آشنایی با موضوع

استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی عبارت است از احتمال افزایش یافته یا احتمال توسعه یک بیماری خاص به دلیل وجود یک یا چند جهش ژنی و/یا یک سابقه خانوادگی که نشان دهنده افزایش خطر بیماری است.
در این صفحه تعداد 523 مقاله تخصصی درباره استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; HIV; Human Immunodeficiency Virus; Iκb; inhibitors of the NFκb; IL-1R; interleukin-1 receptor type 1; IPD; Invasive pneumococcal disease; NFκb; Nuclear factor-kappaB; SNP; Single nucleotide polymorphisms; WR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Recurrent aphthous stomatitis; Gene polymorphism; ILs; Meta-analysis; Genetic susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Isocyanate; Toluene Diisocyanate; Autotaxin; Lysophosphatidic Acid; Respiratory Sensitizer; Purinergic Receptors; Interleukin 1β; Genetic Susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Toxoplasma gondii; Interleukins; Cytokines; Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Toxoplasmosis; Pregnant women; Genetic susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Single nucleotide polymorphism; Genetic susceptibility; Genetic risk score; High-density lipoprotein cholesterol; Roma population;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Biometric Modeling; Genetic Susceptibility; Zygosity; Concordance Relative Risk; A; additive genetic; C; common environmental; CI; confidence interval; D; dominant genetic; DZ; dizygotic; E; unique environmental; FRR; familial risk ratio; MZ; monozygotic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Diffuse low-grade gliomas; Anatomo-molecular correlations; Eloquent areas; Brain-tumor interactions; Ultrastructural mechanisms; Oligodendroglial progenitor cells; Environmental risk factors; Genetic susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Allergic rhinitis; Genetic susceptibility; Single nucleotide polymorphism; Interleukin-10; Transforming growth factor beta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Rheumatoid arthritis; HLA; Genome wide association studies; Genetic susceptibility; Single nucleotide polymorphismArtrite reumatoide; HLA; Estudo de associação genômica ampla; Susceptibilidade genética; Polimorfismo de nucleotídeo único
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Tolerance; Regulatory T cells; Type 1 diabetes; Genetic susceptibility; APC; antigen presenting cell; DC; dendritic cell; Idd; insulin-dependent diabetes; NOD; non-obese diabetic; PcLN; pancreatic lymph node; T1D; type 1 diabetes; Treg; regulatory T cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Air pollution; Diesel exhaust; Neurotoxicity; Neuro-inflammation; Oxidative stress; Microglia activation; Sex differences; Genetic susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Diabetic polyneuropathy; Cardiovascular autonomic neuropathy; Genetic susceptibility; Polymorphisms; Genomic biomarkers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Obesity; Dyslipidemia; Insulin resistance; Laminitis; Genetic susceptibility; Gene-by-environment interaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Genetic susceptibility; Glutathione S-transferase; Low birth weight; Gene–environment interaction; RESPIRE/CRECER studies; Woodsmoke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Parkinson's disease; Mitochondrial DNA variations; Mitochondrial dysfunction; Mitochondrial DNA nucleotide position; Genetic susceptibility; Central nervous system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Genetic susceptibility; Nonsynonymous polymorphism; Insulin sensitivity; Insulin dependent endothelial function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استعداد ژنتیکی یا آسیب پذیری ژنتیکی ; Genetic susceptibility; Inflammation; IL-22 polymorphisms; Mexican; Ulcerative colitisSusceptibilidad genética; Inflamación; Polimorfismo IL-22; Población mexicana; Colitis ulcerosa