health; PB, phenobarbital; PHT, phenytoin; SE, status ep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Multi-template PCR; ChimeraCDCE, constant denaturing capillary electrophoresis; DGGE, denaturing gradient gel electrophoresis; DHPLC, denaturing high-performance liquid chromatography; HPLC, high-performance liquid chromatography; PAAG, polyacrylamide gel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Ethics; Cardiovascular; Prevention; Herbs; Herbal medicine; AgeingCVD, cardiovascular disease; EMEA, European medicines agency; HPLC, high-performance liquid chromatography; ICF, informed consent form; LAR, legally acceptable representative; SDM, surrogat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; Tryptophan; Recombinant monoclonal antibody; Fluorescence detection; Mass spectrometryUV, ultraviolet; DTT, dithiothreitol; TFA, trifluoroacetic acid; HPLC, high-performance liquid chromatography; LC–MS, liquid chromatography–mass spectrometry; MS/MS, tan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; BBB, blood-brain barrier; EB, Evans blue; TEM, transmission electron microscopy; HPLC, high-performance liquid chromatography; Glu, glutamate; GABA, gamma aminobutyric acid; GABAAR, gamma aminobutyric acid type A receptor; GABABR, gamma aminobutyric acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; BLAST, basic local alignment search tool; CYP26, cytochrome P450 family 26; HNF4, hepatocyte nuclear factor 4 receptor; HPLC, high-performance liquid chromatography; HPLC–MS, high-performance liquid chromatography–mass spectrometry; LC/MS/MS, high-perform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; AGEs, advanced glycated end products; DDB, 1,2-diamino-4,5-dimethoxybenzene; DMB, 1,2-diamino-4,5-methylenedioxy-benzene; GLO1, glyoxalase 1; HPLC, high-performance liquid chromatography; LC–MS/MS, liquid chromatography tandem mass spectrometry; LOD, limi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; aa, amino acid; D, diversity; 2-DE, two-dimensional gel electrophoresis; H-chain, heavy chain; HCDR3, heavy chain complementarity determining region 3; HPLC, high-performance liquid chromatography; Ig, immunoglobulin; J, joining; L-chain, light chain; MRM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; HPLC, High-performance liquid chromatography; NMR, Nuclear Magnetic Resonance; HR-ESIMS, High-resolution electrospray ionization mass spectrometryType 2 diabetes; α-amylase; α-glucosidase; High-resolution inhibition profile; Vietnamese plants; Phyllanthus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; HPLC, high-performance liquid chromatography; HEPES, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; Bis-tris, bis(2-hydroxyethyl)imino-tris(hydroxymethyl)methane; TCEP, tris(2-carboxyethyl)phosphine; AcCysNH2, N-acetylcysteine amideThiol-affinity chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایعی کارا; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; LC–MS/MS, liquid chromatography–mass spectrometry/mass spectrometry; HPLC, High-performance liquid chromatography; DAVID, Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; S